1. АО.12.01. Издаване на скица за недвижим имот

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Обикновена поръчка - 14 дни - 8лв;

             Бърза - 5 дни 16лв;

             Експресна - 24 часа - 24лв;

Заявление: заявление;


2. АО.12.02. Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване-виза за проектиране(чл. 140, ал.2 от ЗУТ)

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Обикновена поръчка - 14 дни - 25лв;

Заявление: заявление;


3. АО.12.03. Презаверяване на скица/скица с указан начин на застрояване на недвижим имот, от издаването на която са изтекли шест месеца

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Обикновена поръчка - веднага

                    - за скица - 4лв;

                    - за виза - 10лв; 

Заявление: заявление;

 


4. АО.12.04. Издаване на удостоверение за местонахождение на недвижим имот и обстоятелства и факти  по ТСУ и ЗКИР и за реституционни претенции

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Удостоверение за местонахождение на имот - 14 дни - 5лв;

             Удостоверение за обстоятелства по ТСУ и ЗКИР - 14 дни 15лв;

             Удостоверение за реституционни претенции- 14 часа - 20лв;

Заявление: заявление;

 


 

5. АО.12.05. Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях

Описание: описание;

Срокове и цени:

             В рамките на един работен ден - 1лв за формат А4 и 3лв за формат А3;

Заявление: заявление;


6. АО.12.06. Издаване на удостоверение по чл.13 от ППЗСПЗЗ и чл.50 от ППЗОЗЗ

 

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Срок - 14 дни - 25лв на имот и 15лв на сграда;

Заявление: заявление;


 

7. АО.12.07. Издаване на удостоверение по чл.52 от ЗКИР и във връзка с чл.175 от ЗУТ

Описание: описание;

Срокове и цени:

            Срок - 14 дни - 20лв на строеж;

Заявление: заявление;8. АО.12.08. Заверяване на молба-декларация за снабдяване с документ за собственост и издаване на удостоверения

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Удостоверения за областна администрация - 14 дни - 5лв;

             Удостоверение, че имотът не е общински - 14 дни - 5лв;

             Заверка от Дирекция УТОС - Общинска собственост - 14 дни - 5лв;

             Заверка на молби декларации - 14 дни - 5лв;

Заявление: заявление;


 

9. АО.12.9 Издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП, одобряване и обявяване на проекта за изменение на ПУП

 

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Допускане или отказ за разрешение - 14 дни - 15лв;

             Обявяване и одобряване - 14 дни  - 30лв;

Заявление: заявление;


10. АО.12.10 Съгласуване и одобряване и на технически и работни проекти/чл. 145, ал.1/ и издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения /чл.148, ал.1; чл.152 от ЗУТ и узаконяване на строежи по § 184 от ПЗР от ЗУТ

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Издаване на разрешение за строеж - 30 дни - цени по Приложение 2 (т.2 - 2.20.3) към Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Вълчи дол, актуализирано 2012-03;

             Одобряване - 30 дни - цени по Приложение 2 (т.7.1 и т.7.2);

Заявление: заявление;


11. АО.12.11. Одобряване на изгубен инвестиционен проект-заснемане на извършен строеж /чл.145, ал.5 от ЗУТ/ и преодобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие /чл.145, ал.4 от ЗУТ/

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Срок - 30 дни - цени по Приложение 2 (т.4);

Заявление: заявление;


12. АО.12.12. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа /чл.151, ал.1 и ал.3 от ЗУТ/

 

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Срок - 14 дни - цени по Приложение 2 (т.5);

Заявление: заявление;


13. АО.12.13. Съгласуване на идеен инвестиционен проект с извършена предварителна оценка за съответствие по който се издава РС /чл.142, ал.2 ЗУТ/

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Срок - 14 дни - цени по Приложение 2 (т.6);

Заявление: заявление;


14. АО.12.14. Издаване разрешение за строеж / разрешение за поставяне без одобряване на проекти по чл.153 и чл.56 от ЗУТ

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Срок - 7 дни - цени по Приложение 2 (т.2);

Заявление: заявление;


15. АО.12.15. Презаверяване на строително разрешение и вписване на изменения в издадено разрешително за строеж /чл.153, ал.3 и ал.4, чл.154, ал.5 от ЗУТ/

 

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Срок - 30 дни - цена - 50% от заплатената такса за строителното разрешение;

Заявление: заявление;


16. АО.12.16. Приемане, заверяване и съхраняване на екзекутивна информация /чл.175 от ЗУТ/

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Срок - 30 дни - цени по Приложение 2 (т.14);

Заявление: заявление;


17. АО.12.17. Издаване на удостоверение за търпимост на строежи /§ 16 ал.1  ЗУТ/

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Срок - 14 дни - цени по Приложение 2 (т.16);

Заявление: заявление;


18. АО.12.18. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от IV и V категория /чл.177, ал.3 от ЗУТ/

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Срок - 7 дни - цени по Приложение 2 (т.17);

Заявление: заявление;


19. АО.12.19. Издаване на удостоверение за степен на завършеност - чл. 181 от ЗУТ

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Срок - 14 дни - цени по Приложение 2 (т.18);

Заявление: заявление;


20. АО.12.20. Издаване на удостоверение за реално определени части от поземлен имот /чл.200 от ЗУТ/ и за реално определени части от сграда /чл. 202 и чл.203 от ЗУТ

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Срок - 14 дни - цени по Приложение 2 (т.19);

Заявление: заявление;


21. АО.12.21. Учредяване на право за преминаване през чужд имот, прокарване на съоръжения и инсталации за определен срок /чл.193, ал.6 отЗУТ/

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Срок - 30 дни - цени по чл.210 от ЗУТ;

Заявление: заявление;


22. АО.12.22. Издаване на заповед за прокарване на временни пътища /чл.190, ал.6 на ЗУТ/

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Срок - 14 дни - цени по чл.210 от ЗУТ

Заявление: заявление;


23. АО.12.23. За издаване на разрешение за отсичане на дървета и/или кастрене на клони

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Декоративни дървета - цена 15лв за бр.;

             Овощни дървета - цена 10лв за бр;

             Кастрене на клони - цена - 5лв за бр;

Заявление: заявление;


24. АО.12.24. Определяне на маршрут и издаване на удостоверение за насочване на строителни отпадъци и земни маси

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Срок - 14 дни - цени по Приложение 2 (т.29);

Заявление: заявление;


25. АО.12.25. Разрешения за строителни отпадъци

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Срок - 14 дни - цена - 7лв за кубик);

Заявление: заявление;


26. АО.12.26. Регистриране на технически паспорт

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Срок - 14 дни - безплатно;

Заявление: заявление;


27. АО.12.27. Освидетелстване за премахване на строежи, негодни за ползване, застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение / чл.195 и чл.196 от ЗУТ/

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Срок - 14 дни - безплатно;

Заявление: заявление;


 

Административни услуги извършвани от „Общинска собственост”


I. Категоризация на заведения за хранене и развлечения и средства за подслон и места за настаняване.
Изискуеми документи от лице- търговец по смисъла на Търговския закон или юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност:


1. Заявлението по образец съгласно приложение № 5 или 6 от Наредба за категоризиране на средствата за подслон местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения. /заявление, заявление/


2. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство


3. Удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие.


4. Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец съгласно приложение №8 или 7 от Наредба за категоризиране на средствата за подслон местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения. /справка, справка/


5. Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията към управителя на заявения вид и категория на туристическия обект, посочени в съответното приложение.


6. Формуляр за определяне на категорията по образец съгласно приложение №10 или 9 от Наредба за категоризиране на средствата за подслон местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения. /формуляр, формуляр/


7. Копия от документите за собственост на обекта.


8. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта.


9. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация.


10. Нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник.


11. Документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма .

Срок: 60 дни
Такси:
За заведения за хранене и развлечения:
До 20 места за сядане - 110 лв.
От 21 до 50 места за сядане - 250 лв.
От 51 до 150 места за сядане - 500 лв.
От 151 до 300 места за сядане - 940 лв.
Над 300 места за сядане - 1400 лв.

За хотели, мотели, вилни и туристически селища:
 до 30 стаи - 500 лв.
от 31 до 150 стаи - 1000 лв.
от 151 до 300 стаи - 1870 лв.
от 301 до 500 стаи - 2750 лв.
над 500 стаи - 5000 лв.

За пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, бунгала, къмпинги и туристически хижи:
до 20 стаи - 250 лв.
от 21 до 40 стаи - 500 лв.
от 41 до 60 стаи - 940 лв.
от 61 до 100 стаи - 2500 лв.
над 100 стаи - 5000 лв.
За едно легло в самостоятелна стая - 10 лв.II. Заверка на дневници /регистри/ за покупка и продажба на черни и цветни метали и производните им
Изискуеми документи от лицата желаещи заверка на регистри за покупките и продажбата на отпадъци от черни и цветни метали:
1. Заявление от лицето притежаващо лиценз за търговия с черни и цветни метали. /заявление/
2. Копие на лиценза за търговия с черни и цветни метали.
3. Регистър за покупките и вноса на отпадъци от черни и цветни метали- прономерован и прошнурован.
4. Регистър за продажбите и износа на отпадъци от черни и цветни метали- прономерован и прошнурован.
5. Документ за платена такса за извършване на услугата.

Срок: 5 дни
Такса: 20.00 лв./ 1 бр. регистър
Срок: 1 ден
Такса: 30.00 лв./ 1 бр. регистърIII. Издаване на разрешение за движение на транспортни средства в забранени зони
Изискуеми документи от лицата желаещи разрешение за движение на транспортно средства в забранени зони:
1. Заявление, в което се описва: - името на забранената улица, в която ще се движи транспортното средство; - регистрационния номер на транспортното средство; - причини за искане на разрешението. /заявление/
2. Документ за платена такса за извършване на услугата.

Срок: 7 дни
Такса: 20.00 лв./ 1 бр. МПС
Срок: 1 ден
Такса: 25.00 лв./ 1 бр. МПС

 IV. Издаване на удостоверение за търговия на открито „амбулантна тръговия”
1. Заявление /свободен текст/ за издаване на удостоверение за регистрация на търговски обект на открито.
2. Към заявлението по т. 1 се прилагат:
    * Удостоверение за регистрация в Агенция вписвания- търговски регистър, за юридически лица;
    * Удостоверение за временен обект, издадено от РЗИ-Варна, при продажба на хранителни други стоки, за които се изискват такива.
    * Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Вълчи дол’
    * Договор за наем или нотариален акт за имота върху, които ще се осъществява дейността.

Срок: 7 дни
Такса: 30.00 лв.

 V. Отдаване под наем на обекти и имущество общинска собственост.
1. Заявление /свободен текст/ от лицето желаещо да му бъде предоставен под наем обект или имущество общинска собственост.
2. Завеждане на заявлението с входящ номер.
3. Резолюция от Кмета на Община Вълчи дол.
4. Идентифициране на обекта /документи за собственост/.
5. Решение на ОбС Вълчи дол за отдаване под наем /за имотите публична общинска собственост/.
6. Заповед на Кмета на Община Вълчи дол за откриване на търга/ конкурса.
7. Публикуване на обява в областен ежедневник за мястото, датата, условията и цената за провеждане на търга/ конкурса.
8. Изготвяне на тръжни/ конкурсни документи.
9. Приемане на заявления/ предложения за участие в търга/ конкурса.
10. Разглеждане на постъпилите заявления от комисия назначена за провеждането на търга/ конкурса.
11. Отстраняване на участниците, за които са констатирани неточности в подадените документи.
12. Провеждане на търга/ конкурса.
13. Изготвяне на протоколи за резултатите от проведения търг.
14. Изготвяне на доклад до кмета на Общината, в който се оценяват и подреждат представените предложения за участие е конкурса.
15. Кметът на Община Вълчи дол издава заповед, с която обявява наемателя, цената и условията на плащане.
16. Връчване на влязлата в сила заповед на лицето спечелило търга/ конкурса.
17. Сключване на договор за наем с лицето спечелило търга/ конкурса.
18. В случай, че първото класирано лице откаже да сключи договор се издава заповед, с която се обявява за спечелил втория класирал се участник.
19. Архивиране на документите от търга/ конкурса.

 


VI. Продажба на нежилищни имоти- общинска собственост.
1. Заявление /свободен текст/ от лицето желаещо да закупи нежилищен имот- общинска собственост.
2. Завеждане на заявлението с входящ номер.
3. Резолюция от Кмета на Община Вълчи дол.
4. Идентифициране на обекта /документи за собственост/.
5. Решение на ОбС Вълчи дол за продажба.
6. Заповед на Кмета на Община Вълчи дол за откриване на търга.
7. Публикуване на обява в областен ежедневник за мястото, датата, условията и цената за провеждане на търга/ конкурса.
8. Изготвяне на тръжни/ конкурсни документи.
9. Приемане на заявления/ предложения за участие в търга/ конкурса.
10. Разглеждане на постъпилите заявления от комисия назначена за провеждането на търга/ конкурса.
11. Отстраняване на участниците, за които са констатирани неточности в подадените документи.
12. Провеждане на търга/ конкурса.
13. Изготвяне на протоколи за резултатите от проведения търг.
14. Връчване на протоколите на участниците допуснати за участие в търга.
15. Изготвяне на доклад до кмета на Общината, в който се оценяват и подреждат представените предложения за участие е конкурса.
16. Кметът на Община Вълчи дол издава заповед, с която обявява купувача, цената и условията на плащане.
17. Връчване на влязлата в сила заповед на лицето спечелило търга/ конкурса.
18. Сключване на договор за покупко- продажба с лицето спечелило търга/ конкурса.
19. В случай, че първото класирано лице откаже да сключи договор се издава заповед, с която се обявява за спечелил втория класирал се участник.
20. Архивиране на документите от търга/ конкурса.

