от 03.09.2021 г. до 10.09.2021 г. включително е отворен прием на документи за кандидатстване на ПОТРЕБИТЕЛИ на услугата „Патронажна грижа“ по

проект „Патронажна грижа + в община Вълчи дол“ ДБФП №BG05M9OP001-6.002-0193-С01, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз /ЕС/ чрез Европейския социален фонд /ЕСФ/.

Целта на дейността е да се проведе прозрачна и ясна процедура за подбор на потребители, при прилагане на индивидуален подход. Дейността включва информиране, подаване на заявления, оценка и класиране на кандидат - потребителите на услугата „Патронажна грижа“.

„Патронажната грижа“ в Община Вълчи дол ще обхваща следните дейности: предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора; предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция). „Патронажната грижа“ ще интегрира и комплекс от услуги като помощ в дома (почистване, пране, социални контакти и др.)

За ползване на услугата могат да кандидатстват:

  1. Възрастни хора над 65 г.1 с ограничения или в невъзможност за самообслужване, поради причини от различен характер, живущи на територията на община Вълчи дол;
  2. Хора с увреждания и техните семейства, в невъзможност за самообслужване, които поради причини от здравословен характер са поставени в социална изолация, живущи на територията на община Вълчи дол.

Жителите на Общината, които попадат в гореописаните рискови групи по проекта и желаят да получават услугата „Патронажна грижа“, ще имат възможност да подадат заявление, като след извършена оценка на индивидуалните им потребности и направен подбор, ще могат да получават здравно-социални услуги до 2 часа на ден.

Услугите, които ще получават потребителите, ще се осъществяват от медицинска сестар, психолог, социален работник и домашни помощници.

Ще се извърши класиране на кандидатите за потребители въз основа на оценка на индивидуалните потребности на кандидатите.

Процедурата ще съдържа: подготовка на стандартен пакет от документи за кандидатстване от страна на потенциалните потребители на услугата; извършване на оценка на индивидуалните нужди на кандидат-потребителите; класиране и подбор на потребителите на услугата „Патронажна грижа“.

  • Образците на необходимите документи за участие са на разположение на кандидатите за потребители в деловодството на Общинска администрация или на интернет страницата на община Вълчи дол - valchidol-bg.com. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: Общинска админстрация гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” №1, етаж първи, стая №111 /Ръководител проект/ или при отсъствие на служителя в стая №108 /Счетоводител проект/, всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа.

 

Срок за подаване на документи - от 03.09.2021 г. до 10.09.2021 г. включително.

 

1Следва да се има предвид, че „лице над 65 годишна възраст с ограничения или в невъзможност за самообслужване” се разбира лице, навършило 66 годишна възраст.

 

Заявление за участие;

Декларация лични данни;

  Декларация ползване услугата ПГ+;

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз