Във връзка със стартирането на Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

О Б Я В Я В А

ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ

 

 

І. Разпределение и изисквания за заемане на длъжностите:

 

1. Дейност: Ранна интервенция на уврежданията

2. Дейност: Семейно консултиране и подкрепа, включително работа с родители и децата, дейности за семейно планиране и индивидуална работа, индивидуална работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детската градина.

3. Дейност: Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания

4. Дейност: Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция за здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията

5. Дейност: Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище

6. Дейност: Управление и функциониране на услугите

 

ІІ. Позиция и изисквания за заемане на длъжността:

 

Ø  РЪКОВОДИТЕЛ ЦЕНТЪР: описание; автобиография.

Ø  ЮРИСТ: описание; автобиография.

Ø  ПЕДИАТЪР: описание; автобиография.

Ø  ПСИХОЛОГ: описание; автобиография.

Ø  ПЕДАГОГ: описание; автобиография.

Ø  СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ: описание; автобиография.

Ø  ЛОГОПЕД: описание; автобиография.

Ø  СОЦИАЛЕН РАБОТНИК: описание; автобиография.

Ø  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА: описание; автобиография.

Ø  АКУШЕРКА: описание; автобиография.

Ø  РЕХАБИЛИТАТОР: описание; автобиография.

Ø  МЕДИАТОР: описание; автобиография.

Ø  ХИГИЕНИСТ: описание; автобиография.

 

 

Заинтересованите лица следва да изпратят/внесат професионална биография, с подробно описание на квалификация и опит, като приложат документи, удостоверяващи обстоятелствата, свързани с изискванията за заемане на съответната длъжност, не по-късно от 17.00 ч. на 27.05.2016г.

Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация на адреса по-долу всеки работен ден (понеделник - петък) от 08,00 до 17,00 часа.

Документите могат да се изпращат:

-                      по електронен път на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

-                      на хартия на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1, Информационен център на Общинска администрация-Вълчи дол.

 

ІІІ. Подбора на кандидатите протича в два етапа:

·           Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания;

·           Събеседване.

 

До по – нататъчно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на съответната длъжност.

 

Важно! Списък на допуснатите и недопуснатите до събеседване  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на събеседването се обявяват на интернет страницата на Община Вълчи дол и на информационното табло до служебния вход на сградата на Община Вълчи дол.

 

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

 

Събеседването се провежда от назначена със заповед на Кмета на Община Вълчи дол комисия, с цел да се установи в каква степен кандидата притежава професионални и делови качества, както и мотивация, необходими за изпълнението на проекта, в съответствие със заложените цели.

 

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите и списък с класираните кандидати в 3 (три) дневен срок от провеждането на събеседването.

 

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на класираните кандидати по електронната поща, по факс или се връчва лично.

 

 

Additional information