17.12.2018 г.         

ОБЯВЛЕНИЕ                        

Изх.№ РД 08-01-1289                                         

                   

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1424/17.12.2018 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ, План схеми на: Електрозахранване и ВиК, и Пътна връзка за ПИ с идентификатор № 69170.77.3 по КККР на с. Стефан Караджа...


Прочети повече...

 

04.12.2018 г.                                

 

ОБЯВА                                                                                           

Изх. №  РД 08-01-1243/04.12.2018 г.   

                      

                   

На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

О Б Я В Я В А

Инвестиционно намерение: «Ремонт на Обединено училище „Васил Левски” с. Михалич и на прилежащото външно пространство около него» - І, ІІ и ІІІ етап УПИ І, кв. 1,  село Михалич, общ. Вълчи дол,  област Варна
Прочети повече...

 

30.11.2018 г.                                

 

ОБЯВА                                                                                            

                   

Инвестиционно предложение за изграждане на: „Гробищен парк гр. Вълчи дол” в ПИ с идентификатор 12574.49.55, общ. Вълчи дол, област Варна.

Изработен е проект на ПУП-ПЗ (Подробен устройствен план-План за застрояване) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 12574.49.55 по КК на землище на гр. Вълчи дол, община Вълчи дол, област Варна.


Прочети повече...

 

 

 

29.11.2018 г.                                

 

УВЕДОМЛЕНИЕ                                                                  

                   

от физическото лице Селиме Асан Хасан, действаща и лично като земеделски производител с ЕИК 7411188751, с.Радан, Войвода, общ.Вълчи дол, обл.Варна, тел. за контакт 0899826308 и 0899035349


Уважаеми г-н Кмете,

Уведомяваме Ви, че имам инвестиционно намерение да изградя „Дестилерия за преработка на тревни култури и етерично маслени суровини” в УПИ VIII 135,1137, кв.24, с.Радан Войвода, общ.Вълчи дол, обл.Варна “.

Проектирането, строителството и експлоатацията са съобразени с действащите закони в Република България.

 

 

27.11.2018 г.                                

 

ОБЯВЛЕНИЕ

изх.№РД-08-01-1209/27.11.2018г.                                                            
На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1325/26.11.2018 г. за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за ПИ е идентификатор № 53093.23.14, Стопански двор по КККР на с. Оборище.

 

 

26.11.2018 г.                                

 

 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА                                                                  

                   

І. Продажба на имоти частна общинска собственост:

1.ПИ с идентификатор 48524.70.21, номер по предходен план 000093, представляващ нива с площ 11 313 кв.м, VІІ категория, находящ се в землището на с. Михалич, АОС №3726/14.09.2018 г...


Прочети повече...

 

 

23.11.2018 г.

 ЗАПОВЕДИ                                       

 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, Решение № 1290 от 08.11.2018г. на Общински съвет Вълчи дол и Заповед № РД 18-17-85 от 01.10.2018г. на Директора на Областна Дирекция „Земеделие“ гр.Варна, относно разпределението на масиви за ползване за землище:

гр. Вълчи дол   заповед;  
с Бояна   заповед;  
с. Брестак   заповед;  
с. Войводино   заповед;  
с. Генерал Киселово   заповед;  
с.  Генерал Колево   заповед;  
с.  Добротич   заповед;  
с. Есеница   заповед;  
с.  Звънец   заповед;  
с.  Изворник   заповед;  
с. Искър   заповед;  
с.  Калоян   заповед;  
с.  Караманите   заповед;  
с.  Кракра   заповед;  
с.  Метличина   заповед;  
с. Михалич   заповед;  
с. Оборище   заповед;  
с.  Радан Войвода   заповед;  
с. Стефан Караджа   заповед;  
с. Страхил   заповед;  
с. Червенци   заповед; Заповед изм.
с. Щипско   заповед; Заповед изм.

 

 

21.11.2018 г.                                

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД-08-01-1184/21.11.2018г.                                                                     

                   

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен ПУП - ПРЗ (подробен устройствен план - план за регулация и застрояване) за ПИ с идентификатор № 69170.77.3 по КККР нас. Стефан Караджа...

Прочети повече...

 

 

13.11.2018 г.                                

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД-08-01-1144/12.11.2018г.                                                                     

                   

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1261/12.11.2018 г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор № 12574.59.90 по КККР на гр. Вълчи дол - определя се устройствената зона „Чисто производствена” с конкретно предназначение на имота ”за селскостопански нужди”...

Прочети повече...

  

 

01.11.2018 г.                                       

ОБЯВА

От „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД                                                                  

                   

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за обект: “Преустройство на приемо-предавателна станция на БТК ЕАД...

Прочети повече...

  

 

01.11.2018 г.                                

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД-0401-30(2)/01.11.2018г.                                                                     

                   

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закон за устройство на територията, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че на „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД, гр. София е издадена Заповед № РД-02-15-72/29.10.2018 г. от Заместник-министъра...

Прочети повече...

  

 

01.11.2018 г.                                

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД-08-01-1120/01.11.2018г.                                                                     

                   

Инвестиционно предложение: «Подобряване на образователната инфраструктура на Община Вълчи дол - Основен ремонт и реконструкция на Обединено училище „Св. Иван Рилски”» УПИ I, кв. 54, село Червенци, общ. Вълчи дол, област Варна...

Прочети повече...

  

 

01.11.2018 г.                                

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД-08-01-1080/23.10.2018г.                                                                     

                   

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни  дейности...

Прочети повече...

  

 

29.10.2018 г.                                       

"РОЗМАР" ЕАД

ОБЯВЯВА                                                                                                                                                                               

На заинтересованите лица и общественост, че предвижда изграждане на „Предприятие за производство на нов вид биотор - биочар актив чрез карбонизация на биомаса”. Предприятието ще е с производителност 6 т/ден. Производството ще бъде изградено в УПИ XX, кв.20, по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с площ 5 264 кв. м. Имота е собственост на инвеститора...

Прочети повече...

 

 

25.10.2018 г.    

СЪОБЩЕНИЕ

ДО

ОРЛИН ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
Ж.К. ЧАЙКА 66, ЕТ. 15, АП. 59,
9000 ГР. ВАРНА   
                                          

              

Уведомяваме Ви, че за строеж: Масивна ограда, намиращ се в УПИ 1-78, кв. 28 по кадастралния и регулационен план на с. Бояна, община Вълчи дол, област Варна е издадена Заповед № 953/21.08.2018 г., която е основание за започване на административно производство по реда на чл. 225а от Закон за устройство на територията (ЗУТ) - премахване на строежа...

Прочети повече...

 

 

23.10.2018 г.                                     

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД-08-01-1080/23.10.2018г.                                                                     

                   

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1198/23.10.2018 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ 11-135; VI-137 и V-138, кв. 24 по плана на с. Радан Войвода.

Прочети повече...

 

 

23.10.2018 г.                                        

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД-08-01-1080/22.10.2018г.                                                                     

                   

 На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1160/17.10.2018 г. за изработване на ПУП-ПРЗ/делба/ за УПИ 1-15, кв. 39 по плана на с. Щипско.

Прочети повече...

 

 

23.10.2018 г.                                        

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД-08-01-1078/22.10.2018г.                                                                     

                   

 Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен ПУП (подробен устройствен план - план за застрояване) за ПИ№ 12574.59.90 по КККР Вълчи дол.
Предвижда се установяване на „Чисто производствена зона/Пч/”...

Прочети повече...

 
 

19.10.2018 г.                                        

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД-08-01-1074/18.10.2018г.                                                                     

                    

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1161/17.10.2018 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ VII—535 в кв. 30 по плана на с. Брестак, с цел промяна на вътрешната дворищна регулация по имотната граница.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14 - дневен срок от съобщаването й, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд - Варна.

 

03.10.2018 г.                                        

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД-08-01-1013/03.10.2018г.                                                                     

                   

 На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1084/27.09.2018 г. за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор № 12574.59.90 по КККР на гр. Вълчи дол.

 

 

02.10.2018 г.                                               

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Изх. № РД 08-01-1011/02.10.2018 г.                                                                   

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Вълчи дол съобщава че  осигурява обществен достъп до информацията по инвестиционното намерение на „Свинекомплекс Брестак” АД за «Изграждане на разпределителен полиетиленов газопровод за природен газ захранващ „Свинекомплекс Брестак” с. Брестак»...

    Прочети повече...

 

 

02.10.2018 г.                                               

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

От „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ“ АД, ЕИК 127001597                                                 

                                                                        

                    

Уведомяваме Ви, че „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ“ АД, има следното инвестиционно предложение /ИП/:    Извършване на дейности по оползотворяване на СО чрез влагане в обратни насипи, образувани от дейността на дружеството и/или други физически и юридически лица...

    Прочети повече...

 

 

01.10.2018 г.

Областна дирекция „Земеделие” Варна 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

   ЗАПОВЕД № РД 18-17-93 гр. Варна, 01.10.2018г.                               

 

На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с Доклад изх.№ РД-05-862/05.09.2018г. наш вх.№ РД-04-70-7/10.09.2018 г. на Комисията, назначена със заповед № РД-18-17-7/01.08.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Варна, както и представено сключено доброволно споразумение с вх.№ 13/29.08.2018 г. за землището на с.Звънец, ЕКАТТЕ 30555, общ. Вълчи дол, обл. Варна
:

гр. Вълчи дол   заповед;  
с Бояна   заповед;  
с. Брестак   заповед;  
с. Войводино   заповед;  
с. Генерал Киселово   заповед;  
с.  Генерал Колево   заповед;  
с.  Добротич   заповед;  
с. Есеница   заповед;  
с.  Звънец   заповед;  
с.  Изворник   заповед;  
с. Искър   заповед;  
с.  Калоян   заповед;  
с.  Караманите   заповед;  
с.  Кракра   заповед;  
с.  Метличина   заповед;  
с. Михалич   заповед;  
с. Оборище   заповед;  
с.  Радан Войвода   заповед;  
с. Стефан Караджа   заповед;  
с. Страхил   заповед;  
с. Червенци   заповед;  
с. Щипско   заповед;  

 

 

20.09.2018 г.                                               

 

 

ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА                                                   

                                                                        

                    

І. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, на имоти частна общинска собственост:

1. Урегулиран поземлен имот с площ 3030 кв.м., съставляващ УПИ ІV-67, кв.3 по плана на с. Караманите, АОС №3617/01.02.2018 г.

Начална тръжна цена за годишен наем – 151,50 лв.         Депозита е в размер на 75,75 лв.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 2890 кв.м., съставляващ УПИ V-49, кв.5 по плана на с. Караманите, АОС №3671/11.06.2018 г...

    Прочети повече...

  

 

18.09.2018 г.              


ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД 08-01-983/18.09.2018 г.
                                                                                 

                    

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен проект за изменение на ПУП - ПРЗ (подробен устройствен план -план за регулация и застрояване) за УПИ VII-535 и УПИ Х-533 кв. 30 по плана на с. Брестак...

    Прочети повече...

  

  

07.09.2018 г.              


ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД 08-01-959/18.09.2018 г.
                                                                                 

                    

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1025/05.09.2018 г. за одобряване на ПУП-ПЗ за УПИ VII „защитна зеленина” в кв. 26 по плана на с. Михалич - изменя се устройствената зона в „Чисто производствена” с конкретно предназначение на имота за ”ПСД”.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал.4 от ЗУТ в 14 -дневен срок от съобщаването й, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд -Варна.

  

07.09.2018 г.              


ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД 08-01-958/18.09.2018 г.
                                                                                 

                    

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1026/05.09.2018 г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор №11836.20.38 по КККР на е. Войводино. Имота се отрежда за „Обществено обслужване”, е конкретно предназначение „други общественообслужващи дейности- за изграждане на дълбок сондаж за питейна вода”.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал.4 от ЗУТ в 14 -дневен срок от съобщаването й, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд -Варна.

       

07.09.2018 г.              


ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД 08-01-957/18.09.2018 г.
                                                                                 

                    

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1027/05.09.2018 г. за одобряване на План-схеми по части: Ел и ВиК, към ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор №06416.90.11, Стопански двор, по КККР на с. Брестак.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал.4 от ЗУТ в 14 -дневен срок от съобщаването й, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд -Варна.

   

27.08.2018 г.              

 


П Р И З И В
                                                                                                  

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН ...

   Прочети повече...

 

      

10.08.2018 г.              


ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД 08-01-843/10.08.2018 г.
                                                                                 

                    

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен проект за изменение на ПУП - ПЗ (подробен устройствен план - план за застрояване) за УПИ VII „защитна зеленина” в кв. 26 по плана на с. Михалич.

Предвижда се промяна в устройството на територията в Производствена зона -чисто производствена „Пч”, с конкретно предназначение за „Производствена и складова дейност”/ПСД/, с градоустройствени показатели: Пзастр.- до 80%; Кинт - до 2,5; Озел. мин. 20%; начин на застрояване -свободно.

Проектът за изменение на ПУП-ПЗ е изложен в Устройство на територията - ет. 2, ст. 203 в сградата на общината.

Заинтересованите съседи могат да прегледат проекта и ако имат възражения да ги направят писмено до общинската администрация, в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление.

 

09.08.2018 г.              

 

На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, община Вълчи дол
ОБЯВЯВА
                                                                                                 

Инвестиционно предложение: «Проект за подробен устройствен план (ПУП)- план за застрояване (ПЗ) за УПИ VII „защитна зеленина” в кв. 26 по плана на е. Михалич, общ. Вълчи дол...

   Прочети повече...

  

   

 

08.08.2018 г.              

 


СЪОБЩЕНИЕ
                                                                                                 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Вълчи дол съобщава че осигурява обществен достъп до информацията по инвестиционното намерение на „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД за «Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка “ОС Вълчи дол - КВ Преселка”...

   Прочети повече...

  

   

03.08.2018 г.              

 


СИГНАЛ

Бяла американска пеперуда
                                                                                                 

Областна дирекция по безопасност на храните Варна Ви информира, че на 26 голи регистрирахме начало на вредната дейност на гъсениците от второ поколение на бялата американска пеперуда...

   Прочети повече...

  

   

30.07.2018 г.              


СЪОБЩЕНИЕ

ДО

ОРЛИН ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

9147 С. БОЯНА
                                                                                                 

Уведомяваме Ви, че за строеж: Масивна ограда, намиращ се в УПИ 1-78, кв. 28 по кадастралния и регулационен план на с. Бояна, община Вълчи дол, област Варна е съставен Констативен акт № 1/27.06.2018 г., който е основание за започване на административно производство по реда на чл. 225а от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за премахване на строежа...

