На 25 март, от 10:00 часа, в заседателната зала на Община Вълчи дол, се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Общината за 2022 година.

Обсъждането бе проведено, съгласно чл. 84, ал.1 и ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.17, ал 1 и ал.5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вълчи дол.

Проектът за бюджет бе представен от ръководството на Общината и експертите от Общинската администрация. На срещата присъстваха общински съветници, директори на учебни заведения, кметски наместници и граждани.

Виж снимки...

 

Additional information