І. Продажба на имоти, частна общинска собственост

 1. ПИ с идентификатор 84022.501.215 с площ 1100 кв.м., НТП: незастроен имот за жилищни нужди в урбанизирана територия, по КККР на с. Щипско, АОС №3855/25.11.2019 г.

             Начална продажба цена 5600,00 лв. без ДДС            Депозита е в размер на 1120,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 12574.501.1577 с площ 1170 кв.м., НТП: ниско застрояване (до 10м.) в урбанизирана територия, по КККР на гр. Вълчи дол, АОС №3809/03.07.2019 г.

              Начална продажна цена 5900,00лв. без ДДС        Депозита е в размер на 1180,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 32442.40.8 с площ 29039 кв.м., НТП: Овощна градина в земеделска територия, ІІІ категория, по КККР на с. Изворник, АОС №4086/22.03.2021 г.

              Начална продажна цена 41293,00 лв.                    Депозита е в размер на 8 258,60 лв.

 1. ПИ с идентификатор 32442.19.13 с площ 3533 кв.м., НТП: нива в земеделска територия, ІІІ категория, по КККР на с. Изворник, АОС №4172/30.06.2021 г.

              Начална продажна цена 5434,00 лв.                      Депозита е в размер на 1086,80 лв.

ІІ. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, считано от стопанската 2021/2022 г., на имоти частна общинска собственост, както следва:

 1. Част от ПИ с идентификатор 14670.501.305 с площ 8106 кв.м., целият с площ 28367 кв.м., НТП: за друг обществен обект, комплекс в урбанизирана територия по КККР на с. Генерал Колево, АОС №4178/22.07.2021 г. и АП №4189/10.08.2021 г.

Начална тръжна цена за годишен наем – 405,30 лв.  Депозита е в размер на 202,65 лв.

 1. Част от ПИ с идентификатор 14670.501.306 с площ 5100 кв.м., целият с площ 44217кв.м., НТП: за друг обществен обект, комплекс в урбанизирана територия по КККР на с. Генерал Колево, АОС №4179/22.07.2021 г.

Начална тръжна цена за годишен наем – 255,00 лв.  Депозита е в размер на 127,50 лв.

 1. ПИ с идентификатор 14670.501.287 с площ 3018 кв.м., НТП: за друг обществен обект, комплекс в урбанизирана територия по КККР на с. Генерал Колево, АОС №4220/16.09.2021 г.

Начална тръжна цена за годишен наем – 150,90 лв.    Депозита е в размер на 75,45 лв.

Търгът ще се проведе на 11.11.2021 г. от 10.00 часа в заседателна зала на Община Вълчи дол– гр. Вълчи дол, пл. „Хр. Ботев” №1.

Цена на тръжната документация: 20,00 лв. без ДДС, която следва да се заплати в сграда на ОбА Вълчи дол, находяща се в гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” 1, партер, център за услуги и информация, или по банков път по сметка на Община Вълчи дол, IBAN: BG 78 UNCR 7000 8423 4787 63, BIC: UNCR BGSF. Вид плащане 44 70 00. Тръжната документация може да бъде закупена в сградата на общинска администрация - Вълчи дол, пл. "Христо Ботев" 1, ет. 2, ст. 211 от 21.10.2021 г. до 17:00 ч. на 09.11.2021 г.

Краен срок за приемане на документация за участие в търга - 17:00 ч. на 09.11.2021 г.

За справка и информация Милка Янева ет.2, стая 211 на ОбА Вълчи дол, тел. 05131/2315 вътр. 212.

О Б Я В Л Е Н И Е

              изх. № 08-01-1629/12.10.2021г.

На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 988/07.10.2021г. на Кмета на Община Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация) за УПИ I183 (ПИ с идент. № 47874.501.183) в кв. 41, по кадастралния и регулационен план с. Метличина, одобрен със Заповед № 2704/23.08.1930 г.

