Филтър
 • Избори за Европейски парламент. 2019 г.

   

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

  По повод предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Централната избирателна комисия изработи 30-секундни видеоклипове е цел разясняване правата и задълженията на гражданите.

  Виж видеоклиповете...

   

  15.05.2019г.

  СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА;

   

  03.05.2019г.

  РАЗЯСНИТЕЛНИ ВИДЕОКЛИПОВЕ;

  12.04.2019г.

  ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ;

  12.04.2019г.

  ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I - ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ;

  12.04.2019г.

  ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I - с.МИХАЛИЧ+с.КРАКРА;

  09.04.2019г.

  ЗАПОВЕД №356 ОТНОСНО МЕСТАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ;

  09.04.2019г.

  СЪОБЩЕНИЕ;

  04.04.2019г.

  ЗАПОВЕД ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ В ОБЩИНА ВЪЛЧИДОЛ;

  27.03.2019г. 

  СЪОБЩЕНИЕ;                                        

                                  

 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

  Във връзка с реализирането на дейностите по Проект BG05M90P001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M90P001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:


  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

  I. Разпределение и изисквания за заемане на длъжностите:

  1. Дейност: „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания";

  2. Дейност: „Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция за здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”..

  II. Позиции и изисквания за заемане на длъжностите:

  > СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ;                                 ПОКАНА;       АВТОБИОГРАФИЯ;

  > МЕДИАТОР;                                                   ПОКАНА;       АВТОБИОГРАФИЯ;


  Заинтересованите лица следва да изпратят професионална биография с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от

  17.00 ч. на 15.03.2019г.

  Заинтересуваните лица .могат да получат допълнителна информация    на    адрес    гр.

  Вълчи дол пл. „Христо Ботев” №1 всеки работен ден (понеделник -    петък)    от    08,00    до

  17.00 часа.

  Документите могат да се изпращат:

  -    по електронен път на адрес: oba [email protected]

  -    на хартия на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1

  III. Подбора на кандидата протича в два етапа:

  • Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания;

  • Събеседване;

  До по — нататъчно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.
  ‘Мн&сстира във вашето {гьдеще!

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси "2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

  Във връзка с реализирането на дейностите по Проект BG05M90P001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M90P001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

  ...


  II. Позиции и изисквания за заемане на длъжностите:

  > СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ;                                   ПОКАНА;       АВТОБИОГРАФИЯ;

  > МЕДИАТОР;                                                     ПОКАНА;       АВТОБИОГРАФИЯ;

  Прочети повече...

Допълнителна информация