Изх. № РД 08-01-3413/01.12.2020 г.

 

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

 

 

 

О Б Я В Я В А

 

Инвестиционно предложение за: „Разширение на канализационна и реконструкция на водопроводна мрежа гр. Вълчи дол, обл. Варна”. Изменение е по чл. 154, ал. 2, т. 6 от ЗУТ с цел въвеждане на етапно изпълнение на обекта.

 

          Целта на инвестиционно предложение на община Вълчи дол е разширение на канализационната мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Вълчи дол.

 

          Настоящият проект предвижда допускане промяна в одобрените идейни проекти към Разрешение за строеж № 16/31.07.2012 г., издадено от Главния архитект на община Вълчи дол, заверено че е влязло в сила на 17.08.2012 г. от органа който го е издал; Презаверено на основание чл. 153, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) на 15.12.2015 г., влязло в сила на 29.12.2015 г.; Презаверено на основание чл. 153, ал. 4 от ЗУТ на 09.04.2019 г., което се състои във въвеждане на етапно изграждане на строежа на основание чл. 154, ал. 2, т. 6 от ЗУТ.

 

Със Заповед № 5/29.10.2020 г. на Главния архитект на община Вълчи дол е допълнено Разрешение за строеж № 16/31.07.2012 г. за:„Разширение на канализационна и реконструкция на водопