ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

І. Продажба на имоти, частна общинска собственост

 1. 1. Поземлен имот с идентификатор 501.1, АОС № 4059/06.01.2021г., по КККР на с. Оборище  с площ 4161 кв.м., с начин на трайно ползване: За обект, комплекс за образование в урбанизирана територия, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 53093.501.1.2, със застроена площ 136 кв.м., складова база, склад, масивна, едноетажна сграда, построена през 1968г.

Първоначална тръжна цена – 19 370,00 лв. от които за дворно място – 15 230,00 без ДДС и 4140,00 лв. за сграда и прилежащ терен без ДДС.                                      Депозит в размер- 3874,00 лв.

ІІ. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имоти, публична общинска собственост

 1. Част от ПИ с идентификатор 12574.501.1669 с площ 5,2 кв.м., целия с площ 5750 кв. м, НТП: За второстепенна улица по КККР на гр. Вълчи дол, за поставяне на преместваем обект за търговска дейност, съобразно схема за поставяне на временни съоръжения, по чл.56 от ЗУТ, одобрена от главния архитект на общината.

Начална тръжна цена за месечен наем – 90,12 без ДДС                    Депозит е в размер на 450,72 лв.

 1. Част от сграда с площ 12 кв.м., с идентификатор 12574.501.1312.3 цялата със застроена площ 77 кв.м., с предназначение: административна, делова сграда, разположена в ПИ с идентификатор 12574.501.1312 по КККР на гр. Вълчи дол, АОС №993/17.07.2009 г.,

Начална тръжна цена за месечен наем – 50,00 лв. без ДДС                   Депозит е в размер на 300,00 лв.

ІІІ. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имоти, частна общинска собственост

 1. Помещение с площ от 16 кв.м., находящо се в сграда за култура и изкуство с идентификатор

14667.501.221.1 по КККР на с. Ген. Киселово, АОС №4292/23.03.2022 г.

            Начална тръжна цена за месечен наем – 40,00 лв. без ДДС         Депозит е в размер на 240,00 лв.

 1. Помещение с площ 28,84 кв.м. находящо се в административна сграда, комплекс с идентификатор 32860.501.417.1 по КККР на с. Искър, АОС №4293/23.03.2022 г.

Начална тръжна цена за месечен наем – 66,09 лв. без ДДС                Депозит е в размер на 396,54 лв.

ІV. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имоти, частна общинска собственост, считано от стопанската 2022/2023 г

 1. ПИ с идентификатор 11836.105.6 с площ 13920 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория по КККР на

с. Войводино, АОС №4279/24.02.2022г.

 Начална тръжна цена за годишен наем – 696,00 лв.                        Депозит е в размер на 348,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 11836.105.8 с площ 15421 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория по КККР на

с. Войводино, АОС №4280/24.02.2022г.

           Начална тръжна цена за годишен наем – 771,05 лв.                        Депозит е в размер на 385,53 лв.

 1. ПИ с идентификатор 11836.92.150 с площ 5092 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория по КККР на

с. Войводино, АОС №4274/24.02.2022г.

            Начална тръжна цена за годишен наем – 254,60 лв.            Депозит е в размер на 127,30 лв.

 1. ПИ с идентификатор 11836.92.153 с площ 716 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория по КККР на

с. Войводино, АОС №4275/24.02.2022г.

            Начална тръжна цена за годишен наем – 35,80 лв.                           Депозит е в размер на 17,90 лв.

 1. ПИ с идентификатор 11836.10.139 с площ 1002 кв.м., НТП: нива, ІV категория, м-ст "Срещу селото"по КККР на с. Войводино, АОС №3214/18.04.2016 г.

            Начална тръжна цена за годишен наем – 40,08 лв.                         Депозит е в размер на 20,04 лв.

 1. Част от ПИ с идентификатор 11836.10.74 с площ 3600 кв.м., целият с площ 4669 кв.м. НТП: нива, ІV категория, м-ст "Срещу селото" по КККР на с. Войводино, АОС №3200/13.04.2016 г.

            Начална тръжна цена за годишен наем – 144,00 лв.               Депозит е в размер на 72,00 лв.        

 1. ПИ с идентификатор 11836.31.45 с площ 5902 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, м-ст "Хотола"по КККР на с. Войводино, АОС №2376/06.01.2015 г.

            Начална тръжна цена за годишен наем – 295,10 лв.             Депозит е в размер на 147,55 лв.

 1. ПИ с идентификатор 11836.77.122 с площ 1850 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, м-ст "Срещу селото "по КККР на с. Войводино, АОС №3210/18.04.2016 г.

            Начална тръжна цена за годишен наем – 92,50 лв.                             Депозит е в размер на 46,25 лв.     

 1. ПИ с идентификатор 11836.77.123 с площ 1813 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, м-ст "Срещу селото "по КККР на с. Войводино, АОС №3206/13.04.2016 г.

            Начална тръжна цена за годишен наем – 90,65 лв.                             Депозит е в размер на 45,33 лв.        

 1. Част от ПИ с идентификатор 11836.77.126 с площ 1300 кв.м., целият с площ 1599 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, м-ст "Срещу селото "по КККР на с. Войводино, АОС №3211/18.04.2016 г.

Начална тръжна цена за годишен наем – 65,00 лв.                                 Депозит е в размер на 32,50 лв.              

 1. ПИ с идентификатор 12574.3.58 с площ 9287 кв.м., НТП: нива, ІV категория, м-ст "Чолфа" по КККР на гр. Вълчи дол, АОС №1595/05.03.2014 г

 Начална тръжна цена за годишен наем – 371,48 лв.                           Депозит е в размер на 185,74 лв.            

 1. ПИ с идентификатор 69170.49.9 с площ 14873 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория по КККР на

с. Ст. Караджа, АОС №2384/20.01.2015г.

            Начална тръжна цена за годишен наем – 743,65 лв.            Депозит е в размер на 371,83 лв.

 1. ПИ с идентификатор 69170.72.15 с площ 11150 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория по КККР на

с. Ст. Караджа, АОС №3852/19.11.2019г.

          Начална тръжна цена за годишен наем – 557,50 лв.                       Депозит е в размер на 278,75 лв.

 1. ПИ с идентификатор 69170.49.11 с площ 30524 кв.м., НТП: нива, ІV категория по КККР на

с. Ст. Караджа, АОС №2510/19.02.2015г

           Начална тръжна цена за годишен наем – 1220,96.                         Депозит е в размер на 610,48 лв.

 1. ПИ с идентификатор 69170.49.7 с площ 20 668 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория по КККР на

с. Ст. Караджа, АОС №4057/06.01.2021г.

            Начална тръжна цена за годишен наем – 1033,40 лв.                  Депозит е в размер на 516,70 лв.

 1. ПИ с идентификатор 69170.42.1 с площ 19045 кв.м., НТП: нива, VІІ категория по КККР на

с. Ст. Караджа, АОС №3560/01.06.2017г.

            Начална тръжна цена за годишен наем – 666,58 лв.            Депозит е в размер на 333,29 лв.        

 1. ПИ с идентификатор 69170.13.27 с площ 18904 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория по КККР на

с. Ст .Караджа, АОС №3851/19.11.2019г.

 Начална тръжна цена за годишен наем – 945,20 лв.                       Депозит е в размер на 472,60 лв.    

 1. ПИ с идентификатор 69170.12.201 с площ 40381 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория по КККР на

с. Ст. Караджа, АОС №3765/30.01.2019г.

          Начална тръжна цена за годишен наем – 2019,05 лв.                    Депозит е в размер на 1009,53 лв.

 1. ПИ с идентификатор 69170.42.7 с площ 20137 кв.м., НТП: нива, VІІ категория по КККР на

с. Ст. Караджа, АОС №2507/19.02.2015г.

Начална тръжна цена за годишен наем – 704,80 лв.                        Депозит е в размер на 352,40 лв.

 1. ПИ с идентификатор 80529.501.694 с площ 1276 кв.м., НТП: ниско застрояване в урбанизирана територия по КККР на с. Червенци, АОС №4288/11.03.2022 г.

 Начална тръжна цена за годишен наем – 63,80 лв.                           Депозит е в размер на 31,90 лв.  

 1. ПИ с идентификатор 80529.501.695 с площ 1220 кв.м., НТП: ниско застрояване в урбанизирана територия по КККР на с. Червенци, АОС №4287/11.03.2022 г.

           Начална тръжна цена за годишен наем – 61,00 лв.                            Депозит е в размер на 30,50 лв.   

 1. Търгът да се проведе на 07.06.2022 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Вълчи дол– гр. Вълчи дол, пл. Хр. Ботев №1.

Цена на тръжната документация: 20.00 лв. без ДДС, която следва да се заплати в сграда на ОбА Вълчи дол, находяща се в гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” 1, партер, център за услуги и информация, или по банков път по сметка на Община Вълчи дол, IBAN: BG 78 UNCR 7000 8423 4787 63, BIC: UNCR BGSF. Вид плащане 44 70 00

Тръжната документация може да бъде закупена в сградата на общинска администрация - Вълчи дол, пл. "Христо Ботев" 1, ет. 2, ст. 211 от 17.05.2022 г. до 17:00 ч. на 03.06.2022 г.

Краен срок за приемане на документация за участие в търга - 17:00 ч. на 03.06.2022 г.

За справка и информация Милка Янева ет.2, стая 211 на ОбА Вълчи дол, тел. 05131/2315 вътр. 212.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

 П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

 

І. Продажба на имоти, частна общинска собственост

 1. ПИ с идентификатор 35506.1.77 с площ 382 кв.м., НТП: лозе, ІV категория, местност „Лозята“ по КККР на с. Калоян, АОС№4245/14.12.2021 г.

              Начална продажна цена 329,00лв.           Депозита е в размер на 65,80 лв.         

 1. ПИ с идентификатор 35505.1.260 с площ 327 кв.м., НТП: лозе, ІІІ категория, местност „Лозята“ по КККР на с. Калоян, АОС №4247/14.12.2021 г.

             Начална продажна цена 285,00лв.             Депозита е в размер на 57,00 лв

 1. ПИ с идентификатор 35505.1.135 с площ 515 кв.м., НТП: лозе, ІV категория, местност „Лозята“ по КККР на с. Калоян, АОС №4246/14.12.2021 г.

             Начална продажна цена 444,00лв.            Депозита е в размер на 88,80 лв.           

 1. ПИ с идентификатор 35505.1.91 с площ 551 кв.м., НТП: лозе, ІV категория, местност „Лозята“ по КККР на с. Калоян, АОС №4238/01.12.2021 г.

              Начална продажна цена 475,00лв.          Депозита е в размер на 95,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 35505.1.76 с площ 400 кв.м., НТП: лозе, ІV категория, местност „Лозята“ по КККР на с. Калоян, АОС №4236/01.12.2021 г.,

              Начална продажна цена 345,00лв.         Депозита е в размер на 69,00 лв.         

 1. ПИ с идентификатор 35505.1.68 с площ 740 кв.м., НТП: лозе, ІV категория, местност „Лозята“ по КККР на с. Калоян, АОС №4235/01.12.2021 г.

              Начална продажна цена 637,00лв.        Депозита е в размер на 127,40 лв.        

 1. ПИ с идентификатор 35505.1.242 с площ 736 кв.м., НТП: лозе, ІІІ категория, местност „Лозята“ по КККР на с. Калоян, АОС №4239/01.12.2021 г.

              Начална продажна цена 643,00лв.         Депозита е в размер на 128,60 лв.

 1. ПИ с идентификатор 35505.1.87 с площ 469 кв.м., НТП: нива, ІV категория, местност „Лозята“ по КККР на с. Калоян, АОС №4237/01.12.2021 г.

             Начална продажна цена 404,00лв.         Депозита е в размер на 80,80 лв.   

 1. ПИ с идентификатор 35505.1.47 с площ 868 кв.м., НТП: лозе, ІV категория, местност „Лозята“ по КККР на с. Калоян, АОС №4234/01.12.2021 г.