   Прочети повече...

  

25.07.2018 г.              


ОБЯВА

От: “НОЕМА 55” ЕООД,

управител — Мартин Илиев Иванов
                                                                                 

                    

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения /ДВ бр.25/2003г./


УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:
„Модернизация, подобряване на условията на труд и енергийната ефективност в аквакултурно стопанство в язовир Генерал Колево, община Вълчи дол”
Местоположение: с. Генерал Колево, общ. Вълчи дол, обл. Варна, Република България.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, относно реализацията на горе посоченото инвестиционно предложение могат да го направят писмено в община Вълчи дол, кметство село Генерал Колево или в РИОСВ Варна, ул.”Ян Палах” № 4, гр. Варна, пощенски код 9000.


 

25.07.2018 г.              


ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД 08-01-782/25.07.2018 г.
                                                                                 

                    


Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 875/24.07.2018 г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ № 06416.90.11, Стопански двор по КККР на с. Брестак.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал.4 от ЗУТ в 14 -дневен срок от съобщаването й, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд -Варна.

 

   

23.07.2018 г.              


СЪОБЩЕНИЕ
                                                                                 

                    


На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Вълчи дол съобщава, че осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за инвестиционното намерение на Община Вълчи дол за „Дълбок сондаж за питейна вода” к ПИ с идентификатор 11836.20.38, землище иа с. Войиодипо, общ. Вълчи дол, облист Варна.

Информацията е на разположение в дирекция «Устройство на територията и общинска собственост», ет. 2, ст. 202 в сградата на община Вълчи дол и в Кметство село Войводино.

Заинтересованите лица могат да прегледат информацията в 14—дневен срок, считано от 24.07.2018 г. за изразяване на становища, мнения, възражения.

 

         

16.07.2018 г.              


ПРОТОКОЛ                                                                   
                                                                                 

                    


Днес 12.07.2018 г. се проведе заседание на Общинската епизоотична комисия Вълчи дол във връзка с писмо изх. №91-869/06.07.2018 г. на Румен Порожанов-Министъра на земеделието, храните и горите, като се взеха следните решения...

   

  Прочети повече...

  

      

06.07.2018 г.              


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
                                                                                 

                    


Уведомяваме Ви че, „Хидрострой" АД има инвестиционно предложение за : Изпълнение на проект за рекултивация на нарушен терен...

   

  Прочети повече...

  

    

25.06.2018 г.              


О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
                                                                                 

                    


СН "Акваполи", ЕИК: 175995233, с. Брестак, общ. Вълчи дол, обл. Варна

С Ъ О Б Щ А В А ..........

   

  Прочети повече...

   

20.06.2018  г.                                          

П О К А Н А

за общо събрание на СНЦ "МИГ ВЪЗХОД, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВЕТРИНО, ПРОВАДИЯ"

 Уважаеми дами и господа,

Управителния съвет на СНЦ "МИГ ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ" на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на сдружението свиква Общо събрание на 05.07.2018 г. от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Ветрино ....

 

  Прочети повече...

   

20.06.2018 г.              


ОБЯВЛЕНИЕ

 изх.№РД-08-01-687/20.06.2018                                                                                     

                      


Община Вълчи дол съобщава, че на основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за УПИ IV- музей в кв. 44 по плана на гр. Вълчи дол, собственост на Община Вълчи дол

  

20.06.2018 г.              


ОБЯВЛЕНИЕ

 изх.№РД-08-01-686/20.06.2018                                                                                     

                      


На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закон за устройство на територията, Община Вълчи дол, съобщава, че е издадена заповед №734/15.06.2018 г. за изработване на ПУП- ПР за УПИ V- 133 в кв. 21 по плана на с. Калоян.

 

20.06.2018  г.                                          

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

П У Б Л И Ч Е Н

 Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА                                                    

 

 

І. Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, на имоти частна общинска собственост:

1. ПИ с идентификатор 21717.10.742, номер по предходен план 010406, 010147, 010149, представляващ друг вид нива с площ 12 376 кв.м., ІІІ категория, находящ се в землището на с. Добротич, АОС №3583/27.09.2017 г.

..

  Прочети повече...

 

 

12.06.2018  г.                                          

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

ДИРЕКЦИЯ "ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ"


Относно: Лятно-е сениата кампания по прибиране на реколтата                                                                                    

                                              


Във връзка е предстоящото започване т лятно-есенната кампания по прибирането на реколтата. Ви уведомяваме, че през землищата и край населените места на Община Вълчи Дол, преминават електропроводи ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ* които са част от слектропреносната система, собственост на ECO - ЕАД. Мрежови експлоатационен район - Варна...

  Прочети повече...

 

 

30.05.2018  г.                                          

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ВАРНА

СИГНАЛ

                                              


Бяла американска пеперуда

Областна дирекция по безопасност на храните Варна Ви информира, че на 25 май регистрирахме начало на вредната дейност на гъсениците от първо поколение на бялата американска пеперуда...

  Прочети повече...

 

 

30.05.2018  г.                                          

П Р О Т О К О Л                                                                                                                    

                                              


Днес 30.05.2018 г. комисия назначена със Заповед №438/17.04.2018 г. на Кмета на Община Вълчи дол, на основание чл.100, ал.1 от ППЗСПЗЗ, в състав:
Председател – Димка Пенчева- гл. експерт в дирекция УТ ОС;
Членове: 1. Нина Белева – гл. юрисконсулт на Община Вълчи дол;
               2. Милка Янева – ст. експерт в дирекция УТ ОС;
               3. Иван Дранов - гл. експерт в дирекция УТ ОС;
     4. Маринела Иванова – гл. специалист в дирекция УТ ОС.
І.  Извършва допълнително разпределение на пасище, мера и ливади за стопанската 2018/2019 г., в съседни землища на правоимащи лица с регистриран животновъден обект, съгласно чл.99, ал.5 от ППЗСПЗЗ...

  Прочети повече...

 

 

30.05.2018  г.                                          

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

П У Б Л И Ч Е Н

 Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА                                                    

 

І. Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, на частна общинска собственост:

1. ПИ с идентификатор 39373.48.41, номер по предходен план 000056, представляващ нива с площ 5312 кв.м., ІІІ категория, находящ се в землището на с. Кракра, АОС №3445/26.08.2016 г...

..

  Прочети повече...

 

 

25.05.2018  г.                                                        


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Изх. №  РД 08-01-609/25.05.2018 г.

                                                                                                                         

 На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Вълчи дол съобщава, че  осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за инвестиционното намерение на Община Вълчи дол за „Дълбок сондаж за питейна вода” в ПИ с идентификатор 11836.20.38, землище на с. Войводино, общ. Вълчи дол, област Варна...

  Прочети повече...

 

 

25.05.2018  г.                                                        

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От Недко Генчев Малчев ЕГН - 6704275065
Фирма - БГ Агро земеделска компания ЕООД ЕИК 103609000
Адрес: гр.Варна, ул.”Генерал Колев ” №12

                                                                                                                         

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме
...

  Прочети повече...

 

21.05.2018  г.                                                        


На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС,

община Вълчи дол

ОБЯВЯВА
                                                                                                                         

Инвестиционно предложение е за изграждане на: «Дълбок сондаж за питейна вода в ПИ с идентификатор 11836.20.38 по КК на землище с. Войводино, община Вълчи дол, област Варна»...

  Прочети повече...

 

 

08.05.2018  г.                                                        


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От Камен Куртев Петров Фирма КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД БУЛСТАТ103535920
Адрес: гр. Вълчи дол,  ул. „Ал. Стамболийски„ 53
                                                                                                                         

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме...

  Прочети повече...

 

 

03.05.2018  г.                                                        


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От Камен Куртев Петров Фирма КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД БУЛСТАТ103535920
Адрес: гр. Вълчи дол,  ул. „Ал. Стамболийски„ 53
                                                                                                                         

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме...

  Прочети повече...

 

 

25.04.2018 г.                КАДАСТРАЛНА КАРТА
с. Щипско
                                                                                                                                        
                   

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.46, АЛ.1 И АЛ.2 ОТ ЗКИР Е ПРИЕТА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И РЕГИСТЪР НА С.ЩИПСКО

КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И РЕГИСТЪР СА ИЗЛОЖЕНИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ В КМЕТСТВОТО НА СЕЛОТО.

В СРОК ДО 18.05.2018Г. ГРАЖДАНИТЕ, КОИТО НЕ СА СЪГЛАСНИ С ПРЕДЛОЖЕНАТА КАДАСТРАЛНА КАРТА, МОГАТ ДА ПОДАВАТ ВЪЗРАЖЕНИЯ ДО НАЧАЛНИКА НА СГКК-ВАРНА.

ВЪЗРАЖЕНИЯ МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ И ВОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, СТАЯ 211 ПРИ Г-ЖА МИЛКА ЯНЕВА.

 

 

25.04.2018 г.                КАДАСТРАЛНА КАРТА
гр. Вълчи дол
                                                                                                                                        
                   

 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.46, АЛ.1 И АЛ.2 ОТ ЗКИР Е ПРИЕТА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И РЕГИСТЪР НА ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ. КАДАСТРАЛНАТА КАРТА Е ИЗЛОЖЕНА ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

1.В АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР – ВАРНА;

2.НА ВИТРИНАТА НА ПОЩЕНСКИЯ КЛОН-ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ ;

3.ВЪВ ФОАЙЕТО НА ВТОРИЯ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА

В СРОК ДО 18.05.2018Г. ГРАЖДАНИТЕ, КОИТО НЕ СА СЪГЛАСНИ С ПРЕДЛОЖЕНАТА КАДАСТРАЛНА КАРТА, МОГАТ ДА ПОДАВАТ ВЪЗРАЖЕНИЯ ДО ДИРЕКТОРА НА АГКК-ВАРНА.

 ВЪЗРАЖЕНИЯ МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ И В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, СТАЯ 211 ПРИ Г-ЖА МИЛКА ЯНЕВА.

 

24.04.2018 г.                


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"

СЪОБЩЕНИЕ

                                                                                                                            

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“, за водовземане чрез нови водовземни съоръжения - тръбни кладенци Р-213х „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ - Щипско“ и Р-214х „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ -Щипско“...

  Прочети повече...

 

 

23.04.2018 г.                


ЗАПОВЕД

№РД-18-7706-111 / 17.04.2018 г.                                               

СТОЯН ПАСЕВ — Областен управител на област с административен център Варна
                                                                                                                            

УСТАНОВИХ:

В изпълнение на чл.137 от Закона за горите, с цел осигуряване пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии, Областния управител със заповед определя пожароопасен сезон в горските територии на областта
С. оглед на гореизложеното на основание чл. 64, ал.1, т.1 и т.6 от Закона за защита при бедствия и в изпълнение на чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията,

НАРЕЖДАМ:

1. Обявявам за пожароопасен сезон в горските територии на област Варна, времето от 15.04.2018 г. до 31.10.2018 г...

  Прочети повече...

 

 

20.04.2018 г.                


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

от

“Ивона” ООД                                                                                                        
                   

           
за    провеждане    на    растителнозащитни,    дезинфекционни    и дезинсекционни дейности В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме...

  Прочети повече...

 

 

20.04.2018 г.             


ОБЯВЛЕНИЕ

 изх.№РД-08-01-477/19.04.2018                                                                                    

                     

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен проект за изменение на ПУП - ПЗ (подробен устройствен план - план за застрояване) за ПИ с идентификатор №12574.59.17 по КК на гр. Вълчи дол.

Предвижда се отреждане на имота „за ПСД”, с градоустройствени показатели: Пзастр,- до 80% , Кинт - до 2.5.

Проектът за изменение на ПУП-ПЗ е изложен в Устройство на територията - ет. 2, ст. 203 в сградата на общината.

Заинтересованите съседи могат да прегледат проекта и ако имат възражения да ги направят писмено до общинската администрация, в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление.
От Общината

 

18.04.2018 г.             


ОБЯВА

от

“Булгартрансгаз”ЕАД                                                                    
                   

           
На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения /ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. ДВ бр.3/2006г./

УВЕДОМЯВАМЕ

за инвестиционно предложение „ПОДМЯНА НА ПРЕНОСЕН (МАГИСТРАЛЕН) ГАЗОПРОВОД В УЧАСТЪКА „Очистно съоръжение (ОС) ВЪЛЧИ ДОЛ - Кранов възел (КВ) ПРЕСЕЛКА“...

  Прочети повече...

  Карта.

 

 

18.04.2018 г.             


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

за провеждане на растителнозащитни,       

дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия                     

           
В изпълнение на Наредба № 13 от 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме...

  Прочети повече...

 

 

12.04.2018 г.            


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

за провеждане на растителнозащитни,       

дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия                     

           
В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме...

  Прочети повече...

 

 

12.04.2018 г.


Изх. № РД 08-01-399/12.04.2018 г.

 На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС,               

община Вълчи дол

О Б Я В Я В А
                                                                          

                                        

              Изработен е ПУП-ПЗ (Подробен устройствен план – План за застрояване) за поземлен имот с идентификатор12574.5.136,землище на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, област Варна с цел създаване на подробен устройствен план, който да определи предназначението и техническите параметри на застрояване, във връзка с реализацията на инвестиционното намерение на община Вълчи дол за изграждане на „Специализирана площадка за събиране, третиране (рециклиране), подготовка за оползотворяване, подготовка за повторна употреба и/или подготовка за обезвреждане на строителни отпадъци”...        

  Прочети повече...

 

10.04.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

                                                                          

                                        

Общинска администрация Вълчи дол уведомява населението, че с Решение № 1045/22.03.2018г.  на Общински съвет Вълчи дол са утвърдени маломерните имоти /до 10 дка/, от общинския поземлен фонд на територията на Община Вълчи дол, съгласно Приложение 1, за отдаване под наем за стопанската 2018/2019г., без търг или конкурс.

Заявленията се подават в информационния център на община Вълчи дол, пл.“Христо Ботев“№1, в срок до 25.04.2018г. включително.

  Приложение №1...

 

29.03.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

                                        

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл. 44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1, т. 1, буква „е“ и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция “Дунавски район” заявление вх. № ПВ5-00090/ 13.10.2017 г. за откриване на процедура...

  Прочети повече...

 

 

16.03.2018 г.      

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От Камен Куртев Петров Фирма КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД

БУЛСТАТ        103535920

Адрес: гр. Вълчи дол, ул. „Ал. Стамболийски „53

                                        

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия


В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провевдане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме...

