ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

обявява ПОДБОР НА ПСИХОЛОГ за извършване на супервизия на работещите по проекта

 

 1. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА ДЛЪЖНОСТ:

 

 1. Психолог, на граждански договор, 4 часа месечно – 1 бр.
  • Основни функции:

- оказване на професионална и методическа подкрепа на персонала от психолог, с оглед изпълнение на целите на услугата и постигане на по- високо качество, а също така и изграждане на модел за обективно и емоционално устойчиво професионално поведение;

- поддържане на професионалното самочувствие на специалистите, работещи в тези услуги или консултиране при разрешаване на трудни конфликти, на трудни конфликтни ситуации;

Целта е от една страна е оказване на професионална помощ, от друга - снемане на напрежението и професионалния стрес.

 

 

 • Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са:
 • минимални изисквания за заемане на длъжността :
 • Да не са осъждани;
 • Образователна степен - висше, професионален бакалавър;
 • Специалност - „Психология", „Консултативна психология", „Приложна психология" или еквивалентна;
 • Професионален опит — не по-малко от три години в тази област.
 • специфични изисквания:
 • Компютьрна грамотност — Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 • Умения за работа в екип.
 1. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

 

 • Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:
 • писмено заявление за участие – по образец;
 • лична карта (за справка);
 • служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 • служебна бележка от образователна институция (ако кандидатът учи — редовно обучение);
 • документ за завършено образование;
 • копие на сертификат/и или удостоверение за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти за социални услуги – ще се ползва като предимство;
 • декларация за обработка на лични данни -по образец;
 • документ, доказващ професионалния опит;
 • други документи.

 

 • Образците на необходимите документи за участие са на разположение на кандидатите в деловодството на Общинска администрация или на интернет страницата на община Вълчи дол - valchidol-bg.com. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: Общинска админстрация гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” №1, етаж първи, стая №111 /Ръководител проект/ или при отсъствие на служителя в стая №108 /Счетоводител проект/, всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа.

Срок за подаване на документи - от 21.09.2021 г. до 27.09.2021 г. включително.

 • Подборът протича в два етапа:
 • проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания - административно съответствие;
 • интервю.

До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и информация за дата, час и място на провеждане на интервюто, се обявяват на  информационното табло на Община Вълчи дол, находящо се пред сградата на Общинска администрация Вълчи дол, град Вълчи дол, площад „Христо Ботев“ №1, в петдневен срок след изтичане на срока за подаване на документите за участие в подбора.

В списъка на недопуснатите до интервюто кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисия и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните качества, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си, комисията изготвя списък с класираните кандидати в тридневен срок от провеждането на интервюто, който се публикува на информационното табло на общината,находящо се пред сградата на Общинска администрация Вълчи дол, град Вълчи дол, площад „Христо Ботев“ №1.

За допълнителна информация:

Ръководител проект

   Декларация лични данни персонал;

    Заявление за участие супервизия;

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Additional information