             Начална продажна цена 748,00лв         Депозита е в размер на 149,60 лв.            

 1. ПИ с идентификатор 35505.1.36 с площ 401 кв.м., НТП: лозе, ІV категория, местност „Лозята“ по КККР на с. Калоян, АОС №4233/01.12.2021 г.

             Начална продажна цена 346,00лв.       Депозита е в размер на 69,20 лв.

 1. ПИ с идентификатор 35505.1.48 с площ 569 кв.м., НТП: лозе, ІV категория, по местност „Лозята“ КККР на с. Калоян, АОС №4243/09.12.2021 г.

             Начална продажна цена 490,00лв.      Депозита е в размер на 98,00 лв.            

 1. ПИ с идентификатор 35505.1.75 с площ 350 кв.м., НТП: лозе, ІV категория, местност „Лозята“ по КККР на с. Калоян, АОС № 4244/09.12.2021 г.

             Начална продажна цена 302,00лв.     Депозита е в размер на 60,40 лв.            

ІІ. Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, на части от имоти публична общинска собственост:

 1. Стоматологичен кабинет №202 с площ 17,00 кв.м. и 8,00 кв.м., общи части на втори етаж, в сграда на поликлиника с идентификатор 12574.501.1679.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 12574.501.1679 по КККР на гр. Вълчи дол, АОС №2536/28.07.2015 г.

Начална тръжна цена за месечен наем – 31,67лв. без ДДС  Депозита е в размер на – 380,04 лв.

 1. Стоматологичен кабинет с площ 14,00 кв.м. и 8,60 кв.м., и общи части на първи етаж, в сграда на здравно заведение с идентификатор 06416.501.550.1, находящ се в поземлен имот с идентификатор 12574.501.550 по КККР на с. Брестак, АОС №9/10.12.1996 г.

Начална тръжна цена за месечен наем – 25,30лв. без ДДС  Депозита е в размер на – 303,60 лв.

ІІІ. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имоти частна общинска собственост, считано от стопанската 2022/2023 г.

1.ПИ с идентификатор 11836.501.21 с площ 10672 кв.м., НТП: незастроен имот за жилищни нужди по КККР на с. Войводино, АОС №1519/04.09.2013г., номер по предходен план УПИ VІІ-21, кв.9

                Начална тръжна цена за годишен наем – 533,60 лв.  Депозита е в размер на 266,80 лв.

.

                                                                                                                                  

       

Търгът да се проведе на 30.03.2022 г. от 10.00 часа в заседателна зала на Община Вълчи дол– гр. Вълчи дол, пл. Хр. Ботев №1.

Цена на тръжната документация: 20,00 лв. без ДДС, която следва да се заплати в сградата на ОбА Вълчи дол, находяща се в гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” 1, партер, център за услуги и информация, или по банков път по сметка на Община Вълчи дол, IBAN: BG 78 UNCR 7000 8423 4787 63, BIC: UNCR BGSF. Вид плащане 44 70 00. Тръжната документация може да бъде закупена в сградата на общинска администрация - Вълчи дол, пл. "Христо Ботев" 1, ет. 2, ст. 211 от 10.03.2021 г. до 17:00 ч. на 28.03.2022 г.

Краен срок за приемане на документация за участие в търга - 17:00 ч. на 28.03.2022 г.

За справка и информация Милка Янева ет.2, стая 211 на ОбА Вълчи дол, тел. 05131/2315 вътр. 212.

 

    На 27.01.2022 г. бе сключен Административен договор между Община Вълчи дол, Държавен фонд „Земеделие“ и Местна инициативна група – ВЪЗХОД – Ветрино – Вълчи дол – Провадия, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по процедура чрез подбор на проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.290-S1 по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

 

Наименование на проекта: „Изграждане и обзавеждане на център за изкуство и занаяти в УПИ IV-632, кв. 44 по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол“

 

Проектът е на обща стойност 121 307,56 лв., от които 60 883,66 лв. Община Вълчи дол ще финансира със собствени средства и 60 423.90 лв., финансирани по горецитирания административен договор, от които: 

 

Европейско финансиране: 54 381.50 лв.