  Прочети повече...

 

 

13.03.2018 г.                              

.

 ОБЯВА                                            

 

П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г

С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА                                        

І. Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, на части от имоти публична общинска собственост:

· Кабинет №1 с площ 13.20 кв.м. и 6.00 кв.м. общи части на втори етаж в сграда на здравна служба, находяща се в УПИ II, кв. 54 по плана на с. Брестак, АОС №9/10.12.1996 г.

  Прочети повече...

 

 

 

07.03.2018 г.                              

.

 ОБЯВЛЕНИЕ                                              

 изх. № РД08-01-306 / 01.03.2018                                         

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 212/ 28.02.2018 г. за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор № 06416.90.11 по КК на землище с. Брестак.
  Прочети повече...

 

 

02.03.2018 г.                              

.

 ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                   

 

 за инвестиционно предложение

от Община Вълчи дол, ЕИК: 000093474, гр. Вълчи дол, ул. „Асен Златаров”№36...

  Прочети повече...

 

20.02.2018 г.                              

 

.

 ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                   

                                                                    

                             

                На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 137/ 15.02.2018 г. за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор № 35506.26.17 по КК на землище с. Калоян.

  Прочети повече...

 

 

13.02.2018 г.                              

 

.

 ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                   

                                                                    

                             

                

Инвестиционно предложение: «Реконструкция на Културен дом, гр. Вълчи дол с изпълнение на мерки за енергийна ефективност».

  Прочети повече...

 

09.02.2018 г.                              

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                   

                                                                    

                             

                 Община Вълчи дол. Варненска област съобщава, че е изготвен проект за изменение на ПУП - ПЗ (подробен устройствен план - план за застрояване) за УПИ V в кв. 43 по нлана на гр. Вълчи дол.

 Прочети повече...

 

09.02.2018 г.                              

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                   

                                                                    

                             

                 На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, чс е издадена заповед № 143/ 07.02.2017 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ VII в кв. 79 по плана на гр. Вълчи дол.
 Прочети повече...

 

 

 

01.02.2018 г.                              

 

 

СЪОБЩЕНИЕ                                                                                   

                                                                    

                             

             

Община Вълчи дол уведомява населението на с.Бояна, с.Войводино, с.Ген.Колево, с.Оборище и с.Страхил, че в ДВ БР.9/26.01.2018г. са  обявени приетите кадастрални карти и кадастрални  регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии на Бояна, с.Войводино,с.Ген.Колево, с.Оборище и с.Страхил

Заинтересованите лица могат да правят писмени възражения пред Службата по геодезия, картография и кадастър - Варна в 30-дневен срок от обявяването в  „Държавен вестник“. Справки по кадастралните карати могат да се правят и в кметствата на горепосочените населени места., в срок до 26.01.2018г.

 

 

26.01.2018 г. 

 

ОБЯВЛЕНИЕ                                                            

изх. № РД-08-01-72/26.01.2018

                             

               На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 101/ 19.01.2018 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-126 в кв. 28 по плана на гр. Вълчи дол.

 

 

26.01.2018 г.       

 

ОБЯВЛЕНИЕ                                                                       

изх. № РД-08-01-71/26.01.2018                                 

                             

                На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 99/ 19.01.2018 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-36 и УПИ VII-36 в кв. 5 по плана на гр. Вълчи дол.

 

 

26.01.2018 г.    

 

ОБЯВЛЕНИЕ                                                            

изх. № РД-08-01-70/26.01.2018

                             

                На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство па територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол. Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 33/ 04.01.2018 г. за изработване на Г1УП-ПЗ за УПИ V в кв. 43 по плана на гр. Вълчи дол.

 

 

23.01.2018 г.

 

 СЪОБЩЕНИЕ                                                                       

                             

                Община Вълчи дол уведомява населението на с.Брестак, с.Добротич, с.Есеница, с.Звънец, с.Искър, с.Калоян, с.Метличина и с.Михалич, че в ДВ БР.7/19.01.2018г. са  обявени приетите кадастрални карти и кадастрални  регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии на с.Брестак, с.Добротич, с.Есеница, с.Звънец, с.Искър, с.Калоян, с.Метличина  и с.Михалич.

               Заинтересованите лица могат да правят писмени възражения пред Службата по геодезия, картография и кадастър - Варна в 30-дневен срок от обявяването в  „Държавен вестник“.

 

 

23.01.2018 г.

 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

                             

                    На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД,

гр.Варна, пк 9000, ул.“Генерал Колев“12

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за  „Изграждане на две нови водовземни съоръжения – тръбни кладенци, предназначени за напояване на земеделски кулгури“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 84022.41.1 (номер по предходен план: 041001), с площ 375 869 кв.м и ПИ с идентификатор 84022.41.4 (номер по предходен план: 041004), с площ 485 204 кв.м, трайно предназначение на териториите-земеделски, начин на трайно ползване-ниви, разположени в местност „Ястепенски трап“, в землището на с. Щипско, общ. Вълчи дол, обл. Варна, собственост на „ГИФТА“АД, с  възложител „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД            /наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Цветан Дучев -Мениджър проект, гр. Варна, пк 9000, ул. “Генерал Колев“12 , Tel: + 359 887721172, ел. поща (е-mail):  www.bgagro.bg

      Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Варна, Община   Вълчи дол и кметство с. Щипско.

 Приложение: Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и ОС

 

 

22.01.2018 г.

   С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е                                   

 

                  Община Вълчи дол уведомява населението на с.Брестак, с.Добротич, с.Есеница, с.Звънец, с.Искър, с.Калоян, с.Метличина и с.Михалич, че в ДВ БР.7/19.01.2018г. са  обявени приетите кадастрални карти и кадастрални  регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии на с.Брестак, с.Добротич, с.Есеница, с.Звънец, с.Искър, с.Калоян, с.Метличина  и с.Михалич.

                Заинтересованите лица могат да правят писмени възражения пред Службата по геодезия, картография и кадастър - Варна в 30-дневен срок от обявяването в  „Държавен вестник“.

 

 


04.01.2018 г.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

Общинска администрация Вълчи дол, уведомява ползвателите на земеделски земи на територията на Община Вълчи дол, че на основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с Решение №908/14.12.2017г. на Общински съвет Вълчи дол са публикувани заповедите на Кмета на Община Вълчи дол за ползване на имоти с начин на трайно ползване „полски път“, собственост на Община Вълчи дол, за стопанската 2017/2018г., както следва:

гр. Вълчи дол  

Заповед; 

с Бояна  

заповед;

с. Брестак  

заповед;

с. Войводино  

заповед;

с. Генерал Киселово  

заповед;

с.  Генерал Колево  

заповед;

с.  Добротич  

заповед;

с. Есеница  

заповед;

с.  Звънец  

заповед;

с.  Изворник  

заповед;

с. Искър  

заповед;

с.  Калоян  

заповед;

с.  Караманите  

заповед;

с.  Кракра  

заповед;

с.  Метличина  

заповед;

с. Михалич  

заповед;

с. Оборище  

заповед;

с.  Радан Войвода  

заповед;

с. Стефан Караджа  

заповед;

с. Страхил  

заповед;

с. Червенци  

заповед;

с. Щипско  

заповед;

 

 

12.09.2017 г.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.56, ал.1 от НРПУРОИ на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

П У Б Л И Ч Е Н

 ТЪРГ  С  ЯВНО  НАДДАВАНЕ

 

 

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за:

І. Продажба на имоти частна общинска собственост:

1. Дворно място с площ 945.00 кв.м., съставляващо УПИ V в кв.75 по плана на гр. Вълчи дол, АОС №346/12.12.2000 г...

 Прочети повече...

 

 

23.08.2017 г.

                                                                                                                                    

О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

 

Във връзка със реализирането на дейностите по Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

Прочети повече...

 

 

21.08.2017 г.

                                                                                                                                    

ОБЯВЛЕНИЕ

№ РД 08-01-1195 / 21.08.2017

 

                На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 683/ 11.08.2017 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-865, УПИ XIX-871 и УПИ ХХ-870 в кв. 37 по плана на гр. Вълчи дол...

 Прочети повече...

 

 

21.08.2017 г.

                                                                                                                                    

ОБЯВЛЕНИЕ

№ РД 08-01-1194 / 21.08.2017

 

                 Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен проект за изменение на кадастъра и ПУП - ПРЗ (подробен устройствен план - план за регулация и застрояване) за УПИ III- 72,73 и УПИ XV-71 в кв. 2 по плана на гр. Вълчи дол...

 Прочети повече...

 

 

21.08.2017 г.

                                                                                                                                    

ОБЯВЛЕНИЕ

№ РД 08-01-1193 / 21.08.2017

 

          На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 684/ 11.08.2017 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ II в кв. 34 по плана на гр. Вълчи дол....

 Прочети повече...

 

 

17.08.2017 г.

                                                                                                                                    

ЗАПОВЕД № 642 / 15.08.2017

 

      На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.34, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
НАРЕЖДАМ
Да се извърши изземване на част от имот, частна собственост с начин на трайно ползване „лозе", с идентификатор 12574.16.14, стар номер 016014...

 Прочети повече...

 

 

14.08.2017 г.

                                                                                                                                    

ОБЯВА ЗА 

П У Б Л И Ч Е Н

 Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

 

            

 

І. Продажба на имот частна общинска собственост:

            1. ПИ с идентификатор 84022.20.142, номер по предходен план№000151, представляващ деградирала орна земя с площ 210 335 кв.м., Х категория,находящ се в местността „До село“, землище с. Щипско,АОС №3520/20.03.2017 г...

 Прочети повече...

 

 

 

11.08.2017 г.

                                                                                                                                    

ОБЯВЛЕНИЕ

 

            

Община Вълчи дол, област Варна на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е одобрен и обявен в Държавен вестник бр. 64/08.08.2017 г. ПУП - парцеларен план за изграждане на кабелна линия средно напрежение (СрН) от реконструирания СРС от ВЕЛ „Есеница” 20 кУ до новия трафопост...

 Прочети повече...

 

 

 

04.08.2017 г.

                                                                                                                                    

П Р О Т О К О Л

 

            

Днес 01.08.2017 г. в 10.00 часа  в изпълнение на Заповед № РД 17-10-324/28.07.2017 г.  на Директора на ОД “Земеделие”- гр.Варна заседава комисия в състав...

 Прочети повече...

 

 

 

03.08.2017 г.

                                                                                                                                     ОБЯВА                                   

 

            

Общинска служба по земеделие - Вълчи дол, на основание чл.72, ал.4 от ппзспзз, обявява предварителния регистър на имотите за землищата на Община Вълчи дол за стопанската 2017-2018 година

Прочети повече...

 

 

 

03.07.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № 08-01 - 868 / 03.07.2017 г.

            

Община Вълчи дол, област Варна на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е изработен и обявен в Държавен вестник бр. 51/27.06.2017 г. ПУП - парцеларен план за изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Телко Инфраструктури” ЕООД...

Прочети повече...

 

 

03.07.2017 г.

                             РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

           Министерство на земеделието, храните и горите

              Областна дирекция “Земеделие” гр. Варна

 ПРОТОКОЛ / 28.06.2017 г.

            

Днес 28.06.2017 г. в 11.30 часа  в изпълнение на Заповед № РД 17-10-291/22.06.2017 г.  на Директора на ОД “Земеделие”- гр.Варна се събра комисия в състав...

Протокол;

Констативен протокол;

 

28.06.2017 г.

О Б Я  В А

ЗА П У Б Л И Ч Е Н

 Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  

            

І. Отдаване под наем за срок от 10 (десет) стопански години считано от 2017/2018 г. на следните имоти общинска собственост...

Прочети повече...

 

 

26.06.2017 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Изх. № РД 08-01-786/26.06.2017 г.

              На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Вълчи дол съобщава, че  осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за инвестиционното намерение на Община Вълчи дол...

Прочети повече...

 

 

20.06.2017 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД-08-01-773/19.06.2017 г.

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 554/19.06.2017 г. за одобряване на ПУП-ПР за УПИ П-мера в кв. 27а по плана на с. Щипско, като от УПИ II се обособяват четири нови УПИ -УПИ IV-за жил. строителство, V-за жил. строителство, VI-за жил. строителство и VI-за жил. строителство...

Прочети повече...

 

 

 

08.06.2017 г.

 

На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

 

О Б Я В Я В А

Инвестиционно предложение: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на община Вълчи дол, област Варна”

Основната цел на инвестиционното предложение е изпълнение на мерки за затваряне, техническа и биологична рекултивация на Общинско депо за твърди неопасни отпадъци – Вълчи дол и привеждането му в съответствие с нормативните изисквания с оглед предотвратяване, намаляване и ограничаване на вредното въздействие на депата върху човешкото здраве и околната среда (възстановяване на нарушения терен и годността на земята за пасище, след рекултивационни мероприятия)...

Прочети повече...

 

 

 

01.06.2017 г.

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ _ВАРНА

        Приложено, изпращаме Ви информация за населените места, в които концентрациите на „нитрати” в питейната вода в община Вълчи дол през 2016 г., превишават максималната стойност от 50 mg/1, съгласно Приложение №1, таблица Б от Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели...

Прочети повече...

 

 

31.05.2017 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
От Камен Куртев Петров Фирма КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД БУЛСТАТ 103535920
за
провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

            1. На 03.06 2017 г. от 6.00 до 10.00 и от 18.30 до 21.30 часа ще се проведе третиране на Пшеница с препарати/продукти...

Прочети повече...

 

 

 

29.05.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

    

     На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2, чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция “Дунавски район” и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови съоръжения...

Прочети повече...

 

 

 

25.05.2017 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

на основание чл. 40, ал. 4 от ЗОС

и чл. 46, ал. 2 от НРПУРОИ

    

Община Вълчи дол обявява замяна на общински земеделски имоти:

    1. Имот с идентификатор 39373.23.11 с площ от 4471 кв.м. в землището на с. Кракра, общ. Вълчи дол, актуван с АОС №2563/14.08.2015 г. на стойност 4695.00 лв...

Прочети повече...

 

 

 

22.05.2017 г.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

О Б Я В Я В А  П У Б Л И Ч Е Н

  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

   

І. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, на част от имот публична общинска собственост:

 Помещение- сладкарница с площ от 38 кв.м. на втори етаж от сграда, находяща се в УПИ VІ, кв. 40 по плана на с. Войводино, АОС№87/07.09.1998 г.

