СТРУКТУРА

на Общинска администрация Вълчи дол

2014г.

КМЕТ НА ОБЩИНА
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА
СЛУЖИТЕЛ ПО СИ
КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ


І.ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ1.  ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”
1.1.  ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
1.2. ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ
1.3. МЛАДШИ ЕКСПЕРТ
1.4. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ
1.5. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ
1.6. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ


2. ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ”2.1. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
2.2. ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ
2.3. МЛАДШИ ЕКСПЕРТ
2.4.СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ
2.5.СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ
2.6. СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ
2.7. СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ


ІІ. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ1. ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”

1.1. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
1.2. ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ
1.3. ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ
1.4. СТАРШИ ЕКСПЕРТ
1.5. СТАРШИ ЕКСПЕРТ
1.6 .ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ
1.7 .ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ
1.8. СПЕЦИАЛИСТ


2. ДИРЕКЦИЯ „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И ПРОЕКТИ”2.1. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
2.2. СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ
2.3. СЕКРЕТАР МКБППМН
2.4. ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ
2.5. МЛАДШИ ЕКСПЕРТ
2.6. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ
2.7. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ
2.8. СПЕЦИАЛИСТ

3. ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ”3.1. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
3.2. СТАРШИ ИНСПЕКТОР
3.3. СТАРШИ ИНСПЕКТОР
3.4. СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ
3.5. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ

ОБЩО - 61 бр.

Additional information