      В част регулация: Границата на имота да се коригира в съответствие   с улично-регулационната линия. Вътрешната регулационна  граница между УПИ I183 и УПИ II201 да се коригира в съответствие с кадастралните граници по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-1887/21.11.2018г. на ИД на АГКК. Не се предвижда промяна в зоната на застрояване – „Жм - жилищна с преобладаващо застрояване с малка височина".

 В част застрояване се предвижда: свободно застрояване, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 31 от ЗУТ.

            Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев" № 1.

Заповедта не подлежи на обжалване.

От Общината

 

 

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

 П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

 

І. Продажба на имоти, частна общинска собственост

 1. ПИ с идентификатор 61265.13.9, с площ 984 кв.м., НТП нива, ІІІ категория, по КККР на с. Радан Войвода АОС №4141/17.05.2021г.,

Начална продажба цена 1500,00 лв.               

Депозита е в размер на 300,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 61265.13.10 с площ 978 кв.м., НТП нива, ІІІ категория по КККР на с. Радан Войвода, АОС №4142/17.05.2021г.,

Начална продажба цена 1500,00 лв.               

Депозита е в размер на 300,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 61265.13.11 с площ 1051 кв.м., НТП нива, ІІІ категория по КККР с. Радан Войвода, АОС №4143/17.05.2021г.,

Начална продажба цена 1600,00 лв.               

Депозита е в размер на 320,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 61265.13.12 с площ 1027 кв.м., НТП нива, ІІІ категория по КККР на с. Радан Войвода, АОС №4144/17.05.2021г.,

Начална продажба цена 1550,00 лв.               

Депозита е в размер на 310,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 61265.13.13 с площ 2013 кв.м., НТП нива, ІІІ категория по КККР на с. Радан Войвода, АОС  №4145/17.05.2021г.,

Начална продажба цена 3000,00 лв.               

Депозита е в размер на 600,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 61265.13.14, с площ 1984 кв.м., НТП нива, ІІІ категория по КККР на с. Радан Войвода, АОС №4146/17.05.2021г.,

Начална продажба цена 3000,00 лв.               

Депозита е в размер на 600,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 61265.13.15, с площ 981 кв.м., НТП нива, ІІІ категория по КККР на с. Радан Войвода, АОС №4147/17.05.2021г.,

Начална продажба цена 1500,00 лв.               

Депозита е в размер на 300,00 лв.       

 1. ПИ с идентификатор 61265.13.31 с площ 1103 кв.м., НТП нива, ІІІ категория по КККР на с. Радан Войвода, АОС №4148/17.05.2021г.,

Начална продажба цена 1650,00 лв.               

Депозита е в размер на 330,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 61265.14.16 с площ 883 кв.м., НТП нива, ІІІ категория по КККР на с. Радан Войвода, АОС №4111/19.04.2021г.,

Начална продажба цена 1350,00 лв.               

Депозита е в размер на 270,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 61265.14.17 с площ 493 кв.м., НТП лозе, ІІІ категория по КККР на с. Радан Войвода, АОС №4112/19.04.2021г.,

Начална продажба цена 800,00 лв.                 

Депозита е в размер на 160,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 61265.14.20 с площ 1094 кв.м., НТП лозе, ІІІ категория по КККР на с. Радан Войвода, АОС №4113/19.04.2021г.,

Начална продажба цена 1600,00 лв.               

Депозита е в размер на 320,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 61265.14.23 с площ 506 кв.м., НТП лозе, ІІІ категория по КККР на с. Радан Войвода, АОС №4114/19.04.2021г.

Начална продажба цена 800,00 лв.                 

Депозита е в размер на 160,00 лв.

ІІ. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, считано от стопанската 2021/2022 г., на имоти частна общинска собственост, както следва

 1. Част от ПИ с идентификатор 80529.23.4 с площ 5100 кв.м., целият с площ 10905.м., НТП: нива, ІІ категория по КККР на с. Червенци, АОС №4183/22.07.2021 г.