Първоначален месечен наем – 81,25 лв. без ДДС.                        Депозита е в размер на – 487,50 лв...

Прочети повече...

 

 

 

15.05.2017 г.

 УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

вх. № РД-0800-38 /16.05.2017 г.
От Камен Куртев Петров КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД БУЛСТАТ 103535920, Адрес: гр. Вълчи дол ул. „Ал. Стамболийски „53

За
провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни
идезинсекционни мероприятия

 

     На 25.05 2017 г. от 6.00 до 10.00 и от 19.30 до 21.30 часа ще се проведе третиране на Царевица Камикс 560 СЕ карантинен срок не се изисква, при доза 250 мл/дка Третирането се извършва срещу вредители : Житни и широколистни плевели...

Прочети повече...

 

 

 

 

15.05.2017 г.

 УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

вх. № РД-0800-38 /16.05.2017 г.
От Камен Куртев Петров КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД БУЛСТАТ 103535920, Адрес: гр. Вълчи дол ул. „Ал. Стамболийски „53

 за предстоящо третиране на посевите от царевица в землището на гр.Суворово

 

   В община Суворово постъпи уведомително писмо от фирма
„Агросмарт БГ" ЕООД, с което ни уведомяват за предстоящо третиране на посевите от царевица в землището на гр.Суворово на 19,20,21,22 и 23.05.2017 г. Има местности граничещи със землището на гр.Вълчи дол...

Прочети повече...

 

 

 

17.05.2017 г.

 УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

вх. № РД-7700-225 /16.05.2017 г.
От Христо Стойчев Хърсев
Фирма „Крис-61" ЕООД ,БУЛСТАТ 200878466

 за
провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни идезинсекционни мероприятия

 

    В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме...

Прочети повече...

 

 

 

16.05.2017 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 изх. №  РД 08-01-609 /16.05.2017 г.

 

            Община Вълчи дол, област Варна на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е изработен и обявен в Държавен вестник бр. 38/12.05.2017 г. ПУП - парцеларен план за изграждане на кабелна линия средно напрежение (СрН) от реконструирания СРС от ВЕЛ „Есеница”...

Прочети повече...

 

 

 

16.05.2017 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 изх. №  РД 08-01-615 /16.05.2017 г.

 

     Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен проект за изменение на ПУП - ПР (подробен устройствен план - план за регулация) за УПИ II в кв. 27а по плана на с. Щипско...

Прочети повече...

 

 

 

15.05.2017 г.

 УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

изх. №  54 /15.05.2017 г.
От Камен Куртев Петров КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД БУЛСТАТ 103535920, Адрес: гр. Вълчи дол ул. „Ал. Стамболийски „53

 за
провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни идезинсекционни мероприятия

 

    В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме...

Прочети повече...

 

 

 

 

11.05.2017 г.

 

Съобщение на

Община Вълчи дол

изх. №  РД 7700-21 5-(1)/11.05.2017 г.

 

              На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда  за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Вълчи дол съобщава че е представена Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за...

Прочети повече...


28.04.2017 г.

Списък с класирани канидати

Прочети повече...


25.04.2017 г.

Уведомително писмо

От Христо Стойчев Хърсев
Фирма „Крис-61" ЕООД ,БУЛСТАТ 200878466
Адрес.гр.Вълчи дол.ул."Ал.Стамболийски" 53

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия...

Прочети повече...


21.04.2017 г.

 На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

ОБЯВЯВА

Инвестиционно предложение: „Ремонт и благоустрояване” в УПИ ІІ, кв. 34 по плана на град Вълчи дол, област Варна

  Прочети повече...


21.04.2017 г.

 На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

ОБЯВЯВА

Инвестиционно предложение: „Ремонт и реконструкция на площадно (улично) пространство” между кв. 34, кв. 36, кв. 44 и кв. 45 по плана на град Вълчи дол, област Варна...

  Прочети повече...


  18.04.2017 г.

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЪЛЧИ ДОЛ

1. Обявявам конкурс за едно работно място за длъжността - Директор на Дирекция „Финанси и местни приходи“  -1 щатна бройка...

Прочети повече...


18.04.2017 г.

Съобщение на Община Вълчи дол
изх. № РД 7700-168-(2)/18.04.2017 г.

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Вълчи дол съобщава че е представенаИнформация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за...

Прочети повече...

 


 10.04.2017 г.

ОБЯВА ЗА

П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е

Ще се проведе публичен търг с явно наддаване за:

І. Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, на части от имоти публична общинска собственост...
 Прочети повече...


  05.04.2017 г.

ЗАПОВЕД

№284 от 11.04.2017 г.

    На основание чл.44, ал. 1, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.23, ал. 1 от  Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и обявен конкурс за назначаване на Директор на Дирекция„Финанси и местни приходи“ в Общинска администрация Вълчи дол

Н А Р Е Ж Д А М:

I.ПРЕКРАТЯВАМ конкурсна процедура за назначаване на Директор на Дирекция „Финанси и местни приходи“ в Общинска администрация - Вълчи дол, обявен с моя заповед №252 от 28.03.2017 г.

 II.Заповедта да се публикува на информационното табло в Информационнен център и на интернет страницата на общината - www.valchidol-bg.com.

 III.Да бъде прекратена конкурсната процедура в Административния регистър.

 IV.Изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на Община Вълчи дол.

 Настоящата заповед да сведе до знанието на посочения в нея служител за сведение и изпълнение.

 Контрола по изпълнението на заповедта запазвам за себе си.


05.04.2017 г.

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изграждане на „Съоръжение за добив нa етерични мacлa, чрез парна дестилация на тревна зелена маса от маточина“

в УПИ I - ПСД, УПИ III - ПСД, кв. 6 по плана на с. Добротич, общ. Вълчи дол

а основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обм. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003 г., изм. и дои.) и в съответствие с инвестиционния процес, Ви представям искане за преценяване необходимостта от ОВОС, от ЕТ„ГИАСО - ДОБРОМИР ВЪЛЧЕВ”, с адрес гр. Вълчи дол, ул. "Оборище" № 19, управител Добромир Вълчев....

 Прочети повече...


05.04.2017 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности...

 Прочети повече...


05.04.2017 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности...

 Прочети повече...


05.04.2017 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности...

 Прочети повече...


05.04.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изх. № РД 08-01-407 / 05.04.2017 г.

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 254/ 29.03.2017 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-158 и УПИ V-157 в кв. 37 по плана на е. Добротич.


05.04.2017 г.

 ОБЯВЛЕНИЕ

Изх. № РД 08-01-408 / 05.04.2017 г.

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 255/ 29.03;2017 г. за изработване на ПУП-ПР за УПИ VI-364 в кв. 34 по плана на с. Генерал Киселово.


04.04.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изх. № РД 08-01-505 / 04.04.2017 г.

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 267/03.04.2017 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ IX и УПИ X в кв. 64 по плана на гр. Вълчи дол, като се обособява едно УПИ XII-за ПСД - вторични суровини.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал.4 от ЗУТ в 14 -дневен срок от съобщаването й, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд -Варна.


 03.04.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изх. № РД 08-01-488 / 03.04.2017 г.

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 266/03.04.2017 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ VI в кв. 79 по плана на гр. Вълчи дол, като от УПИ VI се обособяват два нови УПИ -УПИ VII-за производствени нужди и УПИ VIII-за производствени нужди.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал.4 от ЗУТ в 14 -дневен срок от съобщаването й, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд -Варна.


28.03.2017 г.

 ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

    В Общинска администрация – гр. Вълчи дол е постъпило писмо от Областния управител на област с административен център Варна, относно организирането и провеждането на процедура за избор на членове на Съвета за децата, консултативен орган към Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/.

    Подробна  информация за процедурата за избор на членове на Съвета на децата, утвърдена от председателя на ДАЗД и необходимите документи за кандидатстване може да намерите ТУК.

  Кандидатурите могат да бъдат изпратени на следния ел. адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., в срок до 24.05.2017г.


28.03.2017 г.

 ОБЯВЛЕНИЕ  

за провеждане на  конкурс за назначаване на директор на дирекция в Общинска администрация – Вълчи дол

 Прочети повече...


28.03.2017 г.

 УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
От Камен Куртев Петров Фирма КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД БУЛСТАТ 103535920
Адрес: гр. Вълчи дол ул. „Ал. Стамболийски „53
за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия...

 Прочети повече...


23.03.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ:
 
Във връзка с изпълнение на заповед РД-17-7706-97/10.03.2017 на Областния управител на област с административен център - Варна и заповед РД3200-25/22.03.2017 на Министъра на Околната среда и водите,
Общинска администрация уведомява:
1. Времето до 31 октомври 2017 година е определено като пожароопасен сезон;
2. По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 метра от границите на горските територии.
3. Изхвърлянето на горимите отпадъци да става само на определените за целта места.
4. Съгласно чл. 162 от Закона за опазване на околната среда, глобата нарушение на този закон за физически лица е от 200 до 20 000 лева, а за юридически - от 5 000 до 500 000 лева.
 
Заповед № РД-17-7706-97/10.03.2017 на Областния управител на област с административен център - Варна;
 
Заповед РД3200-25/22.03.2017 на Министъра на Околната среда и водите.
 

22.02.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Вълчи дол. Варненска област съобщава, чс на основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за У НИ XV-172 в кв. 22 но плана на с. Добротич. собственост на Гюлшен Мехмед Хюсеин и Станислав Алексиев Славков.
Прочети повече...


20.02.2017 г.

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРС 

за отдаване под наем за срок от 6 /шест/ години след провеждане на публично оповестен конкурс, помещения с площ 71 кв.м. със стаут- аптека за готови лекарствени продукти, находящи се в сграда на поликлиника /публична общинска собственост/, намираща се в УПИ ХII-154,  кв. 18 по плана на гр. Вълчи дол, АОС №2536/28.07.2015 г.

Прочети повече...


16.02.2017 г.

ПОКАНА
за участие в пресконференция, финансирана със средства на община Вълчи дол по проект „Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС
в с. Стефан Караджа - Община Вълчи дол”
ДБФП BG16RFOP001-3.002-0009-C01 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 - 2020

Прочети повече...


13.02.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Вълчи дол напомня  на собствениците и ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, че срока за подаване на заявления за разпределение на пасища и  мери  за стопанската 2017/2018г. изтича на 10.03.2017г. Към заявлението се прилагат следните документи:

  • ·          Копие от документ за самоличност за физическите лица;
  • ·         Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код  за юридическите лица;
  • ·         Копие от регистрационна карта за земеделски производител;
  • ·         Декларация за липса на данъчни задължения;
  • ·         Справка за вписани животни в животновъден обект;

 


03.02.2017 г.

ОБЯВА
От: ЗП ДЕЛЯН ЯНЕВ БОЙКОВ

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: „Модернизиране на земеделското стопанство чрез изграждане на навес”...

Прочети повече...


 

01.02.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани, от днес 01.02.2017г„ ръководството на Община Вълчи дол стартира инициатива за допитване до жителите на общината, относно идеи за проекти, които могат да бъдат осъществени по отворения конкурс за безвъзмездно финансиране на проекти от МОСВ и ПУДООС: Национална Кмпания „За чиста околна среда - 2017г.”, на тема: „Обичам природата - и аз участвам .


Прочети повече...


30.01.2017 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ПРОТОКОЛ №1/30.01.2017 г.

Днес на 30.01.2017г., съгласно заповед № 55/18.01.2017г. на Кмета на Община Вълчи дол за проверка за съответствие с обявените изисквания на представените документи от потенциалните кандидати за заемане на длъжностите и последващо събеседване за дейностите по проект,,Подкрепи ме, за да успея” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 в състав:

Прочети повече...


25.01.2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
„Добротич Уинд” ЕАД, гр. София, бул. „Симеоновско шосе”, 99 Б, на основание чл. 97, ал. 3 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:    „Изграждане на ветроенергиен парк в землището на с.

Добротич, община Вълчи дол” .

Срещите ще се проведат на 24 февруари 2017 г. от 11 часа - в община Вълчи дол и от 12.30 часа в село Добротич.

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ), е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9 до 16 часа в стаи 202-203 на общината и в кметството на селото.

Докладът за оценка на степента на въздействие - приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет-страницата на РИОСВ-Варна на адрес: www.riosv-varna.org.

Писмени становища могат да се представят в кметствата или на срещите за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Миглен Тодоров, моб. тел. 0895 75 67 54.


25.01.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
във връзка с Покана за участие с проектни предложения в НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2017г. ”, на тема: „ Обичам природата -и аз участвам ” МОСВ и ПУДООС

Уважаеми съграждани, от днес 01.02.2017г., ръководството на Общинска администрация - Вълчи дол съвместно с учебните заведения намиращи се на територията на Община Вълчи дол стартира инициатива за допитване до жителите на общината, относно идеи за проекти, които могат да бъдат осъществени по отворения конкурс за учебните заведения за безвъзмездно финансиране на проекти от...

прочети повече...


18.01.2017 г.

Във връзка със реализирането на дейностите по Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

Прочети повече...


17.01.2017 г.

К О Н К У Р С

 за отдаване под наем за срок от 6 /шест/ години след провеждане на публично оповестен конкурс, помещения с площ 71 кв.м. със стаут- аптека за готови лекарствени продукти, находящи се в сграда на поликлиника /публична общинска собственост/, намираща се в УПИ ХII-154,  кв. 18 по плана на гр. Вълчи дол, АОС №2536/28.07.2015 г.

Прочети повече...


16.01.2017 г.

 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  С  ЯВНО НАДДАВАНЕ  ЗА

І. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните имоти общинска собственост...

Прочети повече...

 


 

09.01.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ:

 Общинска администрация  Вълчи дол уведомява ползвателите на земеделски земи на територията на общината Вълчи дол, че на основание чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ обявява заповедите на Кмета на Община Вълчи дол, относно ползването на полските пътища за стопанската 2016/2017г, както следва:

 

гр. Вълчи дол  

Заповед; 

с Бояна  

заповед;

с. Брестак  

заповед;

с. Войводино  

заповед;

с. Генерал Киселово  

заповед;

с.  Генерал Колево  

заповед;

с.  Добротич  

заповед;

с. Есеница  

заповед;

с.  Звънец  

заповед;

с.  Изворник  

заповед;

с. Искър  

заповед;

с.  Калоян  

заповед;

с.  Караманите  

заповед;

с.  Кракра  

заповед;

с.  Метличина  

заповед;

с. Михалич  

заповед;

с. Оборище  

заповед;

с.  Радан Войвода  

заповед;

с. Стефан Караджа  

заповед;

с. Страхил  

заповед;

с. Червенци  

заповед;

с. Щипско  

заповед;

 09.12.2016 г.

