Разчети за капиталови разходи (2021 г.)

 

Договор за банков кредит;

 

Договор за особен залог;

 

Решение на ОбС;

 

Протокол от публично обсъждане на 09.10.2020.

Additional information