На 13 април 2018 г. в с. Стефан Караджа, Община Вълчи дол се състоя ритуала „Първа копка“ за изпълнение на проект „Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС в с. Стефан Караджа - Община Вълчи дол” финансиран от ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020, Приоритетна ос „Регионална образователна инфраструктура“, Наименование на процедурата  „ПОДКРЕПА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, с код  на процедурата - BG16RFOP001-3.002 по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-3.002-0009-C01. Договорът е сключен на 21.12.2016 г. На стойност 1 299 347,02 лв., от които 1 104 444,97 лв. Европейско и 194 902,05 лв. Национално съфинансиране.

В присъствието на граждани от Общината, представители на медиите, общински съветници, представители на общинската администрация, управителите на изпълнителите на строително-монтажни работи, строителен надзор, публичност и визуализация, както и учители и възпитатели от Професионалната гимназия, Кмета на Общината г-н Георги Тронков и Председателя на Общински съвет Вълчи дол г-жа Яна Радева направиха първата копка, презентация и пресконференция във връзка с изпълнение на проекта в ПГ ЗГС – с. Стефан Караджа.

Проектът е насочен към подобряване и развитие на образователната инфраструктура, предоставяща квалификация и умения на учащите, свързани с нуждите на пазара на труда, но същевременно и подкрепа на образователната инфраструктура на учащи в неравностойно положение.

Общата цел на проекта е да се осигури модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високониво на енергийна ефективност в Професионална гимназия по земеделие и горско стопанствос. Стефан Караджа, общинаВълчи дол.

Към 13.04.2018 г. има избрани изпълните по ЗОП, както следва: Изпълнител за СМР - „БОКСЕР“ ЕООД; Изпълнител за авторски надзор - „ПРОЕКТ ПЛЮС КОНСУЛТИНГ“; Изпълнител за строителен надзор - „СТРОЙНАДЗОР“ ООД; Изпълнител за публичност и визуализация -  „ВИКТОРИЯ-ПМ“ ЕООД; Изпълнител за финансов одит - „ЕКСПЕРТ М-ОДИТ“ ООД; Изпълнител за обзавеждане - „БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ“.

С реализирането на проекта  ще се  осигури обновенатаобразователна инфраструктура, ще се създадат предпоставки за изпълнение на съпътстващи меки мерки, с цел подобряване и модернизация на образователния процес.

Една от целите на проекта е да се осигури достъп и равнопоставеност на хората в неравностойно положение до професионалната гимназия, с което се дава възможност за социалното включване на тази група от лица и тяхната бъдеща реализация. Изпълнението на проекта ще допринесе за цялостното модернизиране на образователната структура, за подобряване на условията в училището, осигуряване на достъп във всички помещения за хората с увреждания и за повишаване на качеството на възпитателния и образователен процес.

 

Диана Великова

Ръководител на проект

BG16RFOP001-3.002-0009-C01

Този документ  е създаден в рамките на договор BG16RFOP001-3.002-0009-C01 по проект „Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС в с. Стефан Караджа - Община Вълчи дол”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Вълчи дол и при никакви обстоятелства не може да се счита, че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020

Additional information