ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

 П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

 

І. Продажба на имоти, частна общинска собственост

 1. ПИ с идентификатор 61265.13.9, с площ 984 кв.м., НТП нива, ІІІ категория, по КККР на с. Радан Войвода АОС №4141/17.05.2021г.,

Начална продажба цена 1500,00 лв.               

Депозита е в размер на 300,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 61265.13.10 с площ 978 кв.м., НТП нива, ІІІ категория по КККР на с. Радан Войвода, АОС №4142/17.05.2021г.,

Начална продажба цена 1500,00 лв.               

Депозита е в размер на 300,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 61265.13.11 с площ 1051 кв.м., НТП нива, ІІІ категория по КККР с. Радан Войвода, АОС №4143/17.05.2021г.,

Начална продажба цена 1600,00 лв.               

Депозита е в размер на 320,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 61265.13.12 с площ 1027 кв.м., НТП нива, ІІІ категория по КККР на с. Радан Войвода, АОС №4144/17.05.2021г.,

Начална продажба цена 1550,00 лв.               

Депозита е в размер на 310,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 61265.13.13 с площ 2013 кв.м., НТП нива, ІІІ категория по КККР на с. Радан Войвода, АОС  №4145/17.05.2021г.,

Начална продажба цена 3000,00 лв.               

Депозита е в размер на 600,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 61265.13.14, с площ 1984 кв.м., НТП нива, ІІІ категория по КККР на с. Радан Войвода, АОС №4146/17.05.2021г.,

Начална продажба цена 3000,00 лв.               

Депозита е в размер на 600,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 61265.13.15, с площ 981 кв.м., НТП нива, ІІІ категория по КККР на с. Радан Войвода, АОС №4147/17.05.2021г.,

Начална продажба цена 1500,00 лв.               

Депозита е в размер на 300,00 лв.       

 1. ПИ с идентификатор 61265.13.31 с площ 1103 кв.м., НТП нива, ІІІ категория по КККР на с. Радан Войвода, АОС №4148/17.05.2021г.,

Начална продажба цена 1650,00 лв.               

Депозита е в размер на 330,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 61265.14.16 с площ 883 кв.м., НТП нива, ІІІ категория по КККР на с. Радан Войвода, АОС №4111/19.04.2021г.,

Начална продажба цена 1350,00 лв.               

Депозита е в размер на 270,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 61265.14.17 с площ 493 кв.м., НТП лозе, ІІІ категория по КККР на с. Радан Войвода, АОС №4112/19.04.2021г.,

Начална продажба цена 800,00 лв.                 

Депозита е в размер на 160,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 61265.14.20 с площ 1094 кв.м., НТП лозе, ІІІ категория по КККР на с. Радан Войвода, АОС №4113/19.04.2021г.,

Начална продажба цена 1600,00 лв.               

Депозита е в размер на 320,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 61265.14.23 с площ 506 кв.м., НТП лозе, ІІІ категория по КККР на с. Радан Войвода, АОС №4114/19.04.2021г.

Начална продажба цена 800,00 лв.                 

Депозита е в размер на 160,00 лв.

ІІ. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, считано от стопанската 2021/2022 г., на имоти частна общинска собственост, както следва

 1. Част от ПИ с идентификатор 80529.23.4 с площ 5100 кв.м., целият с площ 10905.м., НТП: нива, ІІ категория по КККР на с. Червенци, АОС №4183/22.07.2021 г.

Начална тръжна цена за годишен наем – 255,00 лв.             

Депозита е в размер на 127,50 лв.

 1. Част от ПИ с идентификатор 80529.23.5 с площ 4600 кв.м., целият с площ 11101кв.м., НТП: нива, ІІ категория по КККР на с. Червенци, АОС №4184/22.07.2021 г.

Начална тръжна цена за годишен наем – 230,00 лв.             

Депозита е в размер на 115,00лв.

ІІІ. Отдаване под наем за срок от 3 (три) години на имот публична общинска собственост

 1. Тротоарно пространство с площ 16 кв.м., разположено между о.к.79 и о.к.80 по кадастрален и регулационен план на с. Генерал Киселово, одобрен със Заповед №4422/04.09.1970 г., южно от УПИ ХV в кв.25 (ПИ с идентификатор 14667.501.234 по КККР на с Генерал Киселово, одобрен със Заповед РД-18-34/31.05.2021 г. на ИД на АГКК) и съгласно схема по чл.56 от ЗУТ, одобрена от Главен Архитект на Община Вълчи дол.

