НА ВНИМАНИЕТО НА  ОБЩЕСТВЕНОСТТА

 УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ „ВИТИС БЛЕК СИИ“ ООД, ЕИК 200 849 692, ИМА СЛЕДНОТО

 ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

„Изграждане на водовземно съоръжение за подземни води в поземлен имот  с идентификатор 14667.33.204 в местността „Липова гора“ в землището на с.Генерал Киселово, общ.Вълчи дол, обл.Варна  и напояване на земеделски кулгури ( лозови масиви и зърнени култури )

 с обща площ 194 дка“. 

ЗА МНЕНИЯ И ВЪПРОСИ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ КМЕТСТВО С.ГЕН.КИСЕЛОВО,

КМЕТА НА ОБЩ. ВЪЛЧИ ДОЛ И ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ВАРНА

 

Дата: 10.10.2017 г.                                                                                                                     

Additional information