Във връзка с реализирането на дейностите по Проект BG05M90P001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M90P001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

...


II. Позиции и изисквания за заемане на длъжностите:

> СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ;                                   ПОКАНА;       АВТОБИОГРАФИЯ;

> МЕДИАТОР;                                                     ПОКАНА;       АВТОБИОГРАФИЯ;

Прочети повече...

Additional information