Начална тръжна цена за годишен наем – 255,00 лв.             

Депозита е в размер на 127,50 лв.

 1. Част от ПИ с идентификатор 80529.23.5 с площ 4600 кв.м., целият с площ 11101кв.м., НТП: нива, ІІ категория по КККР на с. Червенци, АОС №4184/22.07.2021 г.

Начална тръжна цена за годишен наем – 230,00 лв.             

Депозита е в размер на 115,00лв.

ІІІ. Отдаване под наем за срок от 3 (три) години на имот публична общинска собственост

 1. Тротоарно пространство с площ 16 кв.м., разположено между о.к.79 и о.к.80 по кадастрален и регулационен план на с. Генерал Киселово, одобрен със Заповед №4422/04.09.1970 г., южно от УПИ ХV в кв.25 (ПИ с идентификатор 14667.501.234 по КККР на с Генерал Киселово, одобрен със Заповед РД-18-34/31.05.2021 г. на ИД на АГКК) и съгласно схема по чл.56 от ЗУТ, одобрена от Главен Архитект на Община Вълчи дол.

Начална тръжна цена за месечен наем – 40,00лв. без ДДС 

Депозита е в размер на 20,00 лв.

Търгът ще се проведе на 14.09.2021 г. от 10.00 часа в заседателна зала на Община Вълчи дол– гр. Вълчи дол, пл. „Хр. Ботев” №1.

Цена на тръжната документация: 20,00 лв. без ДДС, която следва да се заплати в сграда на ОбА Вълчи дол, находяща се в гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” 1, партер, център за услуги и информация, или по банков път по сметка на Община Вълчи дол, IBAN: BG 78 UNCR 7000 8423 4787 63, BIC: UNCR BGSF. Вид плащане 44 70 00.

Тръжната документация може да бъде закупена в сградата на общинска администрация - Вълчи дол, пл. "Христо Ботев" 1, ет. 2, ст. 211 от 23.08.2021 г. до 17:00 ч. на 10.09.2021 г.

Краен срок за приемане на документация за участие в търга - 17:00 ч. на 10.09.2021 г.

За справка и информация Милка Янева ет.2, стая 211 на ОбА Вълчи дол, тел. 05131/2315 вътр. 212.

 

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е обнарадвано Обявление с изх.  № 08-01-1540/21.09.2021г. за изготвен проект ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) - I вариант на трасето за обект: Тръбопровод с помпена станция за напояване на ПИ с идентификатор № 84022.23.51 по КККР на с. Щипско, общ. Вълчи дол, обл. Варна.

Проектът е изложен в ст. № 203 в сградата на Община Вълчи дол- пл. Христо Ботев №1

Проектното трасе преминава през имоти:

                  В землището на с. Искър:

 • o ПИ с идентиф. с №  32860.23.34, НТП-Нива, частна собственост;
 • o ПИ с идентиф. с № 32860.23.37, НТП - За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, частна Общинска собственост;
  • ПИ с идентиф. № 32860.23.52, НТП-За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение,  Обществени организации;
  • ПИ с идентиф. № 32860.25.9, НТП- Изоставена орна земя, частна собственост;
  • ПИ с идентиф. № 32860.25.10, НТП- Пасище, Общинска публична;
 • o ПИ с идентиф. № 32860.26.5, НТП- Нива, частна собственост;
 • o ПИ с идентиф. № 32860.26.53, НТП- За селскостопански, горски, ведомствен път, Общинска публична;
 • o ПИ с идентиф. № 32860.26.54, НТП- За селскостопански, горски, ведомствен път, Общинска публична;
 • o ПИ с идентиф. № 32860.28.37, НТП- За селскостопански, горски, ведомствен път, Общинска публична;
 • o ПИ с идентиф. № 32860.28.38, НТП- За селскостопански, горски, ведомствен път, Общинска публична;
 • o ПИ с идентиф. № 32860.46.46, НТП- За местен път, Държавна публична;
 • o ПИ с идентиф. № 32860.46.47, НТП- За селскостопански, горски, ведомствен път, Общинска публична;
 • o ПИ с идентиф. № 32860.46.79, НТП- За селскостопански, горски, ведомствен път, Общинска публична;