Начална тръжна цена за месечен наем – 40,00лв. без ДДС 

Депозита е в размер на 20,00 лв.

Търгът ще се проведе на 14.09.2021 г. от 10.00 часа в заседателна зала на Община Вълчи дол– гр. Вълчи дол, пл. „Хр. Ботев” №1.

Цена на тръжната документация: 20,00 лв. без ДДС, която следва да се заплати в сграда на ОбА Вълчи дол, находяща се в гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” 1, партер, център за услуги и информация, или по банков път по сметка на Община Вълчи дол, IBAN: BG 78 UNCR 7000 8423 4787 63, BIC: UNCR BGSF. Вид плащане 44 70 00.

Тръжната документация може да бъде закупена в сградата на общинска администрация - Вълчи дол, пл. "Христо Ботев" 1, ет. 2, ст. 211 от 23.08.2021 г. до 17:00 ч. на 10.09.2021 г.

Краен срок за приемане на документация за участие в търга - 17:00 ч. на 10.09.2021 г.

За справка и информация Милка Янева ет.2, стая 211 на ОбА Вълчи дол, тел. 05131/2315 вътр. 212.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за:

І. Продажба на имоти, частна общинска собственост

 1. ПИ с идентификатор 21717.100.112 с площ 1199 кв.м., НТП: лозе, ІІІ категория по КККР на с. Добротич, АОС № 4100/12.04.2021 г.

             Начална продажба цена 1900,00 лв.                                                    Депозита е в размер на 380,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 21717.100.136 с площ 1776 кв.м., НТП: лозе, ІІІ категория по КККР на с. Добротич, АОС № 4101/12.04.2021 г.

             Начална продажба цена 3000,00 лв.                                                    Депозита е в размер на 600,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 48524.70.83 с площ 2520 кв.м., НТП нива, ІІІ категория по КККР на с. Михалич, АОС №4026/03.11.2020 г.

            Начална продажба цена 3290,00 лв.                                                   Депозита е в размер на 658,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 12574.16.12 с площ 1296 кв.м., НТП лозе, ІV категория по КККР на гр. Вълчи дол, АОС №4097/06.04.2021 г.

          Начална продажна цена 1580,00 лв.                                            Депозита е в размер на 316,00 лв.

ІІ. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот, частна общинска собственост, както следва

   - Сграда на транспорта с идентификатор 61265.501.241.1 с площ 38 кв.м., находяща се в ПИ с идентификатор 61265.501.241 по КККР на с. Рад. Войвода, АОС №3848/07.11.2019 г.

Начална тръжна цена за месечен наем 79,04 лв. без ДДС.               Депозита е в размер на 39,52 лв.

ІІІ. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, считано от стопанската 2021/2022 г., на имоти частна общинска собственост, както следва

 1. ПИ с идентификатор 69170.49.7 с площ 20668 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, по КККР на с. Ст. Караджа, АОС №4057/06.01.2021 г.

Начална тръжна цена за годишен наем – 1033,40               Депозита е в размер на 516,70 лв.

 1. ПИ с идентификатор 14670.501.278 с площ 8723 кв.м., НТП: за друг вид застрояване в урбанизирана територия по КККР на с. Ген. Колево, АОС №4140/13.05.2021 г.

     Начална тръжна цена за годишен наем – 436,15 лв.         Депозита е в размер цена на 218,08 лв.

3 ПИ с идентификатор 14670.501.279 с площ 8497 кв.м., НТП: за друг вид застрояване в урбанизирана територия по КККР на с. Ген. Колево, АОС №4139/13.05.2021 г.

     Начална тръжна цена за годишен наем – 424,85 лв.                 Депозита е в размер на 212,43 лв.

 1. ПИ с идентификатор 14670.501.1 с площ 2175 кв.м., НТП: незастроен имот за жилищни нужди в урбанизирана територия по КККР на с. Ген. Колево, АОС №4162/30.06.2021 г.

    Начална тръжна цена за годишен наем – 108,75 лв.                     Депозита е в размер на 54,38 лв.

 1. ПИ с идентификатор 14670.501.2 с площ 2384 кв.м., НТП: незастроен имот за жилищни нужди в урбанизирана територия по КККР на с. Ген. Колево, АОС №4163/30.06.2021 г.

     Начална тръжна цена за годишен наем 119,20 лв.                       Депозита е в размер на 59,60 лв.