Национално съфинансиране: 6 042.40 лв.

 

Кратко описание на проекта: Проектът предвижда да бъде изграден и обзаведен център за изкуство и занаяти. Центърът за изкуство и занаяти е ситуиран на централно място в гр. Вълчи дол. Проектът предвижда да бъдат изградени осем броя едноетажни помещения за самостоятелни павилиони в „битов стил“. Строително – монтажните работи по проекта включват и външно обзавеждане, което се състои в пикник маси с пейки, каменна настилка и оформяне на зелени площи.

           

Цели на проекта:

 • Изграждане и обзавеждане на предвиденият център за изкуство и занаяти.

  2) Подобряване на  цялостният облик на Община Вълчи дол за местното население.

3) Подобряване облика на Общината за туристи и гости на града, като чрез засиления интерес на туристи и гости на града ще се стимулира местната икономика.

 

Резултати от изпълнението на проекта: Чрез изпълнението на проекта, Община Вълчи дол значително ще подобри облика на общината и ще стимулира туризма. Това от своя страна ще доведе до намаление на безработицата. Също така изпълнението на проекта би могло да допринесе и до предотвратяване обезлюдяването на малките населени места, каквато тенденция е налице в цялата страна, чрез стимулиране интереса на населението към местната култура и фолклор.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект „Изграждане и обзавеждане на център за изкуство и занаяти в УПИ lV – 632, кв. 44 по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол“, Административен договор № BG06RDNP001-19.290-0001-C01/ 27.01.2022 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура № BG06RDNP001-19.290-S1 „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия - Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за бенефициенти, възложители по ЗОП, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 90/02.02.2022г. на Вр.ИД Кмет на Община Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ  (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за УПИ I 85, УПИ II 86, УПИ III 81, УПИ IV 81, УПИ V 81  в кв. 14 по кадастрален и регулационен план  на с. Искър, одобрен със Заповед № 210/30.10.1998г.

 

В част регулация: Вътрешната регулационна  граница между УПИ II86 и УПИ III81 да

се коригира в съответствие кадастралната граница на имотите. След промяната на границата Новообразуваният имот отговарящ на  ПИ с идентификатор № 32860.501.86 следва да получи номер  - УПИ IX 86.

УПИ III 81, УПИ IV 81 и УПИ V 81  в кв. 14 отговарящи на ПИ с идентификатор № 32860.501.81, да се обединят в един УПИ X 81, като вътрешните регулационни граници се поставят в съответствие с кадастралните граници.

С плана се промяна  на градоустройствената зона „Жилищна устройствена зона, с преобладаваща малка височина” /Жм/, в устройствената зона за застрояване в „Предимно производствена“ /Пп/. За УПИ I 85, УПИ IX 86 и УПИ X 81  се определя конкретно предназначение: „за фотоволтаична  електро централа”

В част застрояване плана на предвиди свободно и свързано в два имота застрояване, при спазване на изискванията на чл. 26, чл. 31 и чл. 35 от ЗУТ.

 

            Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

Заповедта не подлежи на обжалване.

 

На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 6/04.01.2022г. на на ВрИД Кмет на Община Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация) за УПИ VII52  (ПИ с идент. № 53093.501.52) в кв. 37, по кадастралния и регулационен план с. Оборище.

В част регулация: Вътрешните регулационни  граници между УПИ VII52 и УПИ

 III54, УПИ VI 53, и УПИ VIII 51 да се коригират, съгласно кадастралните граници по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-1758/24.10.2018г. на ИД на АГКК.

        След корекцията новообразуваните имоти да получат номера, както следва: УПИ X 54, УПИ XI 53, УПИ XII 52 и УПИ XIII 51.

Не се предвижда промяна в зоната на застрояване – „Жм - жилищна с преобладаващо застрояване с малка височина”.

В част застрояване се предвижда: свободно застрояване, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 31 от ЗУТ.

            Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

Заповедта не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      От Общината

Additional information