ОБЯВА

„НАПРЕДЪК БОЖКО” ООД с.Есеница,общ.Вълчи дол, обл.Варна

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ НЕОБХОДИМО ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ ВЪВ ФЕРМИТЕ НА ПРИЗНАТАТА ГРУПА „НАПРЕДЪК БОЖКО” ООД

Прочети повече...

Информация;


 

02.12.2016 г.

ОбщинаВЪЛЧИ ДОЛобявява процедура за изборна партньорски организации в идейна концепция за приобщаване науязвими групи

Прочети повече...


18.11.2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение
от „Стили Агро” ЕООД гр. Варна , ул. „Александър Дякович” № 31
БИК 103776845

Уведомяваме Ви, че „Стили Агро” ЕООД има следното инвестиционно предложение: Изграждане на два броя водовземни съоражения,система за напояване и закупуване на специализирана земеделска техника за нуждите на Стили Агро ЕООД...

Прочети повече...


18.11.2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е
изх. № РД 08-01-1493/18.11.2016 г.

              На основание чл. 129, ал. 2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1175/09.11.2016 г. на Кмета на Общината за одобряване  на ПУП – ПРЗ  (Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за изменение на действащия ПУП за УПИ ХХ в кв. 20 по плана на гр. Вълчи дол, с възложител «Розмар» ЕООД.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщаването й, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд – Варна.


16.11.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ
От: Фирма „Крис-61” ЕООД БУЛСТАТ 200878466,
Адрес: гр.Вълчи дол,ул.”Ал.Стамболийски" 53

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме:
1.    От 21.11 до 23.11.2016 г. от до 10.00 часа ще се проведе третиране на...

Прочети повече...


09.11.2016 г.

ОБЯВА
От: „НЮ ИМИДЖ 77” ЕООД
На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения /ДВ бр.25/2003г./


УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: „Разширяване на земеделско стопанство, създаване на овощни трайни насаждения, навес за селскостопански инвентар и продукция, поставяне на видеонаблюдение с автономно фоговолтаично захранване и монтиране на телена ограда”...

Прочети повече...


04.11.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН (2016-2021 г.)    |

На основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата та условията и реда та извършвано на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2004 г., поел. изм. ДВ, бр. 12/2016 г.) е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Доклад за екологична оценка на проекта на План за управление на речните басейни в Черноморски район (2016-2021 г.)...


Прочети повече...


31.10.2016 г.

„Инсталиране на Възобновяеми Енергийни Източници - Автономни фотоволтаична соларни система на БАЗОВА СТАНЦИЯ № 4141 на „TELENOR” находища се ПИ 024027 в землището на с. Г. Колево, общ. Вълчи дол, обл. Варна.
Уведомление;

Информация;

Обява;


31.10.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН (2016 - 2021 г.)

На основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2004 г., поел. изм. ДВ, бр. 12/2016 г.) е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Доклад за екологична оценка на проекта на План за управление на речните басейни в Дунавски район (2016 - 2021 г.)...

Прочети повече...


13.10.2016 г.

На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с Доклад изх.№ РД-05-2066/14.09.2016г. наш вх.№ РД-04-65(9)/14.09.2015г. на Комисията, назначена със Заповед №РД-16-17-7/01.08.2016г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Варна, както и представено сключено доброволно споразумение с вх.№ АУ-41-7/29.08.2016г. за землището на  с. Метличина, ЕКАТТЕ 47874,  общ. Вълчи дол, обл. Варна

ЗАПОВЕД

 за

гр. Вълчи дол    
с. Бояна    
с. Брестак    
с. Войводино    
с. Генерал Киселово    
с. Генерал Колево    
с. Добротич    
с. Есеница    
с. Звънец    
с. Изворник    
с. Искър    
с. Калоян    
с. Караманите    
с. Кракра    
с. Метличина    
с. Михалич    
с. Оборище    
с. Радан Войвода    
с. Стефан Караджа    
с. Страхил    
с. Червенци    
с. Щипско    

 


11.10.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закон за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2 от Закон за водите (ЗВ) и постъпило заявление вх. № РД 7700-523/08.09.2016 г. от „ТЕРМО ЛИДЕР” ООД, представлявано от Тодор Янчев Янчев със седалище и адрес на управление: 9154 гр. Аксаково, ул. Ееорги Петлешев 1А, ЕИК 201826052 за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект-публична общинска собственост с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1 от Закон за водите данни и документи, обявявам следното...

 Прочети повече...


11.10.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закон за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2 от Закон за водите (ЗВ) и постъпило заявление вх. № РД 7700-545/19.09.2016 г. от „НОЕМА 55” ЕООД, представлявано от управителя и едноличен собственик - Мартин Илиев Иванов със седалище и адрес на управление: 9136 с. Падина, община Девня, ЕИК 203151415 за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект-публична общинска собственост с цел рибарство и аквакултури, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1 от Закон за водите данни и документи, обявявам следното...

 Прочети повече...


07.10.2016 г.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
Мрежови експлоатационен подрайон - Добрич

До
г-н Кмета на Община Вълчи дол

гр. Вълчи дол, пл. „Хр. Ботев“ №1

Относно: писмо с изх. № РД-7700-554(1) /29.09.2016г.

Уважаеми, Господин Кмет

В отговор на Ваше писмо до нас и проведена среща с зам. кмета на гр.Вълчи дол - инж. Димитринка Димитрова, Ви уведомяване за предстоящ ремонт на мълниезащитно въже...

 Прочети повече...


03.10.2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЧЛ.4 АЛ. 2 ОТ

НУРИОВОС

1. Възложител; ”Агро 03” ООД ЕИК 103834196 с адрес : гр.Вълчи дол, ул. Кирил и Методий” 15 А, община Вълчи дол, област Варна , представлявано от Янчо Василев Янчев в качеството му на Управител, телефон за контакти: 0888008199, e-mail: agro Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите....


 Прочети повече...


28.09.2016 г.

 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ ПО

 Проект „Подкрепа за предучилищното възпитание и активно социално приобщаване на децата от Община Вълчи дол” приоритетни оси 2 и 3 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”

Кандидати, допуснати до интервю, които по автобиография отговарят на изискванията за опит и образование...

 Прочети повече...


 20.09.2016 г.

 на основание чл.56, ал.1 от НРПУРОИ на ОбA Вълчи дол

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО  НАДДАВАНЕ  ЗА

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за:

І. Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на следнитe имоти общинска собственост...

 Прочети повече...


20.09.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

    Уведомяваме Ви. че в ДВ бр.73/16.09.2016г. са обявени кадастралните карти и кадастрални регистри на землищата в общ. Вълчи дол. а именно: земл. гр. Вълчи дол, с. Брестак, с. Ген. Киселово, с. Караманите, с. Метличина и с. Червенци.
        Уточняваме, че данните са само за имотите, отразени в картите на възстановената собственост.

 Прочети повече...

 


 16.09.2016 г.

 Изх. № РД 32-00-133/16.09.2016 г.
На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

О Б Я В Я В А

Инвестиционно предложение: «Ремонт на Народно читалище „Димитър Благоев-1907” гр. Вълчи дол». Читалището има намерение да кандидатства с проект от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

 Прочети повече...


14.09.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

    Уведомяваме Ви. че в ДВ бр.70/09.09.2016г. са обявени кадастралните карти и кадастрални регистри на землищата в общ. Вълчи дол. а именно: земл. е. Бояна, земл.с. Добротич, земл. е. Есеница, земл. с. Ген. Колево, земл. е. Искър, земл. с. Изворник, земл. с.Калоян, земл. е. Михалич, земл. с. Оборище, земл. с. Радан войвода, земл. с. Щипско, земл. с. Стефан Караджа, земл. с. Страхил, земл. с. Войводино и земл. с. Звънец .
        Уточняваме, че данните са само за имотите, отразени в картите на възстановената собственост.

 Прочети повече...


12.09.2016 г.

Списък на данъчно задължени лица с просрочени задължения към Община Вълчи дол

 Прочети повече...


26.08.2016 г.

Списък на данъчно задължени лица с просрочени задължения към Община Вълчи дол

 Прочети повече...


23.08.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Инвестиционно предложение: „Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Вълчи дол, по обособени позиции ”...

 Прочети повече...


 

22.08.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 3 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изработен проект на ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване) за изменение на действащия ПУП за УПИ XX в кв. 20 по плана на гр. Вълчи дол, с възложител „РОЗМАР” ЕООД...

 Прочети повече...


22.08.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че на основание чл. 124а, ал. 2, ал. 5 и ал. 7 и чл. 110, ал. 1, т. 2 от Закон за устройство на територията, със Заповед № 859 от 19.08.2016 г. на Кмета на община Вълчи дол е разрешено изработване на ПУП-ПР за У ПИ II-141 в кв. 28 по плана на с. Стефан Караджа, собственост на Небие Ерхан Османова.

 Прочети повече...


22.08.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че на основание чл. 124а, ал. 2, ал. 5 и ал. 7 и чл. 150 от Закон за устройство на територията, със Заповед № 860 от 19.08.2016 г. на Кмета на община Вълчи дол е разрешено изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива - инвестиционни проект и ПУП-ПРЗ за ПИ № 683 в кв. 93 по плана на с. Червенци, собственост на Георги Веселинов Дяков.

 Прочети повече...


15.08.2016 г.

ПОКАНА за участие в Начална пресконференция финансирана по проект «Подкрепи ме, за да успея»

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

      Имам удоволствието да Ви поканя да вземете участие в Начална пресконференция, финансирана със средства по ДБФП № BG05M9OP001-2.004-0002- С01 за изпълнение на проект «Подкрепи ме, за да успея» на Община Вълчи дол.
      На 02.септември.2016г.(петък) от 11:00 часа в гр. Вълчи дол, ул. «Хр.Ботев» №1, (сградата на Общинска администрация, ще се състои Начална пресконференция, финансирана със средства по ДБФП № BG05M9OP001-2.004-0002- С01 за изпълнение на проект «Подкрепи ме, за да успея» на Община Вълчи дол.

Покана;

Програма;


03.08.2016 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

О Б Я В Я В А

Инвестиционно предложение: Реконструкция на водопроводна мрежа в село Караманите, община Вълчи дол.
Целта на инвестиционното предложение на общината е подобряване на водоснабдителната инфраструктура на с. Брестак. С реализацията на проекта ще се подпомогне предоставянето на местното население и икономика съвременна водоснабдителна инфраструктура, както и адекватни мерки за ограничаване загубите на ценен природен ресурс, какъвто е питейната вода.

 Прочети повече...


03.08.2016 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

О Б Я В Я В А

Инвестиционно предложение: Реконструкция на водопроводна мрежа в село Генерал Киселово, община Вълчи дол.
Целта на инвестиционното предложение на общината е подобряване на водоснабдителната инфраструктура на с. Брестак. С реализацията на проекта ще се подпомогне предоставянето на местното население и икономика съвременна водоснабдителна инфраструктура, както и адекватни мерки за ограничаване загубите на ценен природен ресурс, какъвто е питейната вода.

 Прочети повече...


03.08.2016 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

О Б Я В Я В А

Инвестиционно предложение: Реконструкция на водопроводна мрежа в село Брестак, община Вълчи дол.
Целта на инвестиционното предложение на общината е подобряване на водоснабдителната инфраструктура на с. Брестак. С реализацията на проекта ще се подпомогне предоставянето на местното население и икономика съвременна водоснабдителна инфраструктура, както и адекватни мерки за ограничаване загубите на ценен природен ресурс, какъвто е питейната вода.

 Прочети повече...


28.07.2016 г.

Списък на данъчно задължени лица с просрочени задължения към община Вълчи дол

 Прочети повече...


28.07.2016 г.

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
фирма “Розмар” ООД ЕИК: 103773722 Адрес: Александър Стамболийски No. 55 град, Вълчи Дол

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „ Изграждане на земеделска база за разполагане на земеделска техника”...

 Прочети повече...


28.07.2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Вълчи дол област Варна съобщава, че организира среща за обществено обсъждане на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Вълчи дол (ОУПО Вълчи дол ), както и на доклад за Екологична оценка на предварителен проект на ОУПО Вълчи дол...


 Прочети повече...

ЕО на предварителен проект на ОУПО Вълчи дол;

Предварителен проект на ОУПО Вълчи дол.


22.07.2016 г.

ОБЯВА ЗА ТЪРГ


 Прочети повече...


22.07.2016 г.

Изх. № РД 0801-915/22.07.2016 г.
На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

О Б Я В Я В А

Инвестиционно предложение: Проектиране и изграждане на достъпна среда. Община Вълчи дол има намерение да кандидатства с проект за: „Осигуряване на достъпна среда в обществени сгради” по проект „Красива България”...


 Прочети повече...

 


 

14.07.2016 г.

ЗАПОВЕД НА КМЕТА

ЗАБРАНЯВАМ:

Движението на превозни средства, теглени с животинска тяга без престилки/чохли на животните за недопускане на замърсявания по улиците на населените места в община Вълчи дол.


 Прочети повече...


 

  07.07.2016 г.

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ 


     Прочети повече...

 


 

  04.07.2016 г.

ПРОТОКОЛ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ВАРНА, ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА И МЕРИ 


     Прочети повече...

 


 

 15.06.2016 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  Д О  З Е М Е Д Е Л С К И Т Е  П Р О И З В О Д И Т Е Л И

Прочети повече...

 


 

03.06.2016 г.

 П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за

Прочети повече...


03.06.2016 г.

К О Н К У Р С

За продажба на имот Общинска частна собственост № 000151, представляваща ерозирана нива с площ от 210,335 дка, находящ се в землището на с.Щипско Община  Вълчи дол, АОС № 2744/03.12.2015 г., при следните условия...

Прочети повече...


02.06.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

     Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 638/31.05.2016 г. за разрешение за изработване на ПУП-ПР  за УПИ VІІ–204  в кв. 20 по плана на с. Добротич, собственост на Камен Любенов Костадинов с цел промяна на дворищната регулация по имотните граници.

    Заповедта не подлежи на обжалване.


 25.05.2016 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район”

СЪОБЩЕНИЕ
съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2, чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция “Дунавски район” и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи...
Прочети повече...


 25.05.2016 г.

Данъчно задължени лица с просрочени задължения


 25.05.2016 г.

