На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 61, ал.2, чл. 63, ал. 4,
11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 855 на Министерски съвет от 25 ноември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020 г.. Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020 г. и Решение № 482 на Министерски съвет от 15 юли 2020 г.. Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г.. Решение № 609 на Министерски съвет от 28 август 2020 г. и Решение № 673 на Министерски съвет от 25 септември 2020 г. и предложение на Главния държавен здравен инспектор

НАРЕЖДАМ:

I.    Изменям и допълвам Заповед № 1147/26.11.2020 г., както следва:
1. Удължавам срока на въведените временни противоепидемични мерки територията на Община Вълчи дол, считано от 22.12.2020 г. до 31.01.2020 г.

2. Създава се т. 1а:

„ 1а. От 04.01.2021 г. се допуска изключение от забраната по т.1
на присъствените учебни занятия за учениците от първи до четвърти клас и индивидуалните присъствени посещения в центровете за подкрепа за личностно развитие. Занятията се провеждат в съответствие с изготвените от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020 - 2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерството на образованието и науката“
3. В т. 2 се създава изречение второ:

„От 04.01.2021 г. се допуска изключение от забраната само за провеждането на извънкласни дейности в рамките на училищните паралелки“

4. В т. 3 се създава изречение второ:

„От 04.01.2021 г. се допуска изключение от забраната по отношение на занятия за деца до четвърти клас, когато са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни групи на центъра“

5. Създава се т. 4а:

„4а. От 04.01.2021 г. се възобновяват посещенията в детски градини и дeтски ясли“

6. В т.6 се създава изречение второ:

„Забраната не се отнася за конкурсите, провеждани по реда на Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за развитието на академичния състав в Република България и други специални закони“

7. Точка 7 се изменя така:

„7. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (кина, музеи, галерии, сценични прояви, концерти, занятия от танцово, творческото и музикалното изкуство и други). Изключение се допуска по отношение на театрите, при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет, спазване на физическа
дистанция от най-малко 1,5 м и задължително поставяне на защитни маски за лице
04.01.2021 г. се допускат и посещенията на музеи и галерии, при използване на 30 % от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и задължително поставяне на защитни маски за лице.“

8. Точка 9 се изменя така:

„9. Преустановява се провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер при колективните спортове за лица под 18 годишна възраст. Изключение се допуска само за картотекираните спортисти към спортните федерации. Спорните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика.“

9. Създава се т.11 а:
„11а. Изключение от забраната по т.11 се допуска само по отношение ресторантите на територията на местата за настаняване, които могат да работят сам гости на съответното място за настаняване, при използване на 50 % от капацитета и при ограничено работно време в границите между 6.00 и 22.00 часа“.
и.    в останалата си част Заповед № 1147/26.11.2020 г. остава непроменена. III. Настоящата заповед влиза в сила от 22.12.2020 г.
Контролът по изпълнението на настоящата Заповед запазвам за себе си.

Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници, Полицейски участък Вълчи дол, училища, детски градини, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на общината, фа се постави на Информационното табло пред Общинска администрация Вълчи дол, да се постави на всички информационни табла на територията на общината, включително и в населените места в общината.

Всички кметове и кметски наместници да уведомят жителите на конкретното населено място за настоящата заповед.
ЖИВКА ИВАНОВА ПИ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

Съгл. заповед № 1205/18.12.2020 г.

Additional information