Дирекция „ГРАО”
Административни услуги по гражданско състояние и ЕСГРАОН
  


Попълнените формуляри заедно с останалите необходими документи се подават в "Център за услуги на граждани" в сградата на община Вълчи дол- партер всеки делничен ден  от 8,00 до 18,00 ч.


1. Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
Необходими документи:
   - лични карти на родители;
   - акт за брак;
   - акт за раждане на дете, родено преди сегашното раждане.
Срок:                                                     Такса:  няма
7 дни                                                   
 


2. Извършване на тъжен ритуал „Погребение”
Срок:                                                     Такса:
1 ден                                                       в зависимост от пакета, който е използван
 


3. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
Необходими документи:

    - заявление по образец;
    - преведен и легализиран с апостил чужд документ (оригинал);
    - лични карти на родителите;
    - нотариално заверено пълномощно, ако документите се подават от трето лице.

Срок:                                                     Такса:  няма
7 дни                                                   
 


4. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път
Необходими документи:
   - съобщение за смърт;
   - документ за самоличност на починалото лице;
   - данни за обявителя.
Срок:                                                     Такса:
Веднага                                                няма
 
 


5. Издаване на удостоверение за раждане (дубликат)
Необходими документи:
   - заявление по образец;
   - документ за самоличност на титуляра /за лица под 18 години - лична карта на родител/;
   - нотариално заверено пълномощно, ако документите се подават от трето лице.
Срок:                                                     Такса:
обикновена - 3 дни                              4.00 лв.
бърза – 1 ден                                         6.00 лв.
експресна – до 3 часа                         8,00 лв.             


6. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак (дубликат)
Необходими документи:
   - заявление по образец;
   - документ за самоличност на титуляра или родител;
   - нотариално заверено пълномощно, ако документите се подават от трето лице.
Срок:                                                     Такса:
обикновена - 3 дни                              4.00 лв.
бърза – 1 ден                                         6.00 лв.
експресна – до 3 часа                         8,00 лв.             


7. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
Необходими документи:
- заявление по образец;
- нотариално заверено пълномощно, ако документите се подават от трето лице.
Срок:                                                     Такса:
обикновена - 3 дни                              4.00 лв.
бърза – 1 ден                                         6.00 лв.
експресна – до 3 часа                         8,00 лв.             


8. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
Необходими документи:
   - заявление по образец;
   - лична карта.
Срок:                                                     Такса:
обикновена - 3 дни                              6.00 лв.
бърза – 1 ден                                         9.00 лв.
експресна – до 3 часа                         12,00 лв.             


9. Припознаване на дете
Необходими документи:
   - декларация по образец;
   - лични карти на родителите;
   - стар акт за раждане (оригинал).
Срок:                                                     Такса:
обикновена – 7 дни                                   няма
/3 месеца при условията на чл.6, ал.1
от Семейния кодекс/
 


10. Издаване на удостоверение за наследници
Необходими документи:
   - искане по образец;
   - лична карта на наследник;
   - нотариално заверено пълномощно, ако документите се подават от трето лице.
Срок:                                                     Такса:
обикновена - 3 дни                              4.00 лв.
бърза – 1 ден                                         6.00 лв.
експресна – до 3 часа                         8,00 лв.             
 
 


11. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /раждане или смърт/
Необходими документи:
   - заявление по образец;
   - при раждане - лична карта на родител или на лицето;
   - при смърт - съобщение за смърт и документ за самоличност на починалото лице.
Срок:                                                     Такса:
обикновена - 3 дни                              4.00 лв.
бърза – 1 ден                                         6.00 лв.
експресна – до 3 часа                         8,00 лв.              
 


12. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
Необходими документи:
   - искане по образец
   - лична карта на титуляр;
   - при неотразени събития може да се изискат и: акт за брак, акт за раждане на дете, решение за развод или препис от смъртен акт.
Срок:                                                     Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
бърза – до 2 часа                                 4.50 лв.
 експресна – до 3 часа                         6,00 лв.              


13. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
Необходими документи:
   - искане по образец
   - лична карта на титуляр.
Срок:                                                     Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
бърза – до 2 часа                                 4.50 лв.
 експресна – до 3 часа                         6,00 лв.              
 


14. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
Необходими документи:
   - искане по образец
   - лична карта на титуляр;
   - документ, удостоверяващ различията в имената.
Срок:                                                     Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
бърза – до 2 часа                                 4.50 лв.
 експресна – до 3 часа                         6,00 лв.              
 


15. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
Необходими документи:
   - искане по образец;
   - лична карта;
   - официален документ /с превод на български език/, от който да са видни името, датата на раждане, полът и семейното положение на чуждия гражданин.
Срок:                                                     Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
бърза – до 2 часа                                 4.50 лв.
 експресна – до 3 часа                         6,00 лв.              


16. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
Необходими документи:
   - искане по образец;
   - лична карта;
   - декларация от чуждия гражданин.
Срок:                                                     Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
бърза – до 2 часа                                 4.50 лв.
 експресна – до 3 часа                         6,00 лв.              


17. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
Необходими документи:
   - заявление по образец;
   - лична карта;
   - внесена такса по сметка на Министрество на правосъдието;
   - 2 бр. снимки.
Срок:                                                     Такса:
7 дни                                                     20.00 лв.
 


18. Издаване на удостоверение за постоянен адрес/ промяна на постоянен адрес
Необходими документи:
   - заявление по образец
   - искане по образец за промени на постоянен адрес;
   - акт за раждане;
   - акт за брак;
   - решение на съд при развод;
   - препис от акт за смърт;
   - при жителство - данни за майка, баща, братя и сестри, актове на деца;
   - документ за собственост или договор за ползване на имота за жилищни нужди;
   - писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадена лично пред общината или с нотариална заверка на подписа.
Срок:                                                     Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
бърза – до 2 часа                                 4.50 лв.
 експресна – до 3 часа                         6,00 лв.              


19. Издаване на удостоверение за настоящ адрес/ промяна на настоящ адрес
Необходими документи:
   - адресна карта по образец;  
   - искане по образец за промени на настоящ адрес;
   - лична карта;
   - документ за собственост или договор за ползване на имота за жилищни нужди;
   - писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадена лично пред общината или с нотариална заверка на подписа.
Срок:                                                     Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
бърза – до 2 часа                                 4.50 лв.
 експресна – до 3 часа                         6,00 лв.              


20. Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции


21. Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението
Необходими документи:

   - искане по образец
   - заявление –свободен текст
   - лична карта;
   - нотариално заверено пълномощно, ако документите се подават от трето лице.
Срок:                                                     Такса:
1 ден                                                      2.00 лв.
 


22. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението
Необходими документи:
   - искане по образец
   - уведомително писмо от МВР за чужденец.
Срок:                                                     Такса:
5 дни                                                      2.00 лв.


23. Признаване на решения и актове на чуждестранни съдилища и други органи
Необходими документи:
   - искане;
   - декларация;
   - препис от решение на съда;
   - удостоверение за влязло в сила решение.
Срок:                                                     Такса:
14 дни                                                  няма
 


24. Промяна в актовете за гражданско състояние
Необходими документи:
   - заявление;
   - лична карта.
Срок:                                                     Такса:
обикновена – 5 дни                              няма


25. Сключване на граждански брак в Общината
Необходими документи:
   - заявление по образец;
   - 2 броя декларации по образец; 
   - 2 броя медицински свидетелства;
   - фотокопие от личните карти на младоженците и на кумовете.


Забележка: Ако встъпващите в брак са избрали режим на имуществени отношения, представят обща декларация с нотариална заверка на подписите за избрания режим. Ако е сключен брачен договор, представят удостоверение от нотариуса относно датата на договора и регистрационния му номер, както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара и района му на действие.
Срок:                                                     Такса:
7 дни от подаване                               90.00 лв.
на документите


26. Издаване на удостоверение за правно ограничение
Необходими документи:
   - искане по образец;
   - копие от заповед за настойничество и попечителство;
   - лична карта;
   - съдебно решение.
Срок:                                                     Такса:
1 ден                                                      2,00лв.


27. Нотариални заверки
Срок: 1 ден                                   такса:
                                                          Според утвърдена тарифа


    Забележка: При необходимост от представяне на нов документ извън пакета документи подаден при заявяване на услугата, срока за извършване на същата се удължава с толкова дни, колкото са изминали от заявяването на услугата до представянето на необходимия документ.
 


 Информацията се заплаща по цена определена в „Наредба за администриране на местните такси и цени на услуги” и е в размер на 7.00лв. Заплащането става на каса в дирекция „МДТНП” или по банкова сметка. При искания за предоставяне на копия на данъчни документи съгласно „Наредба за администриране на местните такси и цени на услуги”се заплаща също такса в размер на 10.00лв.        

 

До всички заинтересовани лица

 

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Вълчи дол предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите  предложения и изразят становища по Мотивирания доклад на Кмета на Община Вълчи дол относно Предложение за вземане на решение за определяне размера на такса битови отпадъци за 2021 година за населените места на територията на община Вълчи дол.

 

Мотивите за вземане на решението са посочени в публикацията на интернет страницата на Община Вълчи дол Мотивиран доклад от Кмета на   Община Вълчи дол .

 

 Предложения и становища се приемат в 30 – дневен срок от публикуване на настоящата обява на  e-mail: oba_Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  или в деловодството на Община Вълчи дол , пл.“Христо Ботев“ № 1

 

 Публикувано на  04.11.2020г.

 

МОТИВИРАН ДОКЛАД;

Приложения 1,2,3,4 и 5 ПЛАН-СМЕТКА-2021;

Данъчна кампания  2019.

 

 Какво трябва да знаем? Задължения, срокове,санкции, услуги

       I. Дирекция „МДТНП” приема и обработва декларации във връзка със Закона за местните данъци и такси. Данъчно задължените лица следва да подават следните видове декларации:

 1. Декларация по чл.14 от ЗМДТ. 

 Декларацията се подава от данъчнозадължените по Закона за местните данъци и такси  лица, а това са:

 • собствениците  на облагаеми недвижими имоти и лицата, на които е предоставено правото на управление върху имоти - държавна и общинска собственост
 • вещноправните ползватели и концесионерите, когато върху имота е учредено вещно право на ползване/концесия
 • собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот  -  за поземления имот

      Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици и ползватели.

       Декларация се подава при:

 • придобиване  на недвижим имот, вкл. предоставяне на право на управление върху държавен/общински имот
 • учредяване на право на ползване/концесия върху недвижим имот
 • промяна на  декларирано обстоятелство, което има значение за определяне на данъка

Декларацията се подава в :

 • двумесечен срок от придобиването на облагаем недвижим имот, вкл. предоставяне на право на управление  или  учредяване на право на ползване/ концесия върху такъв имот, съответно от промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка
 • в шестмесечен срок от откриване на наследството, когато недвижим имот се придобива по наследство

Съобразно подадените данни в декларацията се определя данъчната оценка на имота и въз основа на нея съответно дължимият данък недвижими имоти и такса битови отпадъци.

      Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер 2,5 промила върху данъчната оценка на имота. За имоти които са основно жилище данъка се изчислява с 50 % намаление, а за имоти които са основно жилище на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто данъка се определя със 75 на сто намаление.

      Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

·         Който не подаде декларация по чл.14, не я подаде в срок, както и не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба в размер от 10 до 400 лв., а юридическите лица и едноличните търговци  - с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.

Декларация по чл. 14, ал.1 от ЗМДТ;

 

 1. Декларация по чл. 32, ал. 1 от закона за местните данъци и такси за облагане  с  данък  върху  наследствата.

 

Декларацията се подава при смърт на физическо лице и откриване на наследство, като данъчнозадължени лица са наследниците по закон или завещание. Декларацията се подава от наследниците, заветниците или техни законни представители.

Не подават декларации наследниците по права линия и преживелият съпруг в случаите  на наследства, открити след 01.01.2005 г.

 • Декларацията се подавав срок от 6-месеца от откриване на наследството. За наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра, 6-месечният срок започва да тече от узнаването, че наследството е открито. Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.
 • Декларацията за данък наследство се подава в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина - по местонахождение на по-голямата част от имуществото му в страната. Тя се подава лично или чрез упълномощен представител.
 • Данъкът се определя за всеки наследник или заветник поотделно и се съобщава на задължените лица. При несъгласие със съобщеното задължение се издава акт за установяване на задължението по чл. 107, ал. 3 от ДОПК, който подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред директора на дирекция „МДТНП” на община Вълчи дол.

·         Наследник, заветник или техен законен представител, който не подаде декларация по чл.32, не я подаде в срок, не декларира или невярно декларира получено по наследство имущество, се наказват с глоба от 10 до 500 лв.

 • Размерите на данъка върху наследствата за 2019г. са:

 -          за братя и сестри и техните деца- 0.5 на сто за наследствен дял над 250 000лв.

 -          за други лица – 5.5 на сто за наследствен дял над 250 000лв.

 

Декларация по чл. 32, ал. 1 от закона за местните данъци и такси;

 

3.      Декларация  по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане  с  данък  при придобиване  на имущества.

 

 Декларацията се подава от

 • приобретателят на имуществото /надарения /
 • прехвърлителят или двете страни едновременно, ако е уговорено изрично 
 • прехвърлителят, когато приобретателят е в чужбина

Не се подава декларация за придобитите по дарение имущества между роднини по права линия и съпрузи. 

