На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местнат администрация, във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закон за местните данъци и такси
ОПРЕДЕЛЯМ:

Границите на районите, вида на предлаганите услуги по събирането и извозването в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и честотата на сметоизвозване на териториите за обществено ползване в населените места на Община Вълчи дол през 2017 г., както следва:

I. За гр. Вълчи дол, включващ всички улици и квартали се запазва предлаганата услуга:

1. Сметосъбиране и сметоизвозване по 2 пъти седмично.
2. Поддържане на териториите за обществено ползване.
Прочети повече...

Additional information