ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА  ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА   ЗА  2015 ГОДИНА 

На основание  чл. 140, ал. 1 и ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл.34, ал. 4, ал.6 и ал.7 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности  и за съставяне,обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вълчи дол

Председателят на Общински съвет гр. Вълчи дол   г-н Георги Тронков  кани ръководители на бюджетни звена , граждани, общински съветници, представители на бизнеса, представители на НПО и други заинтересовани  лица да вземат участие в публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на  бюджета  на Община Вълчи дол  за  2015 година .

Обсъждането ще се проведе на 08.04.2016г. от 10часа в заседателната  зала на  общината. Обяснителна записка, относно изпълнение на бюджета на Община Вълчи дол
към 31 декември 2015 година

 

 

Additional information