Не се подава декларация при безвъзмездно прехвърляне на имущества, когато прехвърлянето е в изпълнение на задължение, произтичащо от закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.

Декларацията се подава в случаите на безвъзмездно придобиване на имущества, с изключение на недвижими имоти, ограничени вещни права върху тях и моторни превозни средства, в двумесечен срок от придобиването им в общината по постоянния адрес, съответно седалището на данъчнозадълженото лице. 

Лицата, които нямат постоянен адрес, подават декларация по настоящия си адрес. 

 • За неподаване на декларация в законоопределения срок на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.

Размерите за данъка за придобиване на имущества при дарение за 2019 година са:

-          0.5 на сто при дарение между братя и сестри и техните деца

-          5.5 на сто при дарение на други лица

При придобиване на имущество по възмезден начин данъкът е 3 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна върху имуществото с по-висока стойност.

Декларация  по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ;

 

4.    Декларация  по чл. 54, ал. 4  от Закона за местните данъци и такси  за притежаван лек автомобил.

 

Декларация за притежаван лек автомобил се подава при придобиване на лек автомобил или при настъпване на обстоятелство, представляващо основание за ползване на данъчно облекчение или за освобождаване от данък.  

 • Декларацията се подава от собствениците на леки автомобили, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България. Когато лекият автомобил принадлежи на няколко лица, декларация се подава от единия от съсобствениците, като се вписват  данните за другите съсобственици.Не се подава декларация за лек автомобил, принадлежащ на един собственик.
 • Декларацията сеподава в двумесечен срок от придобиването на лек автомобил или от настъпването на обстоятелство, представляващо основание за ползване на данъчно облекчение или за освобождаване от данък, с изключение на горепосочените случаи. Когато се придобива лек автомобил, който не е регистриран за движение в страната,  двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията за движение. При придобиване на лек автомобил по наследство декларацията се подава в шестмесечен срок от откриване на наследството.
 • Декларацията се подава пред общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика. Когато собственикът няма постоянен адрес или седалище на територията на страната, декларацията се подава пред общината по регистрацията на лекия автомобил.
 • Данъкът върху превозните средства за 2018г. може да се заплати на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината. На предплатилите в срок до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5%.
 • За превозните средства, придобити или регистрирани през текущата година, данъкът върху превозните средства се заплаща в двумесечен срок от придобиването, съответно от регистрацията им за движение .
 • При подаване на декларацията следва да представите документ за платен данък при придобиване на декларираното превозно средство.
 • За неподаване на декларация в законоопределения срок на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.

Описание;

 Декларация по чл. 54, ал.1 от ЗМДТ;

 

5.      Декларация  по  чл. 54, ал. 4  от  ЗМДТ за притежавано  пътно  превозно  средство, без леки автомобили.

 

Декларацията се подава при придобиване на пътно превозно средство, с изключение на леки автомобили или при настъпване на обстоятелства, представляващи основания за ползване на данъчно облекчение или за освобождаване от данък.

 • Декларацията се подава от собствениците на пътни превозни средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България. Когато пътното превозно средство принадлежи на няколко лица, декларация може да подаде единият от съсобствениците, като задължително се вписват данните за другите съсобственици. Декларация не се подава за пътно превозно средство, принадлежащо на един собственик.
 • Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването на пътното превозно средство или от настъпването на обстоятелство, представляващо основание за ползване на данъчно облекчение или за освобождаване от данък, с изключение на горепосочените случаи. Когато се придобива ПС, което не е регистрирано за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията за движение.

               При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в шестмесечен срок от откриване на наследството.

 

 • Декларацията се подава в общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика. Когато собственикът няма постоянен адрес или седалище на територията на страната, декларацията се подава пред общината по регистрацията на превозното средство.
 • Данъкът върху превозните средства може да се заплати на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5%. За превозните средства, придобити или регистрирани през текущата година данъкът върху превозните средства се заплаща в двумесечен срок от придобиването, съответно от регистрацията им за движение.

            При подаване на декларацията следва да представите документ за платен данък при придобиване на декларираното превозно средство.

 • За неподаване на декларация в законоопределения срок на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.

Декларация по чл. 54, ал.1 от ЗМДТ;

6.      Декларация  по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за  притежавано  въздухоплавателно  средство.

Декларация за притежавано въздухоплавателно средство се подава при придобиване на въздухоплавателно средство или при настъпване на обстоятелство, представляващо основание за ползване на данъчно облекчение или за освобождаване от данък.

 • Декларацията се подава от собствениците на въздухоплавателни средства, вписани в Регистъра на гражданските въздухоплавателни средства в Република България. Когато въздухоплавателното средство принадлежи на няколко лица, декларация се подава от единия от съсобствениците, като задължително се вписват данните на другите съсобственици.
 • Декларацията сеподава в двумесечен срок от придобиването на въздухоплавателно превозно средство или от настъпването на обстоятелство, представляващо основание за ползване на данъчно облекчение или за освобождаване от данък.            
 • Декларацията сеподава пред общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика. Когато собственикът няма постоянен адрес или седалище на територията на страната, декларацията се подава пред  общината по регистрация на въздухоплавателното средство.

Данъкът върху превозните средства може да се заплати на  две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5%.

             За въздухоплавателните средства, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в двумесечен срок от придобиването.

            При прехвърляне на собствеността на въздухоплавателно средство новият собственик не заплаща данъка за текущата година, ако предишният собственик го е платил за времето до края на годината.

            При подаване на декларация следва да представите документ за платен данък при придобиване на декларираното въздухоплавателно средство.

 • За неподаване на декларация в законоопределения срок на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.

Декларация  по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ;

 

 1. Декларация  по  чл. 54, ал. 4  от  ЗМДТ за  притежавано  плавателно средство.

 

 Декларация за притежавано плавателно средство се подава след придобиването му или след настъпване на обстоятелство, представляващо основание за ползване на данъчно облекчение или за освобождаване от данък. 

 • Декларацията се подава от собствениците на плавателни средства, вписани в регистрите на българските пристанища. Когато плавателното средство принадлежи на няколко лица, декларация може да се подаде от единия от съсобствениците, като задължително се вписват данните на другите съсобственици.
 • Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването на плавателно средство или от настъпването на обстоятелство, водещо да ползване на данъчно облекчение или до освобождаване от данък. При придобиване на плавателно средство по наследство декларация се подава в шестмесечен срок от откриване на наследството.
 • Декларацията се подава в общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика. Когато собственикът няма постоянен адрес или седалище на територията на страната, декларацията се подава пред общината по регистрацията на плавателното средство.
 • Дължимият данък може да се заплати на  две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5%.

            При придобиване на плавателно средство през годината дължимият данък върху превозните средства се заплаща в двумесечен срок от придобиването. 

           При подаване на декларацията следва да представите документ за платен данък при придобиване на декларираното плавателно средство.

