Във връзка със стартиране на  Проект BG05M9OP001-2.002-0069 „Грижа за достоен и независим живот“ на община Вълчи дол, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“ По процедура BG05M9OP001-2.002  „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”.  Община Вълчи дол обявява конкурс за методик и асистент методик.

Обявление;

Заявление;

Автобиография;

 

Additional information