ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

 

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

 

О Б Я В Я В А

 

П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

 

Продажба на имоти, частна общинска собственост:

 

1. Поземлен имот с идентификатор 84022.501.665 с площ 5450 кв.м., НТП: за друг вид застрояване по кадастралната карта на с.Щипско, номер по предходен план: 9594, 9527, кв.27а, парцел V. АОС №3826/13.09.2019г.

 

Начална тръжна цена: 22 350,00 лв.без ДДС                    Депозита е в размер на 4470,00 лв. 

 

2. Поземлен имот с идентификатор 84022.501.816 с площ 1013 кв.м., НТП: незастроен имот за жилищни нужди по кадастралната карта на с.Щипско, номер по предходен план: кв.27а, парцел VІ. АОС №3828/13.09.2019 г.

 

Начална тръжна цена: 4 150,00 лв.без ДДС                       Депозита е в размер на 830,00 лв. 

 

3. Поземлен имот с идентификатор 84022.501.817 с площ 937 кв.м., НТП: незастроен имот за жилищни нужди по кадастралната карта на с.Щипско, номер по предходен план: кв.27а, парцел VІІ. АОС №3829/13.09.2019 г.

 

Начална тръжна цена: 3 850,00 лв. без ДДС                       Депозита е в размер на 770,00 лв. 

 

4. Поземлен имот с идентификатор 84022.501.818 с площ 618 кв.м., НТП: незастроен имот за жилищни нужди по кадастралната карта на с.Щипско, номер по предходен план: кв.27а, парцел ІV. АОС №3827/13.09.2019 г. 

 

Начална тръжна цена: 2 550,00 лв.без ДДС                           Депозита е в размер на 510,00 лв. 

 

5. Поземлен имот с идентификатор 84022.501.697 с площ 3681 кв.м., НТП: за друг обществен обект, комплекс  по кадастралната карта на с.Щипско,  номер по предходен план: 324, кв.119, парцел ІІІ. АОС №4010/06.10.2020 г.

 

Начална тръжна цена:15 100,00 лв. без ДДС                          Депозита е в размер на 3020,00 лв. 

 

6. Поземлен имот с идентификатор 12574.56.2с площ 2621 кв.м., НТП: нива, ІV категория, находяща се в землището на гр.Вълчи дол, номер по предходен план: 056002. АОС №4005/30.09.2020г.

 

Начална тръжна цена: 3 536,00 лв.                               Депозита е в размер на 707,20 лв. 

 

Търгът да се проведе на 03.12.2020 г. от 10.00 часа в заседателна зала на Община Вълчи дол– гр. Вълчи дол, пл. Хр. Ботев №1.

 

Цена на тръжната документация: 20,00 лв. без ДДС, която следва да се заплати в сграда на ОбА Вълчи дол, находяща се в гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” 1,партер, център за услуги и информация, или по банков път по сметка на Община Вълчи дол, IBAN: BG 78 UNCR 7000 8423478763, BIC: UNCR BGSF. Вид плащане 44 70 00.

 

Тръжната документация може да бъде закупена в сградата на общинска администрация - Вълчи дол, пл. "Христо Ботев"1, ет. 2, ст. 211 от11.11.2020 г. до 17:00 ч. на01.12.2020 г.

 

Краен срок за приемане на документация за участие в търга - 17:00 ч. на 01.12.2020 г.

 

За справка и информация Милка Янева ет.2, стая 211 на ОбА Вълчи дол, тел. 05131/2315 вътр. 212.

 

Additional information