 1. ПИ с идентификатор 14670.501.3 с площ 1229 кв.м., НТП: незастроен имот за жилищни нужди в урбанизирана територия по КККР на с. Ген. Колево, АОС №4164/30.06.2021 г.

    Начална тръжна цена за годишен наем 61,45 лв.                          Депозита е в размер на 30,73 лв.

 1. ПИ с идентификатор 14670.501.4 с площ 1282 кв.м., НТП: незастроен имот за жилищни нужди в урбанизирана територия по КККР на с. Ген. Колево, АОС №4165/30.06.2021 г.

     Начална тръжна цена за годишен наем 64,10 лв.                         Депозита е в размер на 32,05 лв.

 1. ПИ с идентификатор 14670.501.317 с площ 2169 кв.м., НТП: незастроен имот за жилищни нужди в урбанизирана територия по КККР на с. Ген. Колево, АОС №4166/30.06.2021 г.

     Начална тръжна цена за годишен наем 108,45 лв.                      Депозита е в размер на 54,23 лв.

 1. ПИ с идентификатор 14670.501.318 с площ 1291 кв.м., НТП: незастроен имот за жилищни нужди в урбанизирана територия по КККР на с. Ген. Колево, АОС №4167/30.06.2021 г.

     Начална тръжна цена за годишен наем 64,55 лв.                         Депозита е в размер на 32,28 лв.

 1. ПИ с идентификатор 14670.501.319 с площ 2450 кв.м., НТП: незастроен имот за жилищни нужди в урбанизирана територия по КККР на с. Ген. Колево, АОС №4168/30.06.2021 г.

     Начална тръжна цена за годишен наем 122,50 лв.                       Депозита е в размер на 61,25 лв.

 1. ПИ с идентификатор 14670.501.320 с площ 2475 кв.м., НТП: незастроен имот за жилищни нужди в урбанизирана територия по КККР на с. Ген. Колево, АОС №4169/30.06.2021 г.

       Начална тръжна цена за годишен наем 123,75 лв.                     Депозита е в размер на 61,88 лв.

 1. ПИ с идентификатор 14670.501.321 с площ 3503 кв.м., НТП: незастроен имот за жилищни нужди в урбанизирана територия по КККР на с. Ген. Колево, АОС №4170/30.06.2021 г.

       Начална тръжна цена за годишен наем 175,15 лв.                     Депозита е в размер на 87,58 лв.

Търгът ще се проведе на 16.08.2021 г. от 10.00 часа в заседателна зала на Община Вълчи дол– гр. Вълчи дол, пл. „Хр. Ботев” №1.

Цена на тръжната документация: 20,00 лв. без ДДС, която следва да се заплати в сграда на ОбА Вълчи дол, находяща се в гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” 1, партер, център за услуги и информация, или по банков път по сметка на Община Вълчи дол, IBAN: BG 78 UNCR 7000 8423 4787 63, BIC: UNCR BGSF. Вид плащане 44 70 00.

Тръжната документация може да бъде закупена в сградата на общинска администрация - Вълчи дол, пл. "Христо Ботев" 1, ет. 2, ст. 211 от 26.07.2021 г. до 17:00 ч. на 13.08.2021 г.

Краен срок за приемане на документация за участие в търга - 17:00 ч. на 13.08.2021 г.

За справка и информация Милка Янева ет.2, стая 211 на ОбА Вълчи дол, тел. 05131/2315 вътр. 212.

 

На основание чл.124 б,ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 322/30.03.2021г. на Кмета на Община Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация) за  УПИ II 392XI392, кв. 109  по предходен кадастрален и регулационен план  на с. Щипско, одобрен със Заповед № 65/10.03.1993г. съответно: част от ПИ с идентификатор № 84022.501.392 и част от ПИ с идентификатор № 84022.501.740 по КККР на с. Щипско, одобрен със Заповед № РД-18-34/22.01.2019 г. на ИД на АГКК.

 

            Плана предвижда двата имота: УПИ II 392и УПИXI392 в кв. 109  да се обединят , като новообразувания получи нов номер УПИ XVIII 392, вътрешните регулационни граници на УПИ XVIII 392 дасе поставят в съответствие с кадастралните граници, съгласно действащите КККР на с. Щипско,уличната регулация да се приложи, съгласно одобрен кадастрален и регулационен план на с. Щипско, одобрен със Заповед № 65/10.03.1993г.

 

 

 

Проекта да се разработи с обхват УПИ I385, II392, XI392 и XII391, кв. 109  по плана на с.Щипско.