Списък на  за допуснатите и недопуснатите кандидати

ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ: Директор на дирекция „Устройство на територията, транспорт и общинска собственост” и Директор на дирекция „Инвестиционна политика и
хуманитарни дейности” в Административно звено: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВЪЛЧИ ДОЛ

Прочети повече...


20.05.2016 г.


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От Христо Стойчев Хърсев
Фирма „Крис-61"ЕООД ,БУЛСТАТ 200878466

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме:
Прочети повече...


 

Във връзка със стартирането на Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ О Б Я В Я В А ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ...

Прочети повече...


17.05.2016 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
Във връзка с проект на СНЦ“МИГ-Възход“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)...
Прочети повече...


16.05.2016 г.

ПРОТОКОЛ
Днес 28.04.2016 г. в изпълнение на Заповед № 281/04.02.2016 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите, гр. София, издадена на основание § 49 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за горите и Заповед № РД 09-581/20.08.2015 г. на министъра на земеделието и храните, се събра комисия в състав:
Прочети повече...


12.05.2016 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От Недко Генчeв Малчев ЕГН - 6704275065
Фирма - БГ Агро земеделска компания ЕООД ЕИК 103609000
Адрес: гр.Варна, ул.’Тенерал Колев ” №12

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия В изпълнение на Наредба №15 от 2004г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни дейности Ви уведомяваме...
Прочети повече...


05.05.2016 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От Христо Стойчев Хърсев   
Фирма „Крис-61"ЕООД ,БУЛСТАТ 200878466 Адрес.гр.Вълчи дол, ул."Ал.Стамболийски" 53
за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме...

Прочети повече...


05.05.2016 г.

 СЪОБЩЕНИЕ

               На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда  за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Вълчи дол съобщава, че за изясняване на обществения интерес във връзка с преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС на Инвестиционното предложение на „ТЕРМО ЛИДЕР” ООД за изграждане на «Ферма за екстензивно отглеждане на риба в яз. „Оборище” и изграждане на рибовъдно стопанство, включващо садкова инсталация и брегово съоръжение за интензивно отглеждане и продажба на риба в акваторията на яз. Оборище, землище на с. Оборище, община Вълчи дол, област Варна» е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение 2.

               Информацията за инвестиционното намерение е на разположение на гражданите в сградата на община Вълчи дол, ет. 2, ст. 203 в продължение на 14 дни, считано от 06.05.2016 г. за изразяване на становища.


05.05.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДИРЕКТОРИ НА ДИРЕКЦИИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЪЛЧИ ДОЛ

На основание чл.10 от Закона за държавния служител и чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с ПМС №8 от 16.01.2004г., обн. ДВ, бр.6 от 23.01.2004г., изм. и доп. ДВ, бр.49 от 29.06.2012г.

1. Обявявам конкурс за две работни места за следните длъжности...

Прочети повече...


04.05.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Вълчи дол съобщава, че за изясняване на обществения интерес във връзка с преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС на Инвестиционното предложение на „НОЕМА 55” ЕООД за изграждане на...

Прочети повече...


04.05.2016 г.

Национална кампания „Великден за всеки“ „Дари празник за баба и дядо“


Уважаеми дами и господа,
НСОРБ е партньор на кампанията „Великден за всеки“ - „Дари празник за баба и дядо“, инициирана от Омбудсмана на Република България г-жа Мая Манолова. Както знаете, целта на кампанията е във връзка с наближаващите Великденски празници, е ваучери да бъдат подпомогнати възрастните хора, чиито пенсии са незначително по-големи от определения от Правителството праг за подпомагане.
Писмо;

Списък;


28.04.2016 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

Уведомяваме Ви, че в ДВ бр.29/12.04.2016г. са обявени кадастралните карти и кадастрални регистри на землищата в общ. Вълчи дол .
Прочети повече...

 


26.04.2016 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От Камен Куртев Петров Фирма КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД БУЛСТАТ 103535920 Адрес: гр. Вълчи дол ул. „Ал. Стамболийски „53
за
провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме:

1. На 28.04 2016 г. от 6.00 до 10.00 и от 19.30 до 21.30 часа ще се проведе третиране на Пшеница Солигор карантинен срок 35 дни, при доза 70 мл/дка Третирането се извършва срещу вредители : Жълта ръжда...
Прочети повече...


26.04.2016 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

 От Павлина Стефанова Любенова ЕГН -6810175351 Фирма - Агросмарт БГ ЕООД ЕИК 201081726
Адрес: гр.Варна, ул.Мадара №28,ет.2,ап.9
за
провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия В изпълнение на Наредба №15 от 2004г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни дейности Ви уведомяваме:

1. На 27.04.2016г.-01.05.2016г. от 6.00 до 11 часа и от 18.30 до 20.00 часа
Ще се проведе третиране на пшеница с препарат/продукт...

 Прочети повече...


19.04.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Вълчи дол съобщава, че  осигурява обществен достъп до информацията по инвестиционното намерение на „АКРАПОВИЧ-2010” ООД гр. Варна за изграждане на обект за аквакултури „Ферма за отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки) – Садкова инсталация и брегова база за отглеждане и продажба, в акваторията на яз. Есеница, община Вълчи дол, област Варна”.

              Информацията е на разположение в дирекция «Устройство на територията, траспорт и общинска собственост», ет. 2, ст. 203 в сградата на община Вълчи дол.

              Заинтересованите лица могат да прегледат информацията в 14–дневен срок, считан от 20.04.2016 г. за изразяване на  становища.


13.04.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закон за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2 от Закон за водите (ЗВ) и постъпило заявление вх. № РД 7700-97/01.03.2016 г. от „АГРИА СТИЛИ” - ЕООД, представлявано от Георги Стилиянов със седалище и адрес на управление гр. Вълчи дол, ул. Климент 4, ЕИК 148072583 за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект-публична общинска собственост с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1 от Закон за водите данни и документи, обявявам следното:

Прочети повече...


11.04.2016 г.

 ПОКАНА И ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

 Провеждане на второ обществено обсъждане на Стратегия за местно развитие на МИГ“Възход“ за участници, местна общност и заинтересовани страни от цялата територия на МИГ

 Уважаеми дами и господа-представители на заинтересованите страни,

 МИГ“Провадия, Ветрино  и Вълчи дол“ организират първо обществено обсъждане на Стратегия за местно развитие!

 Прочети повече...


11.04.2016 г.

 ПОКАНА И ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

 Провеждане на първо обществено обсъждане на Стратегия за местно развитие на МИГ“Възход“ за участници, местна общност и заинтересовани страни от цялата територия на МИГ

 Уважаеми дами и господа-представители на заинтересованите страни,

 МИГ“Провадия, Ветрино  и Вълчи дол“ организират първо обществено обсъждане на Стратегия за местно развитие!

 Прочети повече...


 

08.04.2016 г.


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Недко Генчев Малчев

ЕГН-6704275065
Фирма - БГ Агро земеделска компания ЕООД ЕИК 103609000
Адрес: гр.Варна, ул.”Генерал Колев ” №12

за

провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия В изпълнение на Наредба №15 от 2004г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни дейности Ви уведомяваме...

Прочети повече...

 


 06.04.2016 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От Камен Куртев Петров Фирма КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД БУЛСТАТ 103535920 Адрес: гр. Вълчи дол ул. „Ал. Стамболийски „53

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме...
Прочети повече...

 


 05.04.2016 г.

 ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.56, ал.1 от НРПУРОИ на ОбA Вълчи дол

 О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА

 Да се проведе публичен търг с явно наддаване за:

I. Продажба на имот и вещи частна общинска собственост...


Прочети повече...

 


 04.04.2016 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
Във връзка с проект на СНЦ“МИГ-Възход“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Прочети повече...


 04.04.2016 г.

Данъчно задължени лица с просрочени задължения


30.03.2016 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
от Фирма "Крис-61"

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от
отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни
дейности Ви уведомяваме...


Прочети повече...


30.03.2016 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
от Фирма "Крис-61"

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от
отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни
дейности Ви уведомяваме...


Прочети повече...


 30.03.2016 г.

Уважаеми Господин Кмет,
В община Суворово постъпиха уведомителни писма от фирма „Агросмарт" ЕООД и фирма „БГ Агро земеделска компания" ЕООД, с което ни уведомяват за предстоящо третиране на посевите от пшеница в землището на гр.Суворово от 01.04.2016 г. до 05.04.2016 г.. Има местности граничещи със землището на гр.Вълчи дол.

Моля, предприемете действия за опазване на пчелните семейства.


Приложение:
1.Писмо изх. №00102/24.03.2016г. и скица
2.Писмо изх. №00104/24.03.2016 г. и скица

Прочети повече...


 

 30.03.2016 г.

Уважаеми Господин Кмет,
В община Суворово постъпиха уведомителни писма от фирма „Агросмарт БГ" ЕООД и фирма „БГ Агро земеделска компания" ЕООД, с което ни уведомяват за предстоящо третиране на посевите от пшеница в землището на гр.Суворово, има местности граничещи със землището на гр.Вълчи дол.

Моля, вземете мерки за опазване на пчелните семейства. Приложение:

1.Писмо изх. №0087/16.03.2016г. и скица
2.Писмо изх. №0088/16.03.2016 г. и скица

Прочети повече...


30.03.2016 г.

ОБЯВА
В съответствие с чл.95 , ал. 1 от ЗООС и чл. 4 , ал. 1 от “Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство,дейности и технологии”(обн.ДВ.бр.25/2003) „ТЕРМО ЛИДЕР“ ООД гр.Аксаково, ЕИК 201826052, уведомява за инвестиционното си намерение екстензивно отглеждане на риба в язовир „Оборище“ и изграждане на рибовъдно стопанство включващо садкова инсталация и брегово съоръжение за интензивно отглеждане и продажба на риба. По-подробна информация за инвестиционното предложение се намира в кметство на община Вълчи дол и РИОСВ-Варна.


30.03.2016 г.


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Недко Генчев Малчев

ЕГН-6704275065
Фирма - БГ Агро земеделска компания ЕООД ЕИК 103609000
Адрес: гр.Варна, ул.”Генерал Колев ” №12

за

провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия В изпълнение на Наредба №15 от 2004г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни дейности Ви уведомяваме...

Прочети повече...

 


30.03.2016 г.


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Недко Генчев Малчев

ЕГН-6704275065
Фирма - БГ Агро земеделска компания ЕООД ЕИК 103609000
Адрес: гр.Варна, ул.”Генерал Колев ” №12

за

провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия В изпълнение на Наредба №15 от 2004г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни дейности Ви уведомяваме...

Прочети повече...


30.03.2016 г.


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Недко Генчев Малчев

ЕГН-6704275065
Фирма - БГ Агро земеделска компания ЕООД ЕИК 103609000
Адрес: гр.Варна, ул.”Генерал Колев ” №12

за

провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия В изпълнение на Наредба №15 от 2004г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни дейности Ви уведомяваме...

Прочети повече...


 30.03.2016 г.

 ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.76 от НРПУРОИ на ОбA Вълчи дол

 ОБЯВЯВА К О Н К У Р С

 за продажба на имот, частна общинска собственост УПИ ХХ, кв.20, представляващ прилежащ поземлен имот  с площ 5 264 /пет хиляди двеста шестдесет и четири/кв.м. находящ се в землището на гр-Вълчи дол, АОС № 850/10.03.2006г., при следните условия:

-         Първоначалната конкурсна цена на имот УПИ ХХ, кв.20, АОС № 850/10.03.2006г, частна общинска собственост е 25 257,00лв/дведесет и пет хиляди двеста петдесет и седем лв/.

-         Приобретателят да посочи размерът на инвестициите, които ще бъдат извършени в имота, като същите не могат да бъдат под 180 000 лв./сто  и осемдесет хил. лв./

-         Приобретателят се задължава да разкрие минимум 6 работни места в обекта до 24 месеца от закупуването му;

-         Задължение за запазване на разкритите работните места в години;

 1. Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 04.04.2016 г. до 03.05.2016 г. от 8.00 ч. до 16.00 ч..

   2. Конкурсни книжа могат да бъдат закупени от 04.04.2016 г. до 03.05.2016г.в стая № 211, ет.2 в административната сграда на Община Вълчи дол, всеки работен ден, срещу представен документ за платена такса в размер на 10 /десет/ лв без ДДС.

   3.Депозита е в размер на 5 051,40 лв/пет хиляди петдесет и един лв. и четиридесет ст./ и се заплаща в брой или по банков път – превод по сметка на Община Вълчи дол.

   4. Предложения за участие в конкурса се приемат до 16.00 часа на 03.05.2016 г. в сграда на ОбА Вълчи дол- партер, център за услуги и информация.

ЗА СПРАВКА и информация Милка Янева ет. 2, стая 211 на ОбА Вълчи дол тел. 05131/2315 вътр. 212.


 23.03.2016 г.


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Недко Генчев Малчев

ЕГН-6704275065
Фирма - БГ Агро земеделска компания ЕООД ЕИК 103609000
Адрес: гр.Варна, ул.”Генерал Колев ” №12

за

провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия В изпълнение на Наредба №15 от 2004г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни дейности Ви уведомяваме...
Прочети повече...


 

23.03.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със задълженията на кметствата произтичащи от чл. 9 на Наредба № 15 от 08.04.2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, както и от чл. 112 на Закон за защита на растенията за условията и реда за оповестяване на дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия с наземна и авиационна техника,

              Община Вълчи дол призовава собствениците на пчели и пчелни семейства, на основание чл. 8 и чл. 9 от Закон за пчеларството да регистрират/актуализират собствеността си в съответното кметство.

              Съгласно  чл. 8, ал. 4 от закона, за регистрацията не се заплаща такса.


22.03.2016 г.

Данъчно задължени лица с просрочени задължения


 

21.03.2016 г.

 

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА  ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД”

 На вниманието на всички членове на СНЦ «МИГ Възход»,

На вниманието на заинтересованите лица, желаещи да бъдат приети за нови членове на СНЦ «МИГ Възход»,

На вниманието на всички представители на местната общност на територията на общините Провадия, Ветрино и Вълчи дол...

Прочети повече...

 


10.03.2016 г.

