Проектът е насочен към подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

 

               Във връзка с безпрецедентните предизвикателства, свързани с пандемичен взрив на заболяването от вируса COVID 19 се налага мобилизиране на допълнителни ресурси за превенция и осигуряване достъпа до услуги на уязвими лица, вкл. хора с увреждания или в невъзможност от самообслужване, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19, както и за лица в карантинен период.

 

Идентифицирана е голяма нужда от предоставянето на услуги по домовете в контекста на създалата се извънредна епидемична ситуация в страната. Дейностите по проекта са насочени към лица, за които е налице социална необходимост от почасови услуги като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението от превенция разпространението на COVID-19.

 

               Дейността е  насочени към възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания и техните семейства, възрастни в риск /„Възрастен в риск” е лице, което е: - в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот; - в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19; - самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами/, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението от превенция разпространението на COVID-19.

 

               Идентифицирана е нужда от предоставянето на услуги по домовете в контекста на създалата се извънредна епидемична ситуация в страната, а именно:

 

               - Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги - със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора;

 

               - Осигуряване на лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, предоставящи услугите.

 

               Чрез изпълнение на дейностите се подкрепят мерките по време на въведеното извънредна ситуация на територията както на община Вълчи дол, така и в цялата страна. Осигурява се мрежа от услуги в домашна среда, с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

 

               Проект BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3" е с продължителност до края на периода от епидемиологична заплаха – 31.12.2020г.  

 

 

 

Проектът „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Вълчи дол“ BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3"  ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 е на стойност 96 465.00 лв.

 

За информация: 05131/2315 – Нина Белева, Ръководител проект

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,  съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Additional information