 

Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

 

Заповедта не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

                                                                                                      От Общината:

 

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

 

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

 

О Б Я В Я В А

 

П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

 

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за:

 

І. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, считано от стопанската 2021/2022 г., на имоти частна общинска собственост, както следва: 

 

1. ПИ с идентификатор 05978.23.136с площ 11195 кв.м., НТП: нива, ІХ категория, находяща се в землището на с. Бояна, АОС №3734/19.09.2018 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 391,83 лв.                    Депозита е в размер на 195,92 лв. 

 

2. ПИ с идентификатор 12574.50.51с площ 2895 кв.м., НТП: нива, ІV категория, находяща се в землището на гр. Вълчи дол, АОС №4117/26.04.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 115,80 лв.                   Депозита е в размер на 57,90 лв. 

 

3. 716 кв.м., идеална част от ПИ с идентификатор 12574.29.187целият с площ 6548 кв.м., НТП: нива, ІV категория, находяща се в землището на гр. Вълчи дол, АОС №4115/26.04.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 28,64 лв.                                Депозита е в размер на 14,32 лв. 

 

4. ПИ с идентификатор 12574.42.44с площ 9287 кв.м., НТП: нива, ІV категория, находяща се в землището на гр. Вълчи дол, АОС №4116/26.04.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 371,48 лв.                   Депозита е в размер на 185,74 лв. 

 

5. ПИ с идентификатор 12574.18.3 с площ 20962 кв.м., НТП: нива, ІІ категория, находяща се в землището на гр. Вълчи дол, АОС №4055/06.01.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 1048,10 лв.                 Депозита е в размер на 524,05 лв. 

 

6. Част от ПИ с идентификатор 12574.39.23с площ 3600 кв.м., целият с площ 10920 кв.м. НТП: нива, VІ категория, находяща се в землището на гр. Вълчи дол, №4134/13.05.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 126,00 лв.                    Депозита е в размер на 63,00 лв. 

 

7. ПИ с идентификатор 21717.15.46с площ 15473 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Добротич, АОС №4054/06.01.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 773,65 лв.                    Депозита е в размер на 386,83 лв. 

 

8. ПИ с идентификатор 21717.10.146с площ 13233 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Добротич, АОС №3606/11.12.2017 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 661,65 лв.                    Депозита е в размер на 330,83 лв. 

 

9. ПИ с идентификатор 35506.10.75с площ 11501 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Калоян, АОС №4052/05.01.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 575,05 лв.                    Депозита е в размер на 287,53 лв. 

 

10. ПИ с идентификатор 48524.42.51с площ 1444 кв.м., НТП: деградирала орна земя, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Михалич, АОС №4119/26.04.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 72,20 лв.                                Депозита е в размер на 36,10 лв. 

 

11. ПИ с идентификатор 48524.42.52с площ 2947 кв.м., НТП: деградирала орна земя, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Михалич, АОС №4120/26.04.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 147,35 лв.                   Депозита е в размер на 73,68 лв. 

 

12. ПИ с идентификатор 53093.13.1с площ 12000 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Оборище, АОС №4058/06.01.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 600,00 лв.                    Депозита е в размер на 300,00 лв. 

 

13. ПИ с идентификатор 39983.66.2с площ 5092 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Крумово, АОС №4076/12.02.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 254,60 лв.                    Депозита е в размер на 127,30 лв. 

 

14. ПИ с идентификатор 39983.77.6с площ 22301 кв.м., НТП: нива, ІV категория, находяща се в землището на с. Крумово, АОС №4077/12.02.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 892,04 лв.                    Депозита е в размер на 446,02 лв. 

 

15. ПИ с идентификатор 39983.75.22с площ 6909 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Крумово, АОС №4078/12.02.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 345,45 лв.                    Депозита е в размер на 172,73 лв. 

 

16. ПИ с идентификатор 84022.11.158 с площ 3569 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Щипско, АОС №4121/26.04.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 178,45 лв.                   Депозита е в размер на 89,23 лв. 

 

17. ПИ с идентификатор 84022.21.11с площ 2376 кв.м., НТП: нива, Х категория, находяща се в землището на с. Щипско, АОС №4123/26.04.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 83,16 лв.                                Депозита е в размер на 41,58 лв.  

 

18. ПИ с идентификатор 84022.21.12 с площ 1600 кв.м., НТП: нива, Х категория, находяща се в землището на с. Щипско, АОС №4124/26.04.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 56,00 лв.                                Депозита е в размер на 28,00 лв. 

