Община Вълчи дол продължава работа по проект „Повишаване на квалификацията на служителите в Община Вълчи дол”, по договор № А 12-22-3/09.05.2013 год. между Община Вълчи дол и Министерство на финансите, Управляващ орган на Оперативна програма ”Административен капацитет”, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ по приоритетна ос 2 „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07.

 

По дейност 3- „Компютърно обучение“ целева група са кметове на населени места, кметски наместници и технически сътрудници към кметствата в Община Вълчи дол. Обученията се проведоха в СОУ „Васил Левски” гр. Вълчи дол в два компютърни кабинета. Участниците бяха разделени на 4 групи. Първите две групи стартираха обучението си на 14.10.2013 г. и приключиха на 18.10.2013 г. Вторите две групи преминаха обучението си в периода 21.10.2013 г. – 25.10.2013 г. На 31.10.2013г. в заседателната зала на Общинска администрация гр.Вълчи дол, на Ден на кмета, тържествено бяха връчени сертификатите на участниците от г-жа Пенка Йорданова- кмет на Община Вълчи дол.

 

Обучението премина успешно съгласно изискванията на проекта. Tо беше насочено към:

 

- запознаване с основните положения и команди на операционната система Microsoft Windows, създаване на умения за работа с нейните основни средства - настройване на системата, създаване на документи, организирането им, отпечатване, стартиране и работа с приложни програми;

 

- запознаване с възможностите, които предлага световната мрежа – създаване на умения за ефективно търсене на информация по Интернет и социалните мрежи. Работа с електронна поща - получаване и изпращане на електронна поща;

 

- запознаване с основните понятия и възможности на Microsoft Word, придобиване на практически умения за създаване на документи, тяхното редактиране, оформяне и отпечатване.

 

Преподаватели бяха Светлана Александровна Галактионова и Борянка Павлова Дикова – учители със специалност „Информатика” и с богат опит в провеждането на обучения на възрастни.

 

Учебният център, който създаде цялостната организация за успешното провеждане на обученията - ЦПО „Виктория-ПМ“ гр.Варна е създаден през 2011 г. До този момент в него са преминали обучение над 600 човека  по различни професионални направления. Освен това се организират и  изнесени  мотивационни и тренингови обучения за служители от различни фирми  и общини, работи с най-добрите лектори  и преподаватели, с което утвърждава добро име в сферата на  логистиката и  професионалното обучение за възрастни.

 

Мерткан Ибрямов

 

Ръководител на проекта

 

Additional information