ПОКАНА И ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА Провеждане на еднодневна информационна среща за консултиране е местната общност за най-малко 20 участници От местната общност-представители на различни сектори на територията на общините Провадия, Ветрино и Вълчи дол;
ПОКАНА И ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА Провеждане на еднодневна информационна среща за консултиране е местната общност за най-малко 20 участници за сектора на НПО/Читалища/Клубове и Сдружения от цялата територия на МИГ;
ПОКАНА И ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА Провеждане на еднодневна информационна среща за консултиране е местната общност за най-малко 20 участници за сектора на местния бизнес-микропредприятия, малки и средни предприятия, занаятчии, кооперации от цялата територия на МИГ;
ПОКАНА И ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА Провеждане на еднодневна информационни среща за консултиране с местната общност за най-малко 20 участници за сектора на селското стопанство и земеделие от цялата територия на МИГ;
ПОКАНА И ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА Провеждане на еднодневна информационна среща за консултиране е местната общност за най-малко 20 участници за сектора на хората е увреждания, малцинства, клубове на инвалиди, социални заведения и служби, НПО на различните етноси на територията на общините Провадия, Ветрино и Вълчи дол;
ПОКАНА И ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА Провеждане на еднодневна информационна среща за консултиране е местната общност за най-малко 20 участници за сектора на МЕСТНАТА ВЛАСТ-администрация, Общински съветници, Кметове, специалисти от ОбА в Общините Провадия, Ветрино и Вълчи дол;


02.03.2016 г.

ОБЯВА
За обществеността

Уведомяваме Ви, че фирма/ "ТЕЛКО ИНФРАСТРУКТУРИ" ЕООД гр.Русе, ул.Църковна независимост 18, ет.1, тел.0^885876756 - инж.Радулов, упълном.лице /име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора, физическо или юридическо лице/ има следното инвестиционно предложение: Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на "Телко Инфраструктури" ЕООД на територията на общ. Вълчи дол...

Прочети повече...


 

 15.02.2016 г.


ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА на основание чл.76 от НРПУРОИ на ОбA Вълчи дол

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За продажба на имот Общинска частна собственост № 000151, представляваща ерозирана нива с площ от 210,335 дка, находящ се в землището на с. Щипско, АОС № 2744/03.12.2015 г., при следните...
Прочети повече...


 15.02.2016 г.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА на основание чл.56, ал.1 от НРПУРОИ на ОбA Вълчи дол

обявява публичен търг  с  явно наддаване за...

Прочети повече...


 10.02.2016 г.

На .основание чл. 4 ал. 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Община Вълчи дол обявява
на заинтересованите лица и общественост, че:

има следното инвестиционно намерение: „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци...

Прочети повече...

 


01.02.2016 г.

КОМАНДВАНЕ  НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

Варна  9000,  ул. “Преслав” 16, тел: 552-622, 552-635, факс: 603-259

 

О Б Я В А

 за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

Прочети повече...


 20.01.2016 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Въввръзка с проектнаСНЦ“МИГ-Възход“ поподмярка 19.1 „Помощзаподготвителнидейности” намярка „Воденоотобщноститеместноразвитие’' поПрограмата за развитие населските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР),

подкрепенаотЕвропейскияземеделскифондзаразвитиенаселскитерайони (ЕЗФРСР)
КАНИМ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Прочети повече...

Анкетна карта.


 

СЪОБЩЕНИЕ                              

Общинска администрация Вълчи дол напомня:

 

        Всички ползватели на постоянно затревени площи – пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд, които не притежават животни или техният брой не отговаря на ползваните от тях площи, в срок до 01.02.2016г. трябва да закупят животни, чиито брой и вид да съответства на наетите площи, съобразно нормата за площ на една животинска единица. Съгласно чл.37, ал.4 от ЗСПЗЗ, пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от  притежаваните  или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория.

        В случай, че до определения срок тези изисквания не бъдат изпълнени, Общината ще  предприеме действия по привеждане в съответствие на договорите за наем с определената норма, проверки на място и евентуално прекратяване на договорите за наем.

        За стопанската 2016/2017г. заявления по чл.37 и от ЗСПЗЗ се подават до Кмета на Общината, в срок до 10 март, към което се прилагат и необходимите документи.

Протокол / 12.02.2016 г.

Списък на свободните пасища за стопанската 2016 - 2017 г.

 

20.01.2016 г.

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

 Във връзка с проект на СНЦ“МИГ-Възход“  поподмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Прочети повече...


19.01.2016 г.

 На основание чл. 44, ал.1, т. 1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , във връзка с чл. 29, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Вълчи дол и с цел осигуряване на безопасно движение по пешеходните зони на територията на Община Вълчи дол.
Прочети повече...


11.01.2016 г.

Програма за управление на отпадъците на територията на община Вълчи дол
за периода 2014-2020 г.

 ОКОНЧАТЕЛЕН ВАРИАНТ НА ПРОЕКТ

 Програма;

Приложение 1;

Приложение 2;

Приложение 3;

Получени становища.

 

 

23.12.2015 г.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДИРЕКТОРИ НА ДИРЕКЦИИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЪЛЧИ ДОЛ

 ...

1. Обявявам конкурс за четири работни места за следните длъжности: Директор на Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ -1 щатна бройка; Директор на Дирекция „Финанси и местни приходи“  -1 щатна бройка; Директор на Дирекция „Устройство на територията, транспорт и общинска собственост“ -1 щатна бройка; Директор на Дирекция „ Инвестиционна политика и хуманитарни дейности“ -1 щатна бройка.

Прочети повече...


 

15.12.2015 г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

    Уведомяваме Ви, че фирма „ АГРО - ГТ” ЕООД, гр.Генерал Тошево има следното инвестиционно намерение:

Изграждане на ново съоръжение за водовземане от подземни води - тръбен кладенец ТК -2 „Лгро ГТ” в имог № 034027 о г землището на с.Искър, е ЕКА ГТЕ 32860, Община Вълчи дол, Варненска оласт, с цел напояване на земеделски култури.

Прочети повече...


 

15.12.2015 г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

    Уведомяваме Ви, че фирма „ АГРО - ГТ” ЕООД, гр.Генерал Тошево има следното инвестиционно намерение:

Изграждане па ново съоръжение за водовземане от подземни води - тръбен кладенец ТК 1 „Агро ГТ” в имот №030025 от землището на с.Искър, с ЕКАТТЕ 32860, Община Вълчи дол, Варненска оласт, с цел напояване на земеделски култури.

Прочети повече...


 

15.12.2015 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ЕИК: 000093474, адрес: 9280 гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” № 1, лице за контакти: Иван Драганов, гл. експерт „Устройство на територията и общинската собственост” при Община Вълчи дол, тел: 0898 826 685, уведомява обществеността и заинтересованите органи, че в изпълнение на чл. 20, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, ще проведе консултации с обществеността по изготвена Екологична оценка на предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Вълчи дол...

 Прочети повече...


07.12.2015 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

От „ АГРО - ГТ” ЕООД, гр.Генерал Тошево, постоянен адрес: гр. Генерал Тошсво, ул. Янтра- промишлена зона , тел. 05731 5096; 05731 2924
Упълномощен представител: Дарина Бангиева, С8М 0886737335
УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че фирма „ АГРО - ГТ” ЕООД, гр.Генерал Тошево има следното инвестиционно намерение:

Изграждане на ново съоръжение за водовземане от подземни води - тръбен кладенец ТК 1 „Лгро ГТ” в имот №030025 от землището на с.Искър, с ЕКАТТЕ 32860, Община Вълчи дол, Варненска о.ласт, с цел напояване на земеделски култури.

Прочети повече...


 07.12.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ

 

по Приложение № 2 към чл. 6

  Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

  І. Информация за контакт с възложителя:

  1.    Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице...

Прочети повече...


06.11.2015 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме...

Прочети повече...


06.11.2015 г.

ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с участието Ви в открита процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обект публична общинска собственост, представляващ поземлен имот №000153 по КВС на с. Щипско, ЕКАТТЕ: 84022, актуван с ЛОС № 446/27. 12. 2000г., с площ 68,151 дка и начин на трайно ползване: язовир, публична общинска собственост, Ви уведомяваме, че...

Прочети повече...


06.11.2015 г.

На основание чл.37 в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, ал.16 от ЗИД ЗСПЗЗ ( ДВ, бр.14/20.02.2015г.)

ЗАПОВЕД

 за

гр. Вълчи дол

Заповед;

Приложение; 

с Бояна

Заповед;

Приложение;

с. Брестак

Заповед;

Приложение;

с. Войводино

Заповед;

Приложение;

с. Генерал Киселово

Заповед;

Приложение;

с.  Генерал Колево

Заповед;

Приложение;

с.  Добротич

Заповед;

Приложение;

с. Есеница

Заповед;

Приложение;

с.  Звънец

Заповед;

Приложение;

с.  Изворник

Заповед;

Приложение;

с. Искър

Заповед;

Приложение;

с.  Калоян

Заповед;

Приложение;

с.  Караманите

Заповед;

Приложение;

с.  Кракра

Заповед;

Приложение;

с.  Метличина

Заповед;

Приложение;

с. Михалич

Заповед;

Приложение;

с. Оборище

Заповед;

Приложение;

с.  Радан Войвода

Заповед;

Приложение;

с. Стефан Караджа

Заповед;

Приложение;

с. Страхил

Заповед;

Приложение;

с. Червенци

Заповед;

Приложение;

с. Щипско

Заповед;

Приложение;

 


 

 30.10.2015 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и във връзка с чл. 63 ал.2 от Закона за местните данъци и такси

ОПРЕДЕЛЯМ

Прочети повече...

 

19.10.2015 г.


ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ВАРНА 

 ЗАПОВЕДИ 

     На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на:

Червенци;

29.10.2015 г.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ВАРНА 

 ЗАПОВЕДИ 

     На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на:

Бояна;

Брестак;

Ген. Киселово;

Добротич;

Есеница;

Искър;

Калоян;

Караманите;

Кракра;

Михалич;

Радан Войвода;

Стефан Караджа.


16.10.2015 г.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ВАРНА 

 ЗАПОВЕДИ 

     На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на:

Вълчи дол;

Войводино;

Ген. Колево;

Звънец;

Изворник;

Метличина;

Оборище;

Страхил;

Щипско.


12.10.2015 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение От „Черноморска технологична компания” АД - гр. София
/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя - физическо лице/
гр. София, бул. „Арсеналски” № 7, БУЛСТАТ 813101815
/седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/

 

Прочети повече...


09.10.2015 г.

П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е

 

Прочети повече...


 07.09.2015 г.

ПИСМЕНО СТАНОВИЩЕ По чл. 17, ал. 5 от НУРИОВОС

ОТНОСНО: Подадени възражения след проведени обществени обсъждания на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за „Регионално депо за отпадъци - регион Провадия“ на общини Провадия, Аврен, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол и Суворово


 07.09.2015 г.

Отговор на възражение от представители на обществеността от гр. Вълчи дол и с.  Войводино.


 07.09.2015 г.

Отговор на възражение на жители на с. Венчан по доклада за ОВОС на регионално депо за отпадъци на регион Провадия.


 

 

02.09.2015 г.

 ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


На основание чл.43, ал.1 от Закона за концесиите, Община Вълчи дол Ви уведомява, че открива процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обект публична общинска собственост, представляващ : Поземлен имот №000153 по КВС на с. Щипско, общ. Вълчи дол, с начин на трайно ползване „язовир“, с площ 68,151 дка, актуван с АОС №446/27.12.2000г...
Прочети повече...


 

25.08.2015 г.

О Б Я В А

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ВЪЛЧИ ДОЛ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, ОБЯВЯВА РЕГИСТРИТЕ НА ИМОТИТЕ И КАРТИТЕ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ЗА СТОПАНСКАТА 2015-2016 ГОДИНА

ОСЗ – ВЪЛЧИ ДОЛ


18.08.2015 г.

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА вълчи дол

ЗА ПЕРИОДА 2014 -2020 г.

На основание Методически указания на МОСВ от 31.03.2015 г. за изготвяне на Общински програми за управление на отпадъците, община Вълчи дол осигурява обществен достъп до изготвения проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Вълчи дол за периода 2014-2020 г., с цел да се проведат консултации със заинтересованите лица преди нейното финализиране.

 Моля, да предоставите вашите становища, мнения и препоръки в срок до 30 дни /17.09.2015 г., 30 дни след публикуване на обявата на интернет страницата на общината/ на e-mailадресТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.или в деловодството на община Вълчи дол.

 Лице за контакти: Диана Петрова, тел. 0882 79 05 39


18.08.2015 г.

Програма за управление на отпадъците на територията на община вълчи дол за периода 2014-2020 г.


18.08.2015 г.

Резюме на Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Вълчи дол за периода 2014-2020 г.


 

 

10.08.2015 г.

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ОБЯВЯВА


Изготвяне на екологична оценка на Общ устройствен план на Община Вълчи дол

С настоящото уведомявам, че Община Вълчи дол има предложение за изготвяне на Общ устройствен план (ОУП) за територията на общината.

С изх. №08-01-2596/28.05.2014г., РИОСВ - Варна определя, че за плана е необходимо да се извърши екологична оценка (ЕО).

В тази връзка и на основание чл.19а, т.З от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приемаме предложения и препоръки към обхвата на екологичната оценка на ОУП съгласно изготвеното задание.
Адрес за кореспонденция:

Община Вълчи дол, ЕИК 000093474

Адрес: 9280 гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” № 1

Лице за контакти: Иван Драганов, гл. експерт „Устройство на територията и общинската собственост”, GSM: 0898 826 685


10.08.2015 г.

 

ПОКАНА

Уважаеми  дами и господа, представители на стопанския и нестопанския сектор, публичния сектор,

селското стопанство, граждани:

 Община Вълчи дол и СНЦ „Местна инициативна група Възход“ имат удоволствието да ви поканят за участие в провеждане на форум/среща за идентифициране/определяне на представители от следните сектори...

  Прочети повече...


04.08.2015 г.

Във връзка с чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, относно стопанската 2015-2016г., приложено изпращаме Ви график на заседанията на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на община Вълчи дол.

Прочети повече...


 

28.07.2015 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. №  РД 08-01-1112 /15.07.2015 г.                     

 

              Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че на основание чл. 140 от ЗУТ е издадена виза за проектиране 280/14.07.2015 г. на базова станция № 4311 в УПИ V-109, кв. 90 по плана на с. Щипско, собственост на Н-ци Стоян Стоянов Радев.

На основание чл. 140, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че визата за проектиране е на разположение в Дирекция Устройство на територията  - ет. 2, ст. 203 в сградата на общината, където заинтересуваните съседи могат да се запознаят и ако имат възражения да ги направят писмено. 


 

27.07.2015 г.

