На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерски съвет от 26 януари 2021 г.. Решение № 395 на Министерски съвет от 28 април 2021 г., Решение № 426 на Министерски съвет от 26 май 2021 г. и Решение № 547 на Министерски съвет от 28 юли 2021 г. и предложение на Главния държавен здравен инспектор


НАРЕЖДАМ:


Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Вълчи дол, считано от 21.10.2021 г;
1. Преустановяват се посещенията в центровете за подкрепа на личностно развитие, детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца. Изключение се допуска само по отношение на центровете за специална образователна подкрепа.

2. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения, конкурси, изпити и други мероприятия с такъв характер.

3. Преустановява се провеждането на тиймбилдинг и други организирани групови мероприятия с такъв характер в трудови колективи.

4. Преустановява се провеждането на всички масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер.

5. Преустановяват се груповите посещения в центрове, школи и други обекти за танцово и музикално изкуство.

6. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата с достигната 14-дневна заболяемост над 750 на 100 000 население.

7. Преустановяват се присъствените учебни занятия на 50% от паралелките в училищата на територията на Община Вълчи дол с достигната 14-дневна заболяемост между 500 и 750 на 100 000 население. Присъственото обучение се осъществява по график, утвърден от министъра на образованието и науката.

8. Преустановяват се присъствените учебни занятия на 50% от паралелките в училищата на територията на Община Вълчи дол с достигната 14-дневна заболяемост между 250 и 750 на 100 000 население, при отсъствие на над 20% от учениците в съответното училище и/или поставяне под карантина на над 30% от паралелките. Присъственото обучение се осъществява по график, утвърден от директора на училището.

9. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние по т. 7-9 се взема ог министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал.6 и 115а, ал.1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

10. Учебните занятия в училищата и детските градини при присъствено обучение се осъществяват при спазване на Насоките за обучение и действия в условията на извънредната епидемична обстановка в училищата и детските градини, утвърдени от министъра на образованието и науката и министъра на здравеопазването и публикувани на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.

11. Всички ученици от пети до дванадесети клас, както и целия педагогически и непедагогически персонал в училищата носят защитна маска за лице по време на престоя и обучението им в училищата.

12. Часовете по физическо възпитание и спорт се провеждат на открито.

13. При провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимапни и други, организирани в училищна среда не се допуска смесване на ученици от различни паралелки.

14. Преустановява се провеждането на присъствени групови занятия за възрасни в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи.

15. Провеждането на присъствени групови занятия за деца в езикови центрове, образователни центрове и други обучитеяни центрове и школи се допуска при осигуряване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и не повече от 5 човека в помещение, носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.

16. Преустановяват се посещенията в музеи, галерии, кина, театри, циркови представления, концерти и други сценични прояви на закрито.

17. Преустановява се провеждането на колективни спортове на закрито, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели към лицензирани спортни федерации.

18. Провеждането на спортни състезания за картотекирани състезатели към лицензирани спортни федерации се допуска без публика.

19. Преустановяват се посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси.

20. Преустановяват се посещенията в заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от Закона за туризма, включително и тези към местата за настаняване.

21. Провеждането на събирания от частен характер (кръщенета, сватби и др.) се допуска с участието на не повече от 15 лица на закрито и 30 на открито.

22. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв.м.

23. На всички пазари, тържища, базари и изложения на открито се създава организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и допускане на не повече от 1 човек на 8 кв.м. и осигуряване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

24. Преустановяват се посещенюпа з магазините с нетна търговска площ над 300 кв. м., базарите и изложенията на закрито. Изключение се допуска по отношение на магазините, които предлагат предимно хранителни стоки, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, доставчиците на пощенски и куриерски услуги, застрахователите, доставчиците на платежни услуги и офисите на телекомуникационните оператори.

25. Преустановява се провеждането на организирани екскурзии и групови посещения на туристически обекти в страната.

26. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционни форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.

27. Работодателите и органите по назначаване във всички администрации по смисъла на чл.1 от Закона за администрацията организират работния процес на работните/служителите, като:

а) установят работно време с променливи граници и начало на работния ден между 7.30 и 10:00 часа, освен ако в зависимост от характера на работа това не е възможно и

б) разпоредят работа от разстояние на най-малко 50% от персонала, освен ако в зависимост от характера на работа това не е възможно.

28. Работодателите в домовете за възрастни хора организират работния процес, като допускат до работа само служители с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване гю смисъла на Заповед № РД -01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

29. Преустановяват се свижданияга в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в тези за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

30. Въведените противоепидемични мерки по т. 2, 4, 5, 14, 16, 18, 19, 20, 24 и 25, може да не се прилагат при следните условия:

а) 100 % от персонала в съответния обект/лицата, заети с мероприятието са ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с отрицателен резултат от проведено преди влизане в обекта/мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването и

б) ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само за лица, които:

аа) са ваксинирани или преболедували COV1D-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г, на министъра на здравеопазването или

бб) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за C0VID-19 или бърз антиген тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването

в)    условията по букви „аа“ и „бб“ не се прилагат по отношение на лица до 18 годишна възраст.

При промяна на епидемичната обстановка мерките могат да бъдат променени или допълвани.

Контролът по изпълнението на Заповедта запазвам за себе си.

Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници, Полицейски участък Вълчи дол, училища, детски градини, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на общината, да се постави на Информационното табло пред Обшинска администрация Вълчи дол, да се постави на всички информационни табла на територията на общината, включително и в населените места в общината.

Заповедта да се постави пред или в близост до всички търговски обекти на територията на Община Вълчи дол. Всички кметове и кметски наместници да уведомят жителите на конкретното населено място за настоящата заповед.


ПЕПА ПЕНЧЕВА /ПП/

ВрИД Кмет ка Община Вълчи дол съгл. решение на ОбС Вълчи дол М 573/16.06.2021 г.