ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

След входирано искане от страна на ръководството на Община Вълчи дол за удължаване срока на договора, считано от м. април проекта се удължи за срок  до 30.09.2021г.  Социалната услуга предоставяне на „топъл обяд”  по проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Вълчи дол към 20.05.2021г. се предоставя на територията на Община Вълчи дол на 200 лица.

От датата на стартирането на проекта общо с натрупване са подадени 429 заявления - декларации за включване в проекта , от тях с натрупване 210 лица са сключили договор и получавали топъл обяд.

Ежедневно в работните дни на 200 потребители се предоставя супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт десерт. По реда на Закона за обществените поръчки, външен изпълнител доставя необходимите хранителни продукти. Храната се приготвя в кухнята на Домашен социален патронаж гр. Вълчи дол и чрез разнос се доставя до домовете на потребителите.

Предоставяната храна е качествена, здравословна и питателна, приготвена при отчитане на хранителните потребности на потребителите и при спазване изискванията на Закона за здравето и нормативните актове по прилагането. Храната се приготвя по специализиран рецептурник, предназначен за заведения за обществено хранене и съгласно съществуващата нормативна уредба, касаеща изискванията за здравословно и пълноценно хранене и спазване на санитарните изисквания.

Община Вълчи дол в качеството си на бенефициент по проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Вълчи дол  извършва  подбор на конкретните представители на целевите групи, които могат да бъдет включени като потребители на социалната услуга по прозрачен начин и в съответствие с принципите за зачитане на личното достойнство, равенство между половете и недопускане на дискриминация.

Всяко лице, което желае да кандидатства за ползване на услугата подава заявление-декларация до Кмета на Община Вълчи дол. На база на подадените заявления се изготвя списък на всички кандидат-потребители, който се изпраща до Дирекция „Социално подпомагане” гр. Вълчи дол, с цел потвърждаване на принадлежността на кандидатите към целевите групи по проекта. Принадлежността на дадено лице към определена целева група се определя в резултат от индивидуална оценка на всеки конкретен случай и се извършва от Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Вълчи дол.

С цел намаляване на социалното изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив начин се предоставят съпътстващи дейности, предвидени в допълнение към предоставянето на „топъл обяд”.  Реализирането на  съпътстващи мерки спрямо потребителите, се изразяват в индивидуално консултиране за ползване на административни общински услуги, консултиране относно здравословно и балансирано хранене, консултиране относно възможностите за ползване на други предоставяни социални услуги, както и други актуални подкрепи, предвид възникналите нужди и проблеми от партньора на бенефициента СНЦ „Бъдеще за Вълчи дол”.

Финансирането е в размер на 110 484.00 лв.

 

 

 

 

Стилияна Иванова

Администратор на проекта

Additional information