Единствената одобрена концепция за изпълняване на мерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ от област Варна е тази на община Вълчи дол.

На 10 ноември 2016 г. Управляващите органи на оперативните програми „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 и „Наука и образование за интелигентен растеж” обявиха процедура за кандидатстване по реализацията на операция, чрез която ще бъде подпомогнато изпълнението на Общинските планове заинтеграция на ромите 2015 – 2020 г.

На 10.03.2017 г. Междуведомствена група към Централното координационно звено обяви общините, на които са одобрени концепциите, като за облст Варна е одобрена концепцията на община Вълчи дол.

Одобреното финансиране на Oбщина Вълчи дол е в размер на 470 000,00 лв.

Общината, като конкретен бенефициент по двете оперативн ипрограми, ще представи интегрираното проектно предложение за приобщаване на уязвимите групи от Общността.

Специфичните цели на интегрираната процедура са насочени към подкрепа за социално включване  чрез:

§  Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи;

§  Осигуряване на достъп до образование и обучение;

§  Подобряване достъпа до социални и здравни услуги;

§  Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.

Additional information