14.12.2013

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

(съгласно ч.ч. 4 от Наредбата заусловията преда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн. ДВ, бр. 25 от 18март 2003 г., иш.ДВ, бр. 3 от 10 януари 2006 г.)

  Прочети повече...


Съобщение на Агенция "Пътна инфраструктура"/ 04.12.2013

Относно: Временна организация и безопастност на движението за обект... Прочети повече...


Съобщение  на Агенция "Пътна инфраструктура"/ 29.11.2013

Относно: Временна организация и безопастност на движението за обект... Прочети повече...


Съобщение / 27.11.2013

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на басейнова дирекция в Черноморски район... Прочети повече...


01.11.2013

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.56, ал.1 от НРПУРОИ на ОбA Вълчи дол

 

О Б Я В Я В А

П У Б Л И Ч Е Н

 Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

 

I. Продажба на следните имоти частна общинска собственост:

1. Имот, частна общинска собственост- едноетажна сграда, бивше училище със ЗП 95 кв.м., намираща се в УПИ I, кв. 1, по плана на с. Изворник, актувана с АОС №189/30.08.1999 г. Прочети повече...


 

Международен благотворителен фонд за набиране на средства и изграждане на Мемориален комплекс на мястото на гроба на Хан Кубрат

 

Уважаеми дами и господа,

България има многовековна и славна история! През 2012 година се навършиха 100 години от откриването на Хан Кубрат – основател на Велика България! Годишнината бе отбелязана с огромно тържество с над 4 000 участници – българи от Дунавска до Волжка България и представители на българските диаспори от Канада и САЩ до Австралия.

Повдигна се инициативата за набиране на средства и изграждане на Мемориален комплекс на мястото на гроба на Хан Кубрат (благоустрояване на района, изграждане на религиозни храмове и др.). Гробът се намира край село Малая Перешчепина, Полтавска област (Република Украйна).

За реализиране на идеята е изграден Международен благотворителен фонд. Призив...


16.10.2013
СЪОБЩЕНИЕ

Община Вълчи дол съобщава, че на основание чл.7, ал.1, т.3 от ПРЗ на ЗМСМА... Прочети повече...


11.10.2013

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"

ЗАПОВЕДИ

На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие” и с оглед Доклад на комисията, назначена със заповед №РД-13-17-3/05.08.2013г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Варна с изх.№ РД-05-1822/19.09.2013г. наш вх.№ РД-04-53/7//19.09.2013г., както и представено сключено доброволно споразумение вх.№АУ-41-8/09.09.2013г. за землището на:      

 


25.09.2013

На основание чл.4 ,ал.2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Бойко Цанев Цанев, собственик на поземлен имот № 000063 ( образувано от имот № 000054) находящ се в м."Дядобанковата могила", землище с. Щипско, Община Вълчи дол. Прочети повече...


13.09.2013 / Община Вълчи дол, област Варна на основание чл.76, ал.1 от НРПУРОИ на ОбA Вълчи дол обявява публично оповестен конкурс за... Прочети повече...


13.09.2013 / Община Вълчи дол, област Варна на основание чл.56, ал.1 от НРПУРОИ на ОбA Вълчи дол обявява публичен търг с явно наддаване за... Прочети повече...


09.08.2013 / Община Вълчи дол, област Варна на основание чл.56, ал.1 от НРПУРОИ на ОбA Вълчи дол обявява публичен търг с явно наддаване за... Прочети повече...


УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

(съгласно чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн. ДВ, бр. 25 от 18 март 2003 г., изм. ДВ, бр. 3 от 10 януари 2006 г.) Прочети повече...


 

СЪОБЩЕНИЕ

               Община  Вълчи дол съобщава на населението, че е изготвена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на „Гробищен парк с. Войводино”.

              Заинтересованите лица могат да се запознаят с информацията  и да изразят становища в административната сграда на общината – гр. Вълчи дол, пл. Христо Ботев 1, ет. 2, стая 3 от 08,00 до 12,00 и от 13,00 до 17,00 часа.


Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закон за водите На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и 2 от Закон за водите (ЗВ) и постъпило е заявление в Община Вълчи дол, вх. № РД 7700-348/15.05.2013 г. от „Кей енд Кей-Консулт”... Прочети повече...


Агенция по геодезия, география и кадастър / Изп.директор Александър Лазаров: Уведомзявам ви... Прочети повече...


19.07.2013 / съгласно чл.62А, ал.1 от Закона за водите

На основание на чл.62А, във връзка с чл.44, ал 1. и 2 от Закона за водите ... Прочети повече...


20.06.2013 / "ЕКО ЕНЕРДЖИ 007" ЕООД уведомява всички заинтересовани лица... Прочети повече...


На вниманието на гражданите

Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване... Прочети повече...


ОБЯВЛЕНИЕ
изх.№ РД-08-01-856/17.04.2013

Община Вълчи дол съобщава, че е изготвен проект за одобряване на ПУП-ПЗ... Прочети повече...


ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА на основание чл.56, ал.1 от НРПУРОИ на ОбA Вълчи дол обявява публичен търг с явно наддаване за ... Прочети повече...


ОБЯВА

    за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина 28.05.2013 г. и 29.05.2013 г. в Националната гвардейска част – гр. София... Прочети повече...


УИНСЛОУ ЕКО УИНД ПАУЪР” ЕООД, ЕИК 175270270

    Обява за среща за обществено обсъждане... Прочети повече...


ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА на основание чл.56, ал.1 от НРПУРОИ на ОбA Вълчи дол обявява публичен търг с явно наддаване за ... Прочети повече...


ОБЯВЛЕНИЕ
изх.№ РД-08-01-623/25.03.2013

    Община Вълчи дол съобщава, че е изготвен проект за одобряване на ПУП-ПЗ... Прочети повече...


СПИСЪК
на длъжници по ЗМДТ с предприети действия по чл.32 от ДОПК

    Уведомяваме лицата посочени в списъка, че в 14 дневен срок от поставянето на това съобщение следва да се явят в дирекция „Местни данъци, такси и неданъчни приходи” за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107 ал.3 от ДОПК... Прочети повече...


ОБЯВА

    "Норекс НП", гр. Добрич, на основание чл.97 ал.3 във връчка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда... Прочети повече...


О Б Я В Л Е Н И Е
изх. № РД 08-01-193/24.01.2013 г.

    Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед №93... Прочети повече...


О Б Я В Л Е Н И Е
изх. № РД 08-01-193/24.01.2013 г.

    Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед №94... Прочети повече...


СЪОБЩЕНИЕ
съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите

    На онование чл.62, ал.1 и във връзка с чл 46, ал.1... Прочети повече...


О Б Я В Л Е Н И Е
изх. № РД 08-01-2507/03.12.2012 г.

    Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен проект за... Прочети повече...


О Б Я В Л Е Н И Е
изх. № РД 08-01-2510/03.12.2012 г.

    Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед... Прочети повече...

Additional information