ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ЕИК: 000093474, адрес: 9280 гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” № 1, лице за контакти: Иван Драганов, гл. експерт „Устройство на територията и общинската собственост” при Община Вълчи дол, тел: 0898 826 685, уведомява обществеността и заинтересованите органи, че в изпълнение на чл. 20, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, ще проведе консултации с обществеността по изготвена Екологична оценка на предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Вълчи дол.

 

Екологичната оценка е изготвена, съгласно изискванията на чл.81, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и писмо с Изх. №08-01-2596/28.05.2015 г. на РИОСВ Варна.

Периодът на действие на плана осигурява далекоперспективно устойчиво развитие на общинската територия минимум за 20 години и създава реални предпоставки за реализация на общинските инициативи и за усвояване на националните и европейски фондове за предстоящите планови периоди. В съответствие с изискванията на чл. 105 т.1 от ЗУТ, проекта за ОУП обхваща територията на гр. Вълчи дол и селата: Бояна, Брестак, Войводино, Генерал Киселово, Генерал Колево, Добротич, Есеница, Звънец, Изворник, Искър, Калоян, Караманите, Кракра, Метличина, Михалич, Оборище, Радан войвода, Стефан Караджа, Страхил, Червенци и Щипско, включително и техните землища. ОУПО не засяга защитени зони, чувствителни зони, уязвими зони и защитени територии.

 

Предвижданията на ОУП на Община Вълчи дол за пространствено развитие са насочени основно към социално-икономическото развитие, създаване на условия за реализация на инвестиционни инициативи, отговарящи на целите и приоритетите на регионалното развитие, както и доразвиване на стратегически планове в обхвата на общината и техните проекти. Предвиждания на ОУПО Вълчи дол за разширяване на строителните граници на населените места обхващат основно непосредствено прилежащите земеделски територии до населените места, които са подходящи за застрояване.Финансирането на плана е за сметкаВъзложителя Община Вълчи дол. Етапите на изготвянето на плана включват изготвяне на предварителен и окончателен проект за ОУПО Вълчи дол. Съгласно чл. 21, ал.2, т.3 от НУРИЕОПП, след приключване на консултациите по чл. 20, ал.1 от Наредбата,ще бъде проведено обществено обсъждане на Екологична оценка и проекта наОбщ устройствен план (ОУП) на Община Вълчи дол.Към осъществяването на плана ще се пристъпи след утвърждаването на цялата проектна документация.

 

Консултациите с обществеността се провеждат по реда на чл. 20, ал.1 от НУРИЕОПП.

Прилагането на плана ще се осъществява съгласно ЗУТ и ще се съблюдава от органите, имащи правомощия по този закон, като орган за одобряване на плана е Общински съвет гр. Вълчи дол.

 

Място за публичен достъп и време за запознаване с ОУПО Вълчи дол,Екологична оценка на предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Вълчи долс всички приложения и материали към нея са на разположение от 21.12.2015 г. до 21.01.2016 г., всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа, в Община Вълчи дол, гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” № 1. Становища, мнения и предложения могат да се депозират до 21.01.2016 г. на място, по пощата или по имейл на адрес: Община Вълчи дол, адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” № 1,e-mail: oba_valchidol@mail.bg. Осигурен е достъп и техническа възможност за запознаване материалите по ЕОи всичките им приложения. Лица от планиращия екип, отговорни да представят допълнителни разяснения на място: арх. Светослав Спасов тел: 0888 729492, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и Екатерина Станчева тел. 0878 811 297, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Additional information