Допуснатите кандидати за явяване на конкурс за дирекция „Административно правно и информационно обслужване“ и дирекция „Инвестиционна политика и хуманитарни дейности“ трябва да се явят за изготвяне на писмена разработка на 22.01.2016 година от 11:00 часа в сградата на ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЪЛЧИ ДОЛ, адрес:  гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1, ет.1, заседателна зала.

Допуснатите кандидати за явяване на конкурс за дирекция „Финанси и местни приходи“ и дирекция „Устройство на територията, транспорт и общинска собственост“ трябва да се явят за изготвяне на писмена разработка на 22.01.2016 година от 12:30 часа в сградата на ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЪЛЧИ ДОЛ, адрес:  гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1, ет.1, заседателна зала.

Additional information