 • За неподаване на декларация в законоопределения срок на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.

Размерите на данъците за превозните средства в община Вълчи дол за 2018г. са същите както са били и през 2017г.  

През 2018г.за превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”,  „Евро 5”, „Евро 6” и „EEV”, данъкът ще се заплаща с намаление от 30 на сто.

За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл., и съответстващи на екологични категории „Евро 3” и „Евро 4”, данъка се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на  „Евро 5” и „Евро 6”- с 60 на сто намаление.

За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи, снабдени с двигатели съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4", данъкът щесе заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „ Евро 5”, „ Евро 6 ” и „ EEV”- с 50 на сто намаление.

Екологичните категории Евро 3, Евро 4, Евро 5, Евро 6 и ЕЕV се удостоверяват чрез представяне на документ от който да е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.

 Декларация  по  чл. 54, ал. 1  от  ЗМДТ;

 

 1. Декларация се подава на основание чл. 61н от Закона за местните данъци и такси  от физически лица, включително еднолични търговци, извършващи дейности, доходите от които се облагат с патентен данък.

Декларацията се подава  когато декларирате обстоятелства, свързани с определянето на патентен данък, ако отговаряте едновременно на следните условия:

 • извършвате дейност посочена в приложение № 4  на ЗМДТ;
 • оборотът Ви за предходната година не превишава 50 000 лв.;
 • не сте регистриран по ЗДДС, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по      чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.
 • Когато през течение на годината се променят обстоятелствата, въз основа на които сте определили патентния данък.

Декларацията можете да подадете:

 • лично или чрез упълномощено лице;
 • по пощата с обратна разписка.

Декларацията  се подава в:

 • общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентната дейност;
 • общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително едноличния търговец – когато дейността не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място;
 • общината, където е постоянният адрес на пълномощника, когато декларацията се подава от пълномощник на чуждестранно физическо лице;
 • Столична община - извън случаите по т. 1, 2 и 3.

Декларацията за определянето на патентния данък се подава в срок:

 • до 31 януари на годината, за която се подава декларация
 • непосредствено преди започване на дейността, когато дейността започва след 31 януари.
 • За всички промени в обстоятелствата, включително при прекратяване на патентна дейност - в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелствата.

Изчисленият от Вас данък се заплаща в следните срокове:

 1. за първо тримесечие – до 31 януари ;
 2. за второ тримесечие – до 30 април ;
 3. за трето тримесечие – до 31 юли ;
 4. за четвърто тримесечие – до 31 октомври.

 Когато възникне задължение за внасяне на данъка през течение на годината, дължимата част за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на декларацията.

 Патентният данък се внася в приход на:

 • в приход на общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентната дейност
 • общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително едноличния търговец – когато дейността не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място
 • общината, където е постоянният адрес на пълномощника, когато декларацията се подава от пълномощник на чуждестранно физическо лице

За подаване на декларация извън законоустановения срок се налагат санкции до 500 лв. глоба за физическите лица или имуществена санкция за едноличните търговци.

За непосочване или невярно посочване на данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък се налага глоба до 1000 лв. за физическите лица или имуществена санкция за едноличните търговци.

Размерите на патентните данъци за 2019г. са същите както са били и през 2018г.

Данъчна декларация по чл. 61н от ЗМДТ;

 1. Декларация по чл.61р, ал.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък.

Декларация се подава в дирекция „МДТНП” на община Вълчи дол за всеки туристически обект – средство за подслон или място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, намиращ се на територията на общината. Декларацията се подава в срок до 30 януари на годината и се отнася за предходната година. Декларацията се подава от данъчнозадълженото лице което предлага нощувки в туристическия обект – собственик, наемател или  лице което стопанисва обекта на друго правно основание. При промяна на лицето стопанисващо обекта през годината, декларация се подава от всяко от лицата за периода за който са били данъчно задължени лица.

Дължимият туристически данък се внася до 15 число на месеца следващ месеца през който са предоставени нощувките.

За неспазване на срока за подаване на декларация за туристически данък на физическите лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева.

Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ;

 

 1. Декларация за придобиване на куче.

 

Декларацията се подава в дирекция „МДТНП” на община Вълчи дол в    тримесечен срок от придобиване на куче. Дължимият данък е годишен в размер на 6 лв.

 Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

 • При неподаване на декларация на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.
 • Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса, се наказва с глоба от 50 до 200 лв., а юридическите лица и едноличните търговци - с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв. 

Декларация по чл. 117 от ЗМДТ;

 

 1. Декларация по чл.71 от ЗМДТ и чл.19 ал.5 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчи дол за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване.

Декларацията се подава от данъчно задължените лица за освобождаване от заплащане на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за имотите, които няма да се ползват през цялата 2019 година. Подава се в  дирекция „МДТНП” на община Вълчи дол до  31.10 на годината.


Декларациията е по образец утвърден със заповед на кмета на община Вълчи дол. Същата следва да бъде подписана от всички съсобственици или ползватели с учредено вещно право на ползване. 

С подаването на декларацията задължените лица декларират, че са съгласни да бъдат извършвани проверки от служители на общинската администрация на община Вълчи дол за установяване на истинността на декларираните обстоятелства и, че при констатирано ползване на имота таксата се заплаща за цялата година и се налага глоба , а на юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция по Закона за местните данъци и такси.

Декларация по чл.71 от ЗМДТ и чл.19 ал.5 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчи дол за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване;

 

 

      12. АО 25.11приемане и обработване на  декларации  за облагане с годишен данък върху превозните средства комплексна  административнауслуга

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

 • Чл.54 ал.4 от Закона за местните данъци и такси.
 • Чл.39 ал.3 от Наредба за размера на местните данъци на територията на община Вълчи дол.
 • Чл.110 ал.1, т.1 от Закона за местните данъци и такси.
 • Чл.50 ал.1,т.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчи дол.
 • Наредба за административното обслужване.

 ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА УСЛУГАТА.

Услугата се предоставя на наследници които декларират наличието на превозно средство, което е било собственост на починало лице.

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Декларация по чл.54 ал.4 от ЗМДТ за притежаване на лек автомобил
 • Декларация по чл.54 ал.4 от ЗМДТ за притежаване на ППС, без леки автомобили.
 • Декларация по чл.54 ал.4 от ЗМДТ за притежаване на плавателно средство.
 • Декларация по чл.54 ал.4 от ЗМДТ за притежаване на въздухоплавателно средство.
 • Заявление за образуване на производство за комплексно административно обслужване.
 • Удостоверение за наследници/ изготвя се служебно/.
 • Квитанция или преводно нареждане за платена такса за издаване на удостоверение за наследници.

 ОТ КЪДЕ СЕ ПОЛУЧАВАТ И КЪДЕ СЕ ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИТЕ.

