Подаденият през м. август 2021г. проект на Община Вълчи дол „Пълноценна социализация на ученици в Община Вълчи дол“ е одобрен за финансиране по Конкурсна процедура 33.20-2021, приоритет 3 „Реализиране на ефективна образователна интеграция и пълноценна социализация и пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства чрез осъществяване на дейности за мобилност на ученици, учители и родители“ на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/.

Основната цел на проекта е постигане на устойчива пълноценна социализация на ученици.

Стратегическите цели на проекта са следните:

  1. Да се възпитават учениците в дух на етническа толерантност, търпимост и уважение към ценностите на другите.
  2. Да се формира чувството на принадлежност и гордост към определена етническа група, която е част от българската нация.
  3. Да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователния процес и училищния живот.
  4. Да се осигури ангажираност на родителите към училищния живот.
  5. Да се подобри комуникацията ученик – родител – учител – общинско ръководство.

В следващите дни се очаква подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ. С подписването стартира и изпълнението на дейностите по проекта, който е с продължителност 9 месеца.

Общата стойност на проекта е 17 240,50 лв.