Община Вълчи дол стартира процедура за избор на нови кандидат - членове на Съвета на децата - консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД). Основната мисия на Съвета на децата е да представя детската гледна точка, мисли и чувства по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществено – политическия живот. Съветът на децата дава възможност на децата да обменят знания, морални и интелектуални ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

    Съветът включва по един представител на децата от всяка административна област, членовете му са с двегодишен мандат и избират помежду си председател, заместник – председател, секретар и летописец. След навършване на 18-годишна възраст членовете на Съвета напускат организацията и местата им се попълват от нови членове.

   Съгласно утвърдената процедура, Кметът на всяка община извършва избор на кандидатури за членове на Съвета на децата на територията на общината и ги предлага на Областния управител. От своя страна Областният управител извършва подбор на кандидатурите, подадени от всички общини, и представя трите номинирани за областта кандидатури във всяко направление, съществуващо на територията на областта до Председателя на ДАЗД.

  Комисията, определена от Председателя на ДАЗД, извършва класиране на постъпилите кандидатури от областите съгласно описаните критерии. Съставът на Съвета се формира от по един представител на всички 28 административни области, 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България.

 Съгласно чл.11 (2) от Правилника за структурата, организацията и дейността на Съвет на децата, за членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години включително, избрани в съответствие с процедура за избор (Приложение 1).

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните критерии:

  • Активност;
  • Креативност;
  • Толерантност;
  • Ангажираност към обща кауза;
  • Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии;
  • Ориентираност към резултати;
  • Организаторски умения;
  • Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта;
  • Умение за изказване на позиция от името на другите деца в областта;
  • Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).

Направление на кандидатстване:

А) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.; 

Б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

В) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

Г) индивидуални кандидатури.

    Кандидатстващите по направление А), Б) или В) е необходимо към формуляра за кандидатстване да приложат протокол или друг документ, доказващ решение на организацията/структурата за конкретната номинация.

  Необходими документи за кандидатстване:

  Формуляр за кандидатстване Съвет на децата
  Мотивационно писмо Съвет на децата

   Предложенията могат да се подават в срок до24.05.2022г., на адрес: гр. Вълчи дол, пл. Христо Ботев №1 в информационния център(деловодството) от 08:00 часа до 17:00 часа и на e-mail:[email protected]Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Повече информация за процедурата може да получите на

https://sacp.government.bg/съвет-на-децата

 

Additional information