 

В землището на с. Щипско:

 • o ПИ с идентиф. № 84022.10.39, НТП- За селскостопански, горски, ведомствен път, Общинска публична;
 • o ПИ с идентиф. № 84022.10.41, НТП- За селскостопански, горски, ведомствен път, Общинска публична;
 • o ПИ с идентиф. № 84022.23.51, НТП -Нива, частна собственост;
 • o ПИ с идентиф. № 84022.23.79, НТП- За селскостопански, горски, ведомствен път, Общинска публична;
 • o ПИ с идентиф. № 84022.23.82, НТП- За селскостопански, горски, ведомствен път, Общинска публична;

На основание чл.  128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения и искания по проекта до община Вълчи дол в тридесет дневен  срок от обявлението.

От Общината

ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) - I вариант на трасето за обект: Тръбопровод с помпена станция за напояване на ПИ с идентификатор № 84022.23.51 по КККР на с. Щипско, общ. Вълчи дол, обл. Варна...

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за:

І. Продажба на имоти, частна общинска собственост

 1. ПИ с идентификатор 21717.100.112 с площ 1199 кв.м., НТП: лозе, ІІІ категория по КККР на с. Добротич, АОС № 4100/12.04.2021 г.

             Начална продажба цена 1900,00 лв.                                                    Депозита е в размер на 380,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 21717.100.136 с площ 1776 кв.м., НТП: лозе, ІІІ категория по КККР на с. Добротич, АОС № 4101/12.04.2021 г.

             Начална продажба цена 3000,00 лв.                                                    Депозита е в размер на 600,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 48524.70.83 с площ 2520 кв.м., НТП нива, ІІІ категория по КККР на с. Михалич, АОС №4026/03.11.2020 г.

            Начална продажба цена 3290,00 лв.                                                   Депозита е в размер на 658,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 12574.16.12 с площ 1296 кв.м., НТП лозе, ІV категория по КККР на гр. Вълчи дол, АОС №4097/06.04.2021 г.

          Начална продажна цена 1580,00 лв.                                            Депозита е в размер на 316,00 лв.

ІІ. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот, частна общинска собственост, както следва

   - Сграда на транспорта с идентификатор 61265.501.241.1 с площ 38 кв.м., находяща се в ПИ с идентификатор 61265.501.241 по КККР на с. Рад. Войвода, АОС №3848/07.11.2019 г.

Начална тръжна цена за месечен наем 79,04 лв. без ДДС.               Депозита е в размер на 39,52 лв.

ІІІ. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, считано от стопанската 2021/2022 г., на имоти частна общинска собственост, както следва

 1. ПИ с идентификатор 69170.49.7 с площ 20668 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, по КККР на с. Ст. Караджа, АОС №4057/06.01.2021 г.

Начална тръжна цена за годишен наем – 1033,40               Депозита е в размер на 516,70 лв.

 1. ПИ с идентификатор 14670.501.278 с площ 8723 кв.м., НТП: за друг вид застрояване в урбанизирана територия по КККР на с. Ген. Колево, АОС №4140/13.05.2021 г.

     Начална тръжна цена за годишен наем – 436,15 лв.         Депозита е в размер цена на 218,08 лв.

3 ПИ с идентификатор 14670.501.279 с площ 8497 кв.м., НТП: за друг вид застрояване в урбанизирана територия по КККР на с. Ген. Колево, АОС №4139/13.05.2021 г.

     Начална тръжна цена за годишен наем – 424,85 лв.                 Депозита е в размер на 212,43 лв.

 1. ПИ с идентификатор 14670.501.1 с площ 2175 кв.м., НТП: незастроен имот за жилищни нужди в урбанизирана територия по КККР на с. Ген. Колево, АОС №4162/30.06.2021 г.

