На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от НАРЕДБА за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

 1. I. Обявявам конкурс в Общинска администрация Вълчи дол за Директор дирекция „Устройство на територията и общинска собственост” – 1 бройка.

 

 1. II. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Ръководи, организира, координира и контролира цялостната дейност на дирекцията.

 

III. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:

 1. Образование – висше, образователно-квалификационна степен – „Магистър”;
 2. Професионален опит – 4 /четири/ години;
 3. Минимален ранг за заемане на длъжността – III младши;
 4. Минимален размер на основната месечна заплата – 730 лева.

 

 1. IV. В конкурса за Директор на дирекция могат да участват лица, отговарящи на изискванията на чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.

 

 1. V. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
 2. Професионално направление за съответната длъжност – Строителство, инженерство, архитектура, геодезия и екология;
 3. Професионален опит в държавна и/или общинска администрация;
 4. Компютърни умения – добро владеене на офис пакет MS WORD, EXСEL и INTERNET.

 

 1. VI. Начин на провеждане на конкурса:
 2. Писмена разработка на управленска тематика, свързана с професионалната област на длъжността;
 3. Интервю.

 

VII. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление за участие по Приложение №3 към НАРЕДБА за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 2. Към заявлението се прилагат:

2.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност – по образец; 

2.2. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага; 

2.3. Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит; 

2.4. Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността. 

 1. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
 2. Документите по т.1 и т.2 може да се подават по електронен път чрез посочената в обявлението електронна поща, като в този случай заявлението пот.1 и декларацията по т.2.1 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

 

VIII. Място и срок за подаване на документите, място за обявяване:

 1. Документи се подават в „Центъра за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/, намиращ се на партера в сградата на общинска администрация Вълчи дол, град Вълчи дол, площад „Христо Ботев” №1, от 08:00 ч. до 17:00 часа, всеки работен ден, или по електронен път на следната електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., с краен срок до 30.11.2021 г. включително, до 17:00 часа.

 

 1. Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – на таблото за обяви пред сградата на общинска администрация Вълчи дол и на интернет страницата на общината - www.valchidol-bg.com

 

 1. IX. Оповестяването на конкурса се извършва с публикуване на обявление в регистъра по чл. 61, ал. 1от Закона за администрацията, в портал за търсене на работа и на интернет страницата на общината - www.valchidol-bg.com.

 

 1. X. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2от ЗДСли в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случаите по чл. 17, ал. 6 от НАРЕДБА за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път. С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.  Заявления, които са подадени след изтичане на срока, посочен в настоящата заповед, не се регистрират.

 

 1. XI. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

ПЕПА ПЕНЧЕВА пп

ВрИД Кмет на Община Вълчи дол

съгласно Решение №573/16.06.2021 г.

на ОбС Вълчи дол

 

 

 

16.11.2021 г.

гр. Вълчи дол

Additional information