И през горещите летни дни специалистите в Общностен център гр.Вълчи дол, област Варна работиха с повече от 50 деца.Те консултират 177 семейства и не спират да предоставят мобилната услуга в семействата, в естествената среда на детето , включваща неговия дом, ясла, детски площадки и други.

Повече от 50 деца с различна заболявания се обгрижват в сградата на Общностния  център. Основни целеви групи по проекта са децата в риск. Приоритетно се приемат деца от уязвими етнически групи,  деца на безработни родители,  деца със здравословни проблеми .

 

 Центърът се посещава и от деца аутисти, деца с ДЦП, с говорно – комуникативни проблеми,  със сензорна дезинтеграция, с двустранна невросензорна загуба на слух, с хиперкинетично разстройство на поведението и с умствена изостаналост. Тези деца се обслужват от опитни и висококвалифицирани специалисти , както следва : психолог, педиатър, социален работник, логопед,  медиатор,  педагог и медицинска сестра. Центърът работи от 15.06.2016год. предимно с деца с увреждания. Създадена е триединна връзка между специалистите , децата и родителите. Пълната координация на работтата на всички специалисти и създадената индивидуална програма за всяко дете, спомага за качеството на предлаганата услуга. Изработват се освен индивидуални планове за работа с отделните деца и такива за работа с родителите.Това е предпоставка за добрите резултати на екипа.

 

Дейностите по Проект ,,Подкрепи ме за да успея”  са финансирани по Оперативна програма ,,Развитие  на  човешките ресурси” 2014-2020 , процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент  BG05M9OP001-2.004 ,,Услуги за ранно детско развитие”. Те включват в себе си един интегриран подход за решаване на социални проблеми за деца и семейства, а именно :

->  Ранна интервенция на уврежданията – до момента са обхванати  над 50 деца потребители на социалната услуга.

->  Семейно консултиране, подкрепа, формиране и развитие на родителски умения – Услугата включва групови и индивидуални занимания за семейно планиране, както и консултиране и подкрепа на родители, които не полагат достатъчно грижи за своите деца. Обхванати са  177 потребители.

->  Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето , чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията –Обхванати са над 230 потребители на социалната услуга.

 ->  Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищна готовност на децата за равен старт в училище – т.е. ,,лятно училище” стартира на 15 юни и приключи на 15 септември 2016год.Лятното училище посещаваха 30 деца.

Главната цел на работещитете  в  Общностният център в гр.Вълчи дол е състоянието на децата да се подобри.

Те да се социализират и да започнат своето обучение като своите връстници.

 

Инвестира във вашето бъдеще!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Additional information