 

19. ПИ с идентификатор 84022.21.13 с площ 2019 кв.м., НТП: нива, Х категория, находяща се в землището на с. Щипско, АОС №4125/26.04.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 70,67 лв.                                Депозита е в размер на 35,34 лв. 

 

20. ПИ с идентификатор 84022.21.16с площ 2037 кв.м., НТП: нива, ІІ категория, находяща се в землището на с. Щипско, АОС №4126/26.04.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 101,85 лв.                   Депозита е в размер на 50,93 лв. 

 

21. ПИ с идентификатор 84022.21.18 с площ 1791 кв.м., НТП: нива, ІІ категория, находяща се в землището на с. Щипско, АОС №4127/26.04.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 89,55 лв.                                Депозита е в размер на 44,78 лв. 

 

22. ПИ с идентификатор 84022.22.103с площ 3760 кв.м., НТП: нива, ІІ категория, находяща се в землището на с. Щипско, АОС №4128/26.04.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 188,00 лв.                   Депозита е в размер на 94,00 лв. 

 

23. ПИ с идентификатор 84022.22.208 с площ 4202 кв.м., НТП: нива, ІІ категория, находяща се в землището на с. Щипско, АОС №4129/26.04.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 210,10 лв.                   Депозита е в размер на 105,05 лв. 

 

24. ПИ с идентификатор 84022.27.144с площ 5064 кв.м., НТП: нива, ІV категория, находяща се в землището на с. Щипско, АОС №4130/26.04.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 202,56 лв.                   Депозита е в размер на 101,28 лв. 

 

25. ПИ с идентификатор 84022.22.258с площ 573 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Щипско, АОС №4131/26.04.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 28,65 лв.                                Депозита е в размер на 14,28 лв. 

 

26. ПИ с идентификатор 39373.48.2с площ 4988 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Кракра, АОС №3429/26.08.2016 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 249,40 лв.                   Депозита е в размер на 124,70 лв.  

 

27. ПИ с идентификатор 39373.48.3с площ 1206 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Кракра, АОС №3430/26.08.2016 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 60,30 лв.                                 Депозита е в размер на 30,15 лв. 

 

28. ПИ с идентификатор 39373.48.4с площ 1784 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Кракра, АОС №3431/26.08.2016 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 89,20 лв.                                 Депозита е в размер на 44,60 лв. 

 

29. ПИ с идентификатор 39373.48.5с площ 3842 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Кракра, АОС №3432/26.08.2016 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 192,10 лв.                   Депозита е в размер на 96,05 лв. 

 

30. ПИ с идентификатор 39373.48.6с площ 4602 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Кракра, АОС №3433/26.08.2016 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 230,10 лв.                  Депозита е в размер на 115,05 лв. 

 

31. ПИ с идентификатор 39373.48.7с площ 3582 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Кракра, АОС №3434/26.08.2016 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 179,10 лв.                  Депозита е в размер на 89,55 лв. 

 

32. ПИ с идентификатор 39373.48.8с площ 2678 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Кракра, АОС №3435/26.08.2016 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 133,90 лв.                   Депозита е в размер на 66,95 лв. 

 

33. ПИ с идентификатор 39373.48.9с площ 1630 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Кракра, АОС №3436/26.08.2016 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 81,50 лв.                                 Депозита е в размер на 40,75 лв. 

 

34. ПИ с идентификатор 39373.48.10с площ 1691 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Кракра, АОС №3437/26.08.2016 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 84,55 лв.                       Депозита е в размер на 42,28 лв. 

 

35. ПИ с идентификатор 39373.48.12с площ 5264 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Кракра, АОС №3438/26.08.2016 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 263,20 лв.                  Депозита е в размер на 131,60 лв. 

 

 36. ПИ с идентификатор 39373.48.16с площ 4016 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Кракра, АОС №3439/26.08.2016 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 200,80 лв.                  Депозита е в размер на 100,40 лв. 

 

37. ПИ с идентификатор 39373.48.21с площ 6503 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Кракра, АОС №3440/26.08.2016 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 325,15 лв.                   Депозита е в размер на 162,58 лв. 

 

38. ПИ с идентификатор 39373.48.38с площ 9009 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Кракра, АОС №3442/26.08.2016 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 450,45 лв.                  Депозита е в размер на 225,23 лв. 

 

39. ПИ с идентификатор 39373.48.40с площ 4304 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Кракра, АОС №3444/26.08.2016 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 215,20 лв.                  Депозита е в размер на 107,60 лв. 