    Начална тръжна цена за годишен наем – 108,75 лв.                     Депозита е в размер на 54,38 лв.

 1. ПИ с идентификатор 14670.501.2 с площ 2384 кв.м., НТП: незастроен имот за жилищни нужди в урбанизирана територия по КККР на с. Ген. Колево, АОС №4163/30.06.2021 г.

     Начална тръжна цена за годишен наем 119,20 лв.                       Депозита е в размер на 59,60 лв.

 1. ПИ с идентификатор 14670.501.3 с площ 1229 кв.м., НТП: незастроен имот за жилищни нужди в урбанизирана територия по КККР на с. Ген. Колево, АОС №4164/30.06.2021 г.

    Начална тръжна цена за годишен наем 61,45 лв.                          Депозита е в размер на 30,73 лв.

 1. ПИ с идентификатор 14670.501.4 с площ 1282 кв.м., НТП: незастроен имот за жилищни нужди в урбанизирана територия по КККР на с. Ген. Колево, АОС №4165/30.06.2021 г.

     Начална тръжна цена за годишен наем 64,10 лв.                         Депозита е в размер на 32,05 лв.

 1. ПИ с идентификатор 14670.501.317 с площ 2169 кв.м., НТП: незастроен имот за жилищни нужди в урбанизирана територия по КККР на с. Ген. Колево, АОС №4166/30.06.2021 г.

     Начална тръжна цена за годишен наем 108,45 лв.                      Депозита е в размер на 54,23 лв.

 1. ПИ с идентификатор 14670.501.318 с площ 1291 кв.м., НТП: незастроен имот за жилищни нужди в урбанизирана територия по КККР на с. Ген. Колево, АОС №4167/30.06.2021 г.

     Начална тръжна цена за годишен наем 64,55 лв.                         Депозита е в размер на 32,28 лв.

 1. ПИ с идентификатор 14670.501.319 с площ 2450 кв.м., НТП: незастроен имот за жилищни нужди в урбанизирана територия по КККР на с. Ген. Колево, АОС №4168/30.06.2021 г.

     Начална тръжна цена за годишен наем 122,50 лв.                       Депозита е в размер на 61,25 лв.

 1. ПИ с идентификатор 14670.501.320 с площ 2475 кв.м., НТП: незастроен имот за жилищни нужди в урбанизирана територия по КККР на с. Ген. Колево, АОС №4169/30.06.2021 г.

       Начална тръжна цена за годишен наем 123,75 лв.                     Депозита е в размер на 61,88 лв.

 1. ПИ с идентификатор 14670.501.321 с площ 3503 кв.м., НТП: незастроен имот за жилищни нужди в урбанизирана територия по КККР на с. Ген. Колево, АОС №4170/30.06.2021 г.

       Начална тръжна цена за годишен наем 175,15 лв.                     Депозита е в размер на 87,58 лв.

Търгът ще се проведе на 16.08.2021 г. от 10.00 часа в заседателна зала на Община Вълчи дол– гр. Вълчи дол, пл. „Хр. Ботев” №1.

Цена на тръжната документация: 20,00 лв. без ДДС, която следва да се заплати в сграда на ОбА Вълчи дол, находяща се в гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” 1, партер, център за услуги и информация, или по банков път по сметка на Община Вълчи дол, IBAN: BG 78 UNCR 7000 8423 4787 63, BIC: UNCR BGSF. Вид плащане 44 70 00.

Тръжната документация може да бъде закупена в сградата на общинска администрация - Вълчи дол, пл. "Христо Ботев" 1, ет. 2, ст. 211 от 26.07.2021 г. до 17:00 ч. на 13.08.2021 г.

Краен срок за приемане на документация за участие в търга - 17:00 ч. на 13.08.2021 г.

За справка и информация Милка Янева ет.2, стая 211 на ОбА Вълчи дол, тел. 05131/2315 вътр. 212.

Additional information