ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧИ ДОЛ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

                                                                                                                                    ПРОЕКТ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1. В Глава VІІ се създава нов чл. 52а със следния текст:

 

Чл. 52а (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, председателят на общинския съвет свиква заседания на постоянните комисии от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

 

(2)В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседания на постоянните комисии от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет може да свика заседания на постоянните комисии от разстояние, на които да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

 

(3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници подписват декларация за ползване на служебен имейл.

 

(4) При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез видеоконференция, на служебния имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието на съответната постоянна комисия се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието.

 

(5) При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез неприсъствено приемане на решения, на служебния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред на съответната постоянна комисия. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя служебен имейл попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Общински съвет –  Вълчи дол- [email protected]mail.bg, в което посочва начина /”за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието на комисията. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на заседанието на постоянната комисия с взети неприсъствени решения. Съставените протоколи за проведените заседания на постоянните комисии, се удостоверяват с подписа на председателите на постоянни комисии и протоколиста.

 

(6)При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.

 

 

 

§ 2. В Глава VІІІ се създава се нов чл. 64а със следния текст:

 

Чл.64а (1)При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, председателят на общинския съвет свиква заседание от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

 

(2) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет може да свика заседание от разстояние, на което да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

 

(3)За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници подписват декларация за ползване на служебен имейл.

 

(4) При провеждане на заседания, чрез видеоконференция, на служебния имейл  се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието и се публикува на интернет страницата на Община Каспичан, раздел Общински съвет, освен ако общинският съвет реши отделно заседание или част от него да бъде закрито.

 

(5)  При провеждане на заседания, чрез неприсъствено приемане на решения, на служебния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя служебен имейл попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Общински съвет Вълчи дол: oba_valchidol.obs@mail.bg, в което посочва начина  /за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на заседанието с взети неприсъствени решения.

 

(6)При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.

 

(7) Решенията взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се обявяват публично по реда о

 

§3.В заключителните разпоредби се създава § 3 със следния текст : Правилника за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Вълчи дол, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация е приет с Решение № …….по Протокол № ……..и влиза в сила три дни след неговото публикуване. 

 

 

 

Доклад Относно: Обсъждане на Правилник

 

До всички заинтересовани лица

 

 

 

Д О К Л А Д

 

 

 

 

 

Димитър  Тодоров – Председател на Общински съвет

 

 

 

Относно: Обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет,неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Общински съвет Вълчи дол

 

 

 

 

 

         Мотиви към доклада :                  

 

І. Причини, които налагат приемането на предложения проект:

 

Със Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март и за преодоляване на последиците  законодателят е определил различни мерки, които се прилагат по време на неговото действие. Разпоредбата на чл.6а, ал.1 от същия закон предоставя следната възможност на общинските съвети:“ По време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна държавни и местни органи, съвети, комитети, комисии, включително органи на управление или контрол на фондове, сметки и други, които не са юридически лица, може да провеждат заседания от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие при спазване изискванията за кворум и лично гласуване, или да приемат решения неприсъствено. За проведеното заседание се изготвя протокол. За неуредените въпроси се прилагат специалните закони и актовете по прилагането им.“

 

  В тази връзка бяха приети изменения в ЗМСМА, като разпоредбата на чл.28а, ал.6 от ЗМСМА  дава възможност условията и редът за свикване и провеждане на заседания, за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, процедурата за приемане и удостоверяване на кворума и начинът за приемане на решенията в заседанията, проведени чрез видеоконференция или с неприсъствено гласуване, да се определят от общинския съвет в правилника по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА.Разпоредбата на чл.28а, ал.1 гласи, че при обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, общинският съвет или неговите комисии могат да провеждат заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

 

Разпоредбата на ал. 3 на същия член урежда  случаите, когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция, общинският съвет или неговите комисии да могат да провеждат заседания от разстояние и да приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

 

Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общинският съвет приема Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет. С настоящия проект се уреждат правилата, които ще спазва при изпълнение на процедурата при провеждане на заседанията на общинския съвет и неговите комисии от разстояние, съгласно предвидената в закона възможност.