 

40. Част от ПИ с идентификатор 39373.37.18 с площ 50000 кв.м., целият с площ 92873 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находящ се в землището на с. Кракра, АОС №358/12.12.2000 г. и АП №3448/26.08.2016 г.,

 

Начална тръжна цена за годишен наем – 2500,00 лв.                 Депозита е в размер на 1250,00 лв. 

 

Търгът ще се проведе на 10.06.2021 г. от 10.00 часа в заседателна зала на Община Вълчи дол– гр. Вълчи дол, пл. „Хр. Ботев” №1.

 

Цена на тръжната документация: 20,00 лв. без ДДС, която следва да се заплати в сграда на ОбА Вълчи дол, находяща се в гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” 1,партер, център за услуги и информация, или по банков път по сметка на Община Вълчи дол, IBAN: BG 78 UNCR 7000 8423478763, BIC: UNCR BGSF. Вид плащане 44 70 00.

 

Тръжната документация може да бъде закупена в сградата на общинска администрация - Вълчи дол, пл. "Христо Ботев"1, ет. 2, ст. 211 от19.05.2021 г. до 17:00 ч. на 08.06.2021 г.

 

Краен срок за приемане на документация за участие в търга - 17:00 ч. на 08.06.2021 г.

 

За справка и информация Милка Янева ет.2, стая 211 на ОбА Вълчи дол, тел. 05131/2315 вътр. 212.

 

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

 на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

 О Б Я В Я В А

 П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

 Продажба на имоти, частна общинска собственост:

 1.ПИ с идентификатор 69701.16.116 с площ 96363 кв.м., с начин на трайно ползване: скали в земеделска територия, номер по предходен план: 016116, находящ се в землище с. Страхил, общ. Вълчи дол, обл. Варна, АОС №3898/06.04.2020 г.

 Начална тръжна цена – 19 369,00 лв.                                  Депозита е в размер на 3873,80 лв.

 2. ПИ с идентификатор 32860.23.29 с площ 7596 кв.м., с начин на трайно ползване: нива в земеделска територия, ІІІ категория, номер по предходен план: 023029, находящ се в землище с.Искър, общ.Вълчи дол,обл. Варна,АОС №4075/10.02.2021г.

 Начална тръжна цена: 4 831,00 лв.                                      Депозита е в размер на 966,20 лв.

 3. ПИ с идентификатор 12574.501.1544 с площ 676 кв.м., с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.) в урбанизирана територия, номер по предходен план: УПИ V в кв.87по кадастралната карта на гр.Вълчи дол, обл. Варна, АОС №3834/22.10.2019 г.

 Начална тръжна цена: 3 940,00 лв. без ДДС                     Депозита е в размер на 788,00 лв.

 4. ПИ с идентификатор 12574.501.298 с площ 331 кв.м., с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.) в урбанизирана територия, ведно с построената в имота жилищна сграда, масивна, едноетажна с идентификатор 12574.501.298.1 със застроена площ 74 кв.м., номер по предходен план: УПИ ХІХ-298 в кв.29 по кадастралната карта на гр.Вълчи дол, обл. Варна, АОС №4037/26.11.2020 г.

 Начална тръжна цена: 7650,00 лв. от които за дворно място 889,00 лв. без ДДС, сграда и прилежащ терен в имота 6761,00лв.                                              Депозита е в размер на 1530,00 лв.

 Търгът да се проведе на 08.04.2021 г. от 10:00 часав заседателна зала на Община Вълчи дол– гр. Вълчи дол, пл. Хр. Ботев №1.

 Цена на тръжната документация: 20,00 лв. без ДДС, която следва да се заплати в сграда на ОбА Вълчи дол, находяща се в гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” 1,партер, център за услуги и информация, или по банков път по сметка на Община Вълчи дол, IBAN: BG 78 UNCR 7000 8423478763, BIC: UNCR BGSF. Вид плащане 44 70 00.

 Тръжната документация може да бъде закупена в сградата на общинска администрация - Вълчи дол, пл. "Христо Ботев"1, ет. 2, ст. 211 от18.03.2021 г. до 17:00 часа на06.04.2021г.

 Краен срок за приемане на документация за участие в търга - 17:00 часа на 06.04.2021г.

 За справка и информация Милка Янева ет.2, стая 211 на ОбА Вълчи дол, тел. 05131/2315 вътр. 212.

 
 

 

Additional information