РЕШЕНИЕ №ВА-22.ЕО.2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка-ПИРО 2021-2027

На основание чл.15, т.1 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)...

Прочети повече...

 

Допълнителна информация