Образец на декларациите може да се получи в информационния център на община Вълчи дол, в дирекция МДТНП”, или да се изтегли от интернет страницата на община Вълчи дол. Към декларацията за придобиване на превозно средство е необходимо да се приложи удостоверение за наследници, което се изготвя служебно. Попълнената от лицето декларация заедно със заявление за образуване на производство за комплексно административно обслужване се подава лично или чрез упълномощено лице в информационния център на община Вълчи дол. Заявлението може да бъде подадено и устно също в информационния център на община Вълчи дол, за което се изготвя протокол по образец, или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението следва да бъде приложена квитанция или преводно нареждане за заплатена такса за издаване на удостоверение за наследници в размер  посочен в Наредбата за администриране на местните такси и цени на услуги на община Вълчи дол. Заявлението се входира в информационния център на общината и заедно с останалите документи се предава от служителите в информационния център на компетентните органи в дирекция „МДТНП” за по – нататъшни действия. Служителите от дирекция „МДТНП” прилагайки принципа на служебното начало, изискват по служебен път изготвянето на удостоверение за наследници от дирекция „ГРАО”. След получаване на изготвеното удостоверение за наследници, декларацията в тридневен срок се обработва в информационния масив на дирекция „МДТНП”.

 НАЧИН ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ЗАЯВИТЕЛЯ ЗА ПРИЕТАТА И ОБРАБОТЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ И ЗА ДЪЛЖИМИЯ ГОДИШЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА.

За получаването на обратна информация за приетата и обработена декларация за облагане с годишен данък върху превозните средства, служителите от дирекция „МДТНП” изготвят  за лицето справка – талон с вх.№, и съобщение за дължимия данък върху превозните средства, които заявителят може да получи лично или чрез упълномощено лице от информационния център на община Вълчи дол. Справката – талон с вх.№ и съобщението за дължимия данък може да бъдат получени и чрез лицензиран пощенски оператор, като това лицето-заявител  изрично трябва да го е посочил в заявлението и да е декларирал, че пощенските разходи ще бъдат за негова сметка и ще се платят при получаване на документа, а също така, че е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.  

Приложение;

 

      13. АО 25.12 приемане и обработване на  декларации  за облагане с  данък върху наследствата комплексна  административнауслуга

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

 • Чл.32 от Закона за местните данъци и такси.
 • Чл.25 ал.1 от Наредба за размера на местните данъци на територията на община Вълчи дол.
 • Чл.110 ал.1, т.1 от Закона за местните данъци и такси.
 • Чл.50 ал.1,т.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчи дол.
 • Наредба за административното обслужване.

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА УСЛУГАТА.

Услугата е предназначена за лица наследяващи по закон или по завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и имущества в страната на чужди граждани и които не се явяват съпруг/а, или наследници по права линия без ограничения на починалото лице. 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Декларация по чл.32 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата.
 • Заявление за образуване на производство за комплексно административно обслужване.
 • Удостоверение за наследници/ изготвя се служебно/.
 • Квитанция или преводно нареждане за платена такса за издаване на удостоверение за наследници.

ОТ КЪДЕ СЕ ПОЛУЧАВАТ И КЪДЕ СЕ ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИТЕ.

Образец на декларацията може да се получи в информационния център на община Вълчи дол, в дирекция МДТНП”, или да се изтегли от интернет страницата на община Вълчи дол. Към декларацията за облагане с данък върху наследствата е необходимо да се приложи удостоверение за наследници, което се изготвя служебно. Попълнената от лицето декларация заедно със заявление за образуване на производство за комплексно административно обслужване се подава лично, или чрез упълномощено лице в информационния център на община Вълчи дол. Заявлението може да бъде подадено и устно също в информационния център на община Вълчи дол, за което се изготвя протокол по образец, или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението следва да бъде приложена квитанция или преводно нареждане за заплатена такса за издаване на удостоверение за наследници в размер  посочен в Наредбата за администриране на местните такси и цени на услуги на община Вълчи дол. Заявлението се входира в информационния център на общината, след което заедно с останалите документи се предава от служителите в информационния център, на компетентните органи в дирекция „МДТНП” за по – нататъшни действия. Служителите от дирекция „МДТНП” прилагайки принципа на служебното начало, изискват по служебен път изготвянето на удостоверение за наследници от дирекция „ГРАО”. След получаване на изготвеното удостоверение за наследници, декларацията в тридневен срок се обработва в информационния масив на дирекция „МДТНП”. 

НАЧИН ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ЗАЯВИТЕЛЯ ЗА ПРИЕТАТА И ОБРАБОТЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ И ЗА ДЪЛЖИМИЯ  ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА.

За получаването на обратна информация за приетата и обработена декларация за облагане с данък върху наследствата, служителите от дирекция „МДТНП” изготвят  за лицето справка – талон с вх.№, и съобщение за дължимия данък върху наследствата които заявителят може да получи лично, или чрез упълномощено лице от информационния център на община Вълчи дол. Справката – талон с вх.№ и съобщението за дължимия данък може да бъдат получени и чрез лицензиран пощенски оператор, като това лицето-заявител  изрично трябва да го е посочил в заявлението и да е декларирал, че пощенските разходи ще бъдат за негова сметка и ще се платят при получаване на документа, а също така, че е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.  

Приложение;

 

 

 

   II. Дирекция „МДТНП” при община Вълчи дол извършва следните видове услуги:

 

1.      Издаване на удостоверение за данъчна оценка.

·         Всеки собственик на недвижим имот има право да изиска да му бъде издадено удостоверение за данъчна оценка при  прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти.

·         Удостоверението за данъчна оценка се издава в двуседмичен срок от подаване на искане по образец от орган по приходите на дирекция „МДТНП”. За издаване на удостоверението се събира такса определена с „Наредба за администриране на местните такси и цени на услуги”, съответно за

 -          обикновена услуга до 14 дни -7.00 лева

 -          бърза услуга до 3 дни – 12.00лв.

 -          експресна услуга, извършвана в рамките на деня – 20.00лв.

Лицето има право да подаде искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка,  когато:

·         Лицето е собственик  извършва се проверка в информационната система, дали лицето има подадена декларация, в случаите в които съществува задължение по закон за деклариране;

 ·         Лицето е упълномощено да представлява собственика.

 ·         Лицето е определено за приобретател на държавен или общински имот по силата на съответна заповед.

 ·         Лицето е наследник и се легитимира с документ за самоличност и удостоверение за наследници.

 ·         Лицето е заветник и се легитимира с документ за самоличност, удостоверение издадено от нотариус, от което е видно, че същото е заветник по смисъла на закона. Удостоверението трябва да съдържа данни за завещателя /трите имена, ЕГН, адрес по последно местоживеене, данни за имота и неговото местонахождение /, както и завещаните части на имота.

 ·         Лицето представя удостоверение от съда за издаване на удостоверение за данъчна оценка.

 

       2. Издаване на удостоверение за декларирани данни.