 

ІІ. Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати:

 

Необходимостта и целта от приемане на настоящият проект  е  законосъобразно изпълнение на процедурата при провеждане на заседанията на общинския съвет и неговите комисии от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

 

ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба:

 

Предложението за приемането на проекта на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на общински съвет Каспичан няма да е свързано с допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажирането на допълнителни човешки ресурси.

 

ІV.Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива :

 

Приемането на Правилника ще допринесе за регламентиране на организацията и дейността на общинския съвет и неговите комисии при провеждане на заседания от разстояние. Това ще подпомогне дейността на общинския съвет при  обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания.

 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

 

Настоящия проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на общински съвет Каспичанса в пълно съответствие с европейското законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

 

 

 

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения срок от публикуване на настоящото предложение на интернет страницата на Община Вълчи дол се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, становища и възражения на e-mail: oba_valchidol.obs@mail.bg или в деловодството на ОбС  Вълчи дол, гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” № 1, етаж 1, стая № 103.

 

 

 

 

 

Във връзка с гореизложеното предлагаме  за публично обсъждане Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на общински съвет Вълчи дол, съгласно приложения проект.

 

 

 

 

 

 

 

С уважение,

 

 

 

Димитър Тодоров /П/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

 

Проекти за наредби (2018 г.)

 

 

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ;

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ;

Наредба за условията  и  реда  за  финансиране на спортните клубове и дейности в община Вълчи дол;

  ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мерткан Ибрямов - ВрИД Кмет на община Относно: допълнение и изменение на НОАМТЦУ;

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от ТОШКО ЯНЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ Относно: Актуализация на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Вълчи дол;

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от ТОШКО ЯНЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчи дол;


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от ТОШКО ЯНЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
Относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Вълчи дол през 2017 г.


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ПРЕЗ 2017 г.

 

 

Проекти за наредби

 

 

 

Проект на Наредба за управлението на пътища от общинската пътна мрежа;

Проект на наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Вълчи дол;

Проект на Наредба за управление на отпадъците на община Вълчи дол;

Проект за изменение и допълнение на наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество ;

Предложение за наредба за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално- декора тивни елементи на територията на община Вълчи дол;

Предложение за изменение и допълнение на наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчи дол и в приложение 1 към нея;

Докладна записка от Георги Минчев Тронков - кмет на Община Вълчи дол
Относно: Допълване на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол;

 

Решения на Общински съвет

 

 Решения на ОбС взети на 24-то редовно заседание, проведено на 26.02.2021 г.

 Решения на ОбС взети на 23-то редовно заседание, проведено на 05.02.2021 г.

 Решения на ОбС взети на 22-во редовно заседание, проведено на 14.01.2021 г.

 Решения на ОбС взети на 21-во редовно заседание, проведено на 09.12.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 20-то извънредно заседание, проведено на 23.11.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 19-то извънредно заседание, проведено на 10.11.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 18-то редовно заседание, проведено на 29.10.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 16-то редовно заседание, проведено на 17.09.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 15-то извънредно заседание, проведено на 14.09.2019 г.

 Решения на ОбС взети на 14-то извънредно заседание, проведено на 11.08.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 13-то редовно заседание, проведено на 30.07.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 12-то редовно заседание, проведено на 02.07.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 11-то редовно заседание, проведено на 28.05.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 10-то извънредно заседание, проведено на 14.05.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 9-то редовно заседание, проведено на 22.04.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 8-то редовно заседание, проведено на 30.03.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 7-то извънредно заседание, проведено на 05.03.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 6-то редовно заседание, проведено на 28.02.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 5-то редовно заседание, проведено на 30.01.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 4-то редовно заседание, проведено на 27.12.2019 г.

 Решения на ОбС взети на 3-то редовно заседание, проведено на 28.11.2019 г.

 Решения на ОбС взети на 2-ро редовно заседание, проведено на 15.11.2019 г.

 Решения на ОбС взети на 1-во редовно заседание, проведено на 11.11.2019 г.

 Решения на ОбС взети на 58-то редовно заседание, проведено на 30.08.2019 г.

 Решения на ОбС взети на 57-то редовно заседание, проведено на 01.08.2019 г.

 Решения на ОбС взети на 56-то редовно заседание, проведено на 27.06.2019 г.

Решения на ОбС взети на 55-то редовно заседание, проведено на 30.05.2019 г.

Решения на ОбС взети на 54-то редовно заседание, проведено на 25.04.2019 г.

Решения на ОбС взети на 53-то редовно заседание, проведено на 25.03.2019 г.

Решения на ОбС взети на 52-ро редовно заседание, проведено на 28.02.2019 г.

Решения на ОбС взети на 51-во извънредно заседание, проведено на 08.02.2018 г.

Решения на ОбС взети на 50-то редовно заседание, проведено на 31.01.2019 г.

Решения на ОбС взети на 49-то редовно заседание, проведено на 13.12.2018 г.

Решения на ОбС взети на 48-мо извънредно заседание, проведено на 30.11.2018 г.

Решения на ОбС взети на 47-мо редовно заседание, проведено на 08.11.2018 г.

Решения на ОбС взети на 46-то извънредно заседание, проведено на 05.11.2018 г.

Решения на ОбС взети на 45-то редовно заседание, проведено на 15.10.2018 г.

Решения на ОбС взети на 44-то редовно заседание, проведено на 30.08.2018 г.

Решения на ОбС взети на 43-то редовно заседание, проведено на 26.07.2018 г.

Решения на ОбС взети на 42-ро извънредно заседание, проведено на 17.07.2018 г.

Решения на ОбС взети на 41-во редовно заседание, проведено на 27.06.2018 г.

Решения на ОбС взети на 40-то редовно заседание, проведено на 28.05.2018 г.

Решения на ОбС взети на 39-то редовно заседание, проведено на 26.04.2018 г.

Решения на ОбС взети на 38-мо редовно заседание, проведено на 22.03.2018 г.

Решения на ОбС взети на 37-мо редовно заседание, проведено на 22.02.2018 г.

Решения на ОбС взети на 36-то извънредно заседание, проведено на 13.02.2018 г.

Решения на ОбС взети на 35-то редовно заседание, проведено на 30.01.2018 г.

Решения на ОбС взети на 34-то извънредно заседание, проведено на 05.01.2018 г.

Решения на ОбС взети на 33-то редовно заседание, проведено на 14.12.2017 г.

Решения на ОбС взети на 32-ро редовно заседание, проведено на 09.11.2017 г.

Решения на ОбС взети на 31-во тържествено заседание, проведено на 18.10.2017 г.

Решения на ОбС взети на 30-то редовно заседание, проведено на 31.08.2017 г.

Решения на ОбС взети на 29-то редовно заседание, проведено на 27.07.2017 г.

Решения на ОбС взети на 28-мо редовно заседание, проведено на 29.06.2017 г.

Решения на ОбС взети на 27-мо редовно заседание, проведено на 01.06.2017 г.

Решения на ОбС взети на 26-то извънредно заседание, проведено на 26.05.2017 г.

Решения на ОбС взети на 25-то извънредно заседание, проведено на 18.05.2017 г.

Решения на ОбС взети на 24-то редовно заседание, проведено на 27.04.2017 г.

Решения на ОбС взети на 23-то заседание, проведено на 20.04.2017 г.

Решения на ОбС взети на 22-ро редовно заседание, проведено на 30.03.2017 г.

Решения на ОбС взети на 21-во редовно заседание, проведено на 28.02.2017 г.

Решения на ОбС взети на 20-то извънредно заседание, проведено на 01.02.2017 г.

Решения на ОбС взети на 19-то редовноно заседание, проведено на 19.01.2017 г.

Решения на ОбС взети на 18-то извънредно заседание, проведено на 21.12.2016 г.

