На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2 от Закон за водите (ЗВ) и постъпило заявление вх. № РД 7700-336/14.06.2016 г. от „АКРАПОВИЧ 2010” - ООД, представлявано ог Тихомир Василев Василев и Красимир Стефанов Колев със седалище и адрес на управление 9010 гр. Варна, район Приморски, ж.к. Изгрев 3 - 880, ЕИК 200958649 за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект-публична общинска собственост с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1 от Закон за водите данни и документи, обявявам следното...
Прочети повече...

Additional information