 

 • Удостоверението се издава от общинската администрация, на територията на която са декларирани съответните данни за: движими и недвижими имоти.
 • Служителят от общинската администрация е длъжен, по писмено искане от субекта, да предостави информация за всички декларирани от него данни.
 • Удостоверението се издава в седемдневен срок от приемане на искането от орган по приходите на дирекция «МДТНП». За издаване на удостоверението се събира такса определена с „Наредба за администриране на местните такси и цени на услуги”, съответно за

-          страната – 7.00 лева.

-          чужбина – 12.00 лева.

 

  ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ;

 

       3. Издаване на удостоверение за дължим данък върху наследствата.

 

В случаите, когато наследник поиска /писмено, с искане за издаване на документи/ да му  бъде издадено удостоверение за платен данък върху наследствата, служителя извършва проверка дали е подадена и обработена съответната  декларация за наследствата.

 ·         Когато след тази проверка се установи, че лицето не дължи данък, удостоверението се изготвя, издава се чрез поставяне на изходящ номер и дата от съответния регистър и същото се връчва на лицето.

 • В случаите, когато данъкът не е внесен, същия са вписва в удостоверението като задължение и удостоверението се връчва на лицето.    
 • Удостоверението се издава в седемдневен срок от приемане на искането от орган по приходите на дирекция «МДТНП». За издаване на удостоверението се събира такса определена с „Наредба за администриране на местните такси и цени на услуги”, съответно за

-          обикновена услуга до 7 дни – 5.00 лева

-          експресна, извършвана в рамките на деня – 10.00 лева

 

 ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ;

 

 1. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозните средства.
  • Удостоверението се издава след подадено и входирано искане в дирекция „МДТНП”. Срока за изготвянето е седемдневен. За издаване на удостоверението се събира такса определена с „Наредба за администриране на местните такси и цени на услуги”, съответно за

-          обикновена услуга до 7 дни – 5.00 лева

-          експресна, извършвана в рамките на деня – 10.00 лв.

 

 5.   Издаване на удостоверение за дължим патентен данък.

          Удостоверението се издава след подадено и входирано искане в дирекция „МДТНП”. Срока за изготвянето е седемдневен. За издаване на удостоверението се събира такса определена с „Наредба за администриране на местните такси и цени на услуги”.

 -          обикновена услуга до 7 дни – 5.00 лева

 -          експресна, извършвана в рамките на деня – 10.00 лв

 

 1. Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци.
  • Удостоверението се издава след подадено и входирано искане в дирекция „МДТНП”. Срока за изготвянето е седемдневен. За издаване на удостоверението се събира такса определена с „Наредба за администриране на местните такси и цени на услуги”, съответно за

-          обикновена услуга до 7 дни – 5.00 лева

-          експресна, извършвана в рамките на деня – 10.00 лева

 

 1. Издаване на удостоверение за наличие и липса на задължения. 

·         Удостоверението се издава след подадено и входирано искане в дирекция „МДТНП”. Срока за изготвянето е седемдневен. За издаване на удостоверението се събира такса определена с „Наредба за администриране на местните такси и цени на услуги”. Удостоверението се издава за наличие и липса на задължения  към бюджета на община Вълчи дол.

-          обикновена услуга до 7 дни – 7.00 лева

-          експресна, извършвана в рамките на деня – 12.00 лева               

 

 1. Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация.

 

·         Услугата се извършва     след подадено и входирано искане в дирекция „МДТНП”. Срока за изготвянето е седемдневен. За издаване на дубликат на данъчна декларация се събира такса определена с „Наредба за администриране на местните такси и цени на услуги”,съответно за

-          обикновена услуга до 7 дни – 10.00 лева

 -          експресна, извършвана в рамките на деня – 15.00 лева               

 

 1. Прихващане или възстановяване на недължимо внесени суми по ЗМДТ.

 

·         Услугата се извършва от орган по приходите към дирекция „МДТНП”в гр.Вълчи дол, пл.”Христо Ботев” № 1, след подадено искане за възстановяване на суми недължимо внесени в бюджета на общината. За целта се извършва проверка и се изготвя „Акт за прихващане или възстановяване”. При наличието на суми за възстановяване същите се възстановяват по банкова сметка посочена от лицето, подало искането.

 

 1.  Предоставяне на  информация по чл.431 от ГПК.

 

·         Информацията се заплаща по цена определена в „Наредба за администриране на местните такси и цени на услуги” и е в размер на 7.00лв. Заплащането става на каса в дирекция „МДТНП” или по банкова сметка. При искания за предоставяне на копия на данъчни документи съгласно „Наредба за администриране на местните такси и цени на услуги”се заплаща също такса в размер на 10.00лв.        

 

 

                    УниКредит Булбанк

              ДИРЕКЦИЯ „МДТНП” ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

              IBAN  BG78 UNCR 7000 8423 4787 63

                    BIC НА БАНКАТА UNCRBGSF      

 

                   КОД НА ВИД ПЛАЩАНЕ – 44 80 07

 

 

       III. Събирането на местни данъци и такси става по следните начини:

 

      А.Касово .

 ·         Плащането на местните данъци и такса битови отпадъци в община Вълчи дол става на каса в дирекция „Местни данъци, такси и неданъчни приходи” в гр.Вълчи дол, площад „Христо Ботев” № 1, в информационния център на община Вълчи дол в рамките на установеното работно време от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

·         Другите видове такси по Закона за местните данъци и такси и неданъчните приходи на общината се събират на касата за неданъчни приходи към дирекция „МДТНП” намираща се в информационния център на община Вълчи дол.

Б. По банков път.

Задълженията за местни данъци и такси към община Вълчи дол могат да се платят по банков път при

                       УниКредит Булбанк

                  ДИРЕКЦИЯ „МДТНП” ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

                   IBAN  BG78 UNCR 7000 8423 4787 63

                         BIC НА БАНКАТА UNCRBGSF         

·         При плащане по банков път в платежното нареждане задължително трябва да се попълни код за вид плащане за конкретния вид данък или такса. Кодовете са:

                  - данък върху недвижимите имоти и лихви върху него             44 21 00

                  - данък върху наследствата и лихви върху него                        44 22 00

                  - данък върху превозните средства и лихви върху него            44 23 00

                  -такса за битови отпадъци и лихви върху нея                            44 24 00

                  - данък при придобиване на имущества по дарения и               44 25 00

              възмезден начин и лихви върху него.

                  - патентен данък и лихви върху него                                          44 14 00

                  - туристически данък и лихвите върху него                                44 28 00

                  - наказателни постановления                                                      44 65 00

                  - такса за притежаване на куче                                                   44 80 13

      В. Чрез пощенски запис.

·         Плащането на местните данъци и такси може да става и чрез пощенски запис по сметка на община Вълчи дол, посочена в съобщението с което данъчнозадълженото лице е известено за дължимите данъци и такси.

Г. В касите на ИЗИПЕЙ в цялата страна.

 

Additional information