На основание  чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл.27, ал. 4 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности  и за съставяне,обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вълчи дол=

Вр.ИД Кмет на Община Вълчи дол  Мерткан Ибрямов кани ръководители на бюджетни звена , граждани, общински съветници, представители на бизнеса, представители на НПО и други заинтересовани  лица да вземат участие в публично обсъждане на актуализирания бюджет  на Община Вълчи дол  за  2017 година

 Обсъждането ще се проведе на 29.08.2017г. от 10.00часа в заседателната  зала на  общината. 

Материалите за обсъждане са  публикувани на сайта на община Вълчи дол.

Приложения.