 

ОБЯВА

 «ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ» със седалище: гр. Вълчи дол - 9280; пл. ”Христо Ботев” №1, ЕИК: 000093474.  +359 51312680, факс: +359 51313450, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..   www.valchidol-bg.comна основание чл. 97, ал. 1 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение  за Регионално депо за отпадъци – регион Провадия“ на общини Провадия, Аврен, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол и Суворово“.

Прочети повече...


24.07.2015 г.

На вниманието на всички членове на СНЦ «МИГ Възход»,

На вниманието на заинтересованите лица, желаещи да бъдат приети за нови членове на СНЦ «МИГ Възход»,

На вниманието на всички представители на местната общност на територията на общините Провадия, Ветрено и Вълчи дол...

 

Покана...

Устав...

Молба за членство...


 

17.07.2015 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИТЕРЕСОВАНИ ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,


Община Вълчи дол Ви кани да представите Ваше предложение за закупуване на оборудване по проект:“Закупуване на специализирано кухненско оборудване и обзавеждане на кухнята на Домашен социален патронаж"...

Прочети повече...


14.07.2015 г.

ОБЯВЛЕНИЕ  

изх. № РД  08-01-1104/14.07. 2015 г.

      На основание чл. 124б, ал. 2 от Закон за устройство на територията, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № РД 02-14-1055/01.11.2013 г. на Министъра на регионалното развитие с която се разрешава на „НОРЕКС НП” ООД да изработи за своя сметка Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) на подземно кабелно трасе за свързване на 15 броя ветрогенератори в землището на село Бдинци с подстанция 20/110 kV в село Караманите, община Вълчи дол, област Варна.


 

01.07.2015 г.

 

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

Относно: Провеждане на процедура по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 г. за предоставяне за ползване на имоти от ОПФ с начин на трайно ползване „пасище, мера”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО КМЕТ,

С настоящото писмо Ви уведомявам, че съгласно §18 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, разпределението на пасища, мери и ливади по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ...

Прочети повече...

Списък на свободните пасища за стопанската 2015 - 2016 г.


 23.06.2015 г.

СИГНАЛНО ПИСМО

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ / ГОСПОДА,

    Областна дирекция по безопасност на храните - Варна обявява, на база извършени наблюдения, начало на вредната дейност на гъсениците от първо поколение на Бялата американска пеперуда.
    Неприятелят е многояден вид и напада голям брой овощни, горски и декоративни видове растения.
    При ниска плътност борбата срещу гъсениците на неприятеля може да бъде изведена по механичен начин - чрез изрязване на гъсеничните гнезда.
    При висока плътност и масово намножаване е необходимо да се премине към извеждане на химична борба.
    Третирането е ефективно, ако се извърши в ранни стадии от развитието на гъсениците - от първа до трета възраст.
    В населени места - паркове, улични алеи, пространства около жилищни, обществени и административни ради, да се използва продукта Дипел 2Х - 0,1%, /активно вещество Бацилус турингиензис/.

С уважение,
ДР. МАРГАРИТА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР ОДБХ -ВАРНА

Прочети повече... 

18.06.2015 г.


ДО

ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ в
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с участието Ви в открита процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обект публична общинска собственост, представляващ Поземлен имот №000047 по КВС на с. Оборище, община Вълчи дол, с начин на трайно ползване „язовир“, с площ 51,989 дка, актуван с Акт за публична общинска собственост №443/27.12.2000г., Ви уведомяваме, че заседанието на комисията назначена със Заповед №546/04.05.2015г. на Кмета на Община Вълчи дол, на което ще бъдат отворени Плик №2 „Предложение“ и Плик №3 „Обвързващо предложение“ ще се проведе на 19.06.2015г., в 10:00 часа в Заседателната зала на Община Вълчи дол - гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1.


С уважение,
Теодора Димитрова,
Председател на комисията
Прочети повече...


08.06.2015 г.


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От Недко Генчев Малчев ЕГН - 6704275065
Фирма - БГ Агро земеделска компания ЕООД ЕИК 103609000
Адрес: гр.Варна, ул.’’Генерал Колев ” №12

за

провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия В изпълнение на Наредба №15 от 2004г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни дейности Ви уведомяваме...


Прочети повече...


01.06.2015 г.

СПИСЪК

на
допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Директор на Дирекция „Инвестиционна политика и проекти“ в административно звено: ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ Въз основа на преценката конкурсната комисия реши...

 Прочети повече...


29.05.2015 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От фирма ЕТ„ Боян Ангелов Бончев”
БУЛСТАТ 200053485 Адрес : с.Крумово общ.Аксаково обл.Варна ,тел. 051312412

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекциознни дейности Ви уведомяваме...

Прочети повече...


 

29.05.2015 г.

НА ОСНОВАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЕ № РЗ - 2500/26.05.2015Г. ПО ЧЛ. 110, АЛ. 4 И ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 110, АЛ. 2, Т. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА

РАЗРЕШАВАМ

НА ЕТ„ БОЯН АНГЕЛОВ БОНЧЕВ” (земеделски производител/юридическото лице или ЕТ)
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ БОЯН АНГЕЛОВ БОНЧЕВ    ЕГН 8707019060
СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ В: С. КРУМОВО, ОБЩ. АКСАКОВО, ОБЛ. ВАРНА ВПИСАН(О) В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА С ЕИК 200053485
Прочети повече...


29.05.2015 г.

Желаещите да станат членове на СНЦ "Местна инициативна група Възход" могат да го направят, като попълнят следното ЗАЯВЛЕНИЕ и го подадат в сградата на Общинска администрация, град Вълчи дол, пл. "Христо Ботев" №1, ет. 1, стая 111,при Грозданка Стойчева.

 З А Я В Л Е Н И Е за членство в  СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ВЪЗХОД”

 


 27.05.2015 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От Камен Куртев Петров
Фирма КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД БУЛСТАТ 103535920 Адрес: гр. Вълчи дол ул. „Ал. Стамболийски „53
за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме:

1. На 31.05 2015 г. от 6.00 до 11.00 и от 18.30 до 21.30 часа ще се проведе третиране на пшеница с препарат/продукт - Ламбада 5 ЕК карантинен срок 35 дни, при доза 60 мл/дка...

Прочети повече...


25.05.2015 г.

 

ОБЯВА


В съответствие с чл.95 , ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал.1 от “Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии”(обн.ДВ.бр.25/2003) „АКРАПОВИЧ-20Ю“ ООД, гр. Варна , ЕИК 200958649, уведомява за инвестиционною си намерение за изграждане на рибовьдно стопанство за интензивно отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки) и брегова база за отглеждане и продажба на риба в акваторията на язовир .„Есеница’’ в землището на с. Есенина, община Вълчи дол, област Варна. По-подробна информация за инвестиционното намерение се намира в кметство на община Вълчи дол и РИОСВ-Варна.


 25.05.2015 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Камен Куртев Петров Фирма КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД БУЛСТАТ 103535920 Адрес: гр. Вълчи дол ул. „Ал. Стамболийски" 53


за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и ачините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме...
Прочети повече...

   

06.07.2015 г.

П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА...

Прочети повече...


 25.03.2015 г.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

О Б Я В Я В А  П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е

Прочети повече;


17.03.2015 г.


Списъци на отдели и подотдели разрешени и забранени за паша през 2015г.

 

Списъци;


16.03.2015 г.

 

П  О  К  А  Н   А

 

      УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

     На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, каня гражданите на общината за представяне  и обсъждане Отчета за касовото изпълнение на бюджета  на Община Вълчи дол за 2014г. Обсъждането ще се проведе от 10.00 часа на 24.03.2014г. в заседателната зала   в сградата на Общинска администрация гр.Вълчи дол.

    Председател ОбС:  Г. Тронков


 

28.02.2015 г.


СЪОБЩЕНИЕ

 

                С  направените изменения  и допълнения в ЗСПЗЗ, обнародван в ДВ бр.14 от 20.02.2015г.,е определен  реда за отдаване под наем на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ, на собствениците и ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни.  За целта  е необходимо в срок до 10 март 2015г- лицата да подадат заявление по образец  до Кмета на общината, към което да приложат следните документи:

1.     копие от документ за самоличност на физическите лица;

2.     копие от документ на регистрация или единен идентификационен код на юридическото лица или едноличен търговец, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър;

3.     копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощено от него лица;

4.     удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ ;

Образци;

Списък на пасища и мери общинска собственост за отдаване под наем за индивидуално позване на територията на Община Вълчи дол.


 28.02.2015 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 до ползвателите на земеделски земи

 

          В изпълнение на §15 от преходните и заключителни разпоредби на закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, обнародван в ДВ бр.14 от 20.02.2015г. за имоти – полски пътища, определени по реда на чл.37в, ал.16 и 17 за стопанката 2014-2015г. могат да се  сключат договори за наем за една стопанска година в срок до 15 април 2015г. За целта е необходимо ползвателите на земеделски земи да декларират обработваните от тях полски пътища,  като всеки ползвател посочи номера на полския път и колко декара попадат в неговия комасиран масив. Всеки ползвател, които обработва полски пътища в срок до 09.03.2015г. подава заявление в Информационния център на Община Вълчи дол, придружено с опис и декларация по образец.

Заявление.


 11.02.2015 г.

 

Община Вълчи дол

о б я в я в а

публичен търг  с  явно  наддаване  за

 I. Отдаване под наем за индивидуално ползване или поддържане в добро земеделско и екологично състояние за срок от 5 (пет) години на следнитепасища и мери общинска собственост...

Направено е изменение на Заповед № РД 13-17-104/30.09.2014 г.Прочети повече...

 

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

 поправка в явна фактическа грешка  в  обява за публичен търг  с  явно  наддаване за отдаване под наем за индивидуално ползване или поддържане в добро земеделско и екологично състояние за срок от  5/пет/години на пасища и мери, насрочен за 13.03.2015г..обявен в бр.29/четвъртък/ от 12.02.2015г.

-в т.ІV Право на участие в публичния търг имат: от ред шести на обявата ОТПАДА текстът „или лица, които поемат задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние“.


28.01.2015 г.

 

Списък на длъжници по ЗМДТ с предприети действия от ДОПК

Направено е изменение на Заповед № РД 13-17-104/30.09.2014 г.Прочети повече...


26.01.2015 г.

 

Направено е изменение на Заповед № РД 14-17-88/30.09.2014 г.

Направено е изменение на Заповед № РД 13-17-104/30.09.2014 г.Прочети повече...


13.01.2015 г.

 

Направено е изменение на Заповед № РД 13-17-104/30.09.2014 г.

Направено е изменение на Заповед № РД 13-17-104/30.09.2014 г.Прочети повече...


16.12.2014 г.

 

 Списък
на длъжници по ЗМДТ с предприети действия по чл.32 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс


публикуван в понеделник - 16.12.2014г.
валиден до 07.01.2015г. включително

Прочети повече...


01.12.2014 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

изх. № РД 08-01-2832/01.12.2014 г.

              На основание чл. 128, ал. 3 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изработен проект на ПУП-ПЗ (подробен устройствен план-план за застрояване) на ПИ (поземлен имот) № 036302 в землището на село Караманите, община Вълчи дол, област Варна за изграждане на ел. подстанция за свързване на ветрогенератори.

              Проекта на ПУП-ПЗ е изработен по искане на собственика на имота - „НОРЕКС НП” – ООД, на база Разрешение (Допускане за изменение на ПУП) № 50/14.07.2010 г. на Кмета на община Вълчи дол и на основание чл. 12,  ал. 2 от ЗУТ.

              Предмет на плана е отреждането на имота за «Производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия (електроподстанция) от 110/20 KW». Устройствената зона е Пс – „Специална високотехнологична производствена зона”. Застроителните параметри са посочени на чертежа.

              Проектът за ПУП-ПЗ е на разположение на заинтересованите лица в дирекция «Устройство на територията и общинска собственост» - ет. 2, ст. 203, сградата на община Вълчи дол.

              В 14-дневен срок от обявяването заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.


17.11.2014 г.

 

Списък
на длъжници по ЗМДТ с предприети действия по чл.32 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс


публикуван в понеделник - 17.11.2014г.
валиден до 02.12.2014г. включително

Прочети повече...


30.10.2014 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и във връзка с чл. 63 ал.2 от Закона за местните данъци и такси
определям:
Границите на районите и видът на предлаганите услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на община Вълчи дол през 2015 година, както следва...

 Прочети повече...


27.10.2014 г.

 

ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с участието Ви в открита процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обекти публична общинска собственост, представляващи...

Прочети повече...


09.10.2014 г.

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.56, ал.1 от НРПУРОИ на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Прочети повече...

Виж снимки на сградите в: с. Брестак; с. Ген.Киселово; с. Добротич; с. Радан Войвода; с. Щипско.


06.10.2014 г.

 

Съобщение

на Община Вълчи дол

 изх. № РД 08-01-2371/06.10.2014 г.

 

Във връзка с изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение за: „Изграждане на кариера за добив на подземни богатства – строителни материали” в площ „Теменужките”...

Прочети повече...


 

06.10.2014 г.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"

 

Направено е изменение на Заповед № РД 13-17-88/30.09.2014 г. (13.01.2015 г.)

Направено е изменение на Заповед № РД 13-17-104/30.09.2014 г.Прочети повече...

13.01.2015 г. >> Направено е изменение на Заповед № РД 13-17-104/30.09.2014 г.

Направено е изменение на Заповед № РД 13-17-104/30.09.2014 г.Прочети повече...

ЗАПОВЕДИ:

На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на:     

 


02.10.2014

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1', т. 3, буква “б” и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на сухо дере за заустване на отпадъчни води за експлоатация на Дом за възрастни хора с умствена изостаналост в село Оборище, общ. Вълчи дол, обл. Варна, на Община Вълчи дол, придружено с изискващите се по чл. 60, ал.1, ал. 2 и ал. 10 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

Прочети повече...


16.09.2014

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

София, бул. “Христо Ботев” №55, п.код 1040, тел. централа 98511199, факс 981 37 36

 

ЗАПОВЕД

№702/03.09.2014 г.

На основание § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 1 от 30 януари 2012 г. за контрола и опазването на горските територии

НАРЕЖДАМ:

1. Утвърждавам образец на табела по чл. 29, ал. 1 от Наредба № 1 от 30 януари 2012 г. за контрола и опазването на горските територии за обозначаване на горските територии - собственост на физически и юридически лица, в които се извършва добив на дървесина, приложение към настоящата заповед.
Прочети повече...

 


 

11.09.2014