Решения на ОбС взети на 17-то изнесено заседание, проведено на 02.12.2016 г.

Дневен ред

 

 25-то редовно заседание на Общински съвет - 27.04.2021 г.

 24-то редовно заседание на Общински съвет - 26.02.2021 г.

 23-то редовно заседание на Общински съвет - 04.02.2021 г.

 22-ро редовно заседание на Общински съвет - 14.01.2021 г.

 21-во редовно заседание на Общински съвет - 09.12.2020 г.

 20-то извънредно заседание на Общински съвет - 20.11.2020 г.

 19-то извънредно заседание на Общински съвет - 10.11.2020 г.

 18-то редовно заседание на Общински съвет - 29.10.2020 г.

 17-то извънредно заседание на Общински съвет - 28.09.2020 г.

 16-то редовно заседание на Общински съвет - 17.09.2020 г.

 15-то извънредно заседание на Общински съвет - 14.09.2020 г.

 14-то извънредно заседание на Общински съвет - 14.08.2020 г.

 13-то редовно заседание на Общински съвет - 30.07.2020 г.

 12-то редовно заседание на Общински съвет - 02.07.2020 г.

 11-то редовно заседание на Общински съвет - 28.05.2020 г.

 10-то извънредно заседание на Общински съвет - 14.04.2020 г.

 9-то редовно заседание на Общински съвет - 22.04.2020 г.

 8-мо редовно заседание на Общински съвет - 30.03.2020 г.

 7-мо извънредно заседание на Общински съвет - 05.03.2020 г.

 6-то редовно заседание на Общински съвет - 28.02.2020 г.

 5-то редовно заседание на Общински съвет - 30.01.2020 г.

 4-то редовно заседание на Общински съвет - 27.12.2019 г.

 3то редовно заседание на Общински съвет - 21.11.2019 г.

 2-ро редовно заседание на Общински съвет - 15.11.2019 г.

Решения на Общински съвет, архив (2016 г.)

 

 

Решения на ОбС взети на 18-то редовно заседание, проведено на 21.12.2016 г.

Решения на ОбС взети на 17-то редовно заседание, проведено на 02.12.2016 г.

Решения на ОбС взети на 16-то редовно заседание, проведено на 27.10.2016 г.

Решения на ОбС взети на 15-то редовно заседание, проведено на 29.09.2016 г.

Решения на ОбС взети на 14-то извънредно заседание, проведено на 19.09.2016 г.

Решения на ОбС взети на 13-то редовно заседание, проведено на 31.08.2016 г.

Решения на ОбС взети на 12-то редовно заседание, проведено на 28.07.2016 г.

Решения на ОбС взети на 11-то редовно заседание, проведено на 30.06.2016 г.

Решения на ОбС взети на 10-то извънредно заседание, проведено на 16.06.2016 г.

Решения на ОбС взети на 9-то редовно заседание, проведено на 26.05.2016 г.

Решения на ОбС взети на 8-мо редовно заседание, проведено на 27.04.2016 г.

Решения на ОбС взети на 7-мо редовно заседание, проведено на 31.03.2016 г.

Решения на ОбС взети на 6-то редовно заседание, проведено на 25.02.2016 г.

Решения на ОбС взети на 5-то редовно заседание, проведено на 28.01.2016 г.

Решения на ОбС взети на 4-то редовно заседание, проведено на 10.12.2015 г.

Дневен ред (архив)

 

 Петдесет и седмо редовно заседание на Общински съвет - 01.08.2019 г.

 Петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет - 27.06.2019 г.

 Петдесет и пето редовно заседание на Общински съвет - 23.05.2019 г.

 Петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет - 25.04.2019 г.

 Петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет - 25.03.2019 г.

 Петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет - 28.02.2019 г.

 Педтесет и първо извънредно заседание на Общински съвет - 08.02.2019 г.

 Петдесето редовно заседание на Общински съвет - 31.01.2019 г.

 Четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет - 13.12.2018 г.

 Четиридесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет - 30.11.2018 г.

 Четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет - 08.11.2018 г.

 Четиридесет и шесто извънредно заседание на Общински съвет - 05.11.2018 г.

 Четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет - 15.10.2018 г.

 Четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет - 23.08.2018 г.

 Четиридесет и трето редовно заседание на Общински съвет - 26.07.2018 г.

 Четиридесет и второ извънредно заседание на Общински съвет - 17.07.2018 г.

 Четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет - 27.06.2018 г.

 Четиридесето редовно заседание на Общински съвет - 17.05.2018 г.

 Тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет - 26.04.2018 г.

 Тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет - 22.03.2018 г.

 Тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет - 22.02.2018 г.

 Тридесет и шесто извънредно заседание на Общински съвет - 13.02.2018 г.

 Тридесет и пето редовно заседание на Общински съвет - 30.01.2018 г.

 Тридесет и четвърто извънредно заседание на Общински съвет - 05.01.2018 г.

 Тридесет и трeто редовно заседание на Общински съвет - 14.12.2017 г.

Тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет - 09.11.2017 г.

Тридесет и първо тържествено заседание на Общински съвет - 18.10.2017 г.

 Двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет - 27.07.2017 г.

 Двадесет и осмо редовно заседание на Общински съвет - 29.06.2017 г.

 Двадесет и седмо редовно заседание на Общински съвет - 01.06.2017 г.

 Двадесет и шесто извънредно заседание на Общински съвет - 23.05.2017 г.

 Двадесет и пето извънреддовно заседание на Общински съвет - 18.05.2017 г.

 Двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет - 27.04.2017 г.

 Двадесет и трето извънредно заседание на Общински съвет - 20.04.2017 г.

 Двадесет и второ редовно заседание на Общински съвет - 30.03.2017 г.

 Двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет - 28.02.2017 г.

 Двадесето извънредно заседание на Общински съвет -01.02.2017 г.

 Деветнадесето редовно заседание на Общински съвет -19.01.2017 г.

 Осемнадесето извънредно заседание на Общински съвет -21.12.2016 г.

 Седемнадесето редовно заседание на Общински съвет -28.11.2016 г.

 Шестнадесето редовно заседание на Общински съвет -20.10.2016 г.

 Петнадесето редовно заседание на Общински съвет -26.09.2016 г.

 Четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет - 16.09.2016 г.

 Тринадесето редовно заседание на Общински съвет - 29.08.2016 г.

Дванадесето редовно заседание на Общински съвет - 26.07.2016 г.

Единадесето редовно заседание на Общински съвет - 27.06.2016 г.

Десето извънредно заседание на Общински съвет - 16.06.2016 г.

Девето редовно заседание на Общински съвет - 26.05.2016 г.

Осмо редовно заседание на Общински съвет - 27.04.2016 г.

Седмо редовно заседание на Общински съвет - 31.03.2016 г.

Шесто редовно заседание на Общински съвет - 18.02.2016 г.

Пето редовно заседание на Общински съвет - 28.01.2016 г.

Четвърто редовно заседание на Общински съвет - 10.12.2015 г.

Трето редовно заседание на Общински съвет - 26.11.2015 г.

Второ редовно заседание на Общински съвет - 19.11.2015 г.

 Петдесето редовно заседание на Общински съвет - 04.06.2015 г.

Четиридесет и девето извънредно заседание на Общински съвет - 28.04.2015 г.

Четиридесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет - 26.03.2015 г.

Четиридесет и седмо извънредно заседание на Общински съвет - 26.02.2015 г.

Четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет - 29.01.2015 г.

Наредби и правилници

 

 

 НАРЕДБА ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПТИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ;

 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ  РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ;

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧИ ДОЛ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ;

 НАРЕДБА №1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ;

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ;

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ;

НАРЕДБА № 1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ;

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ;

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ;

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол;

Наредба за реда за провеждане на търговска дейност на територията на община Вълчи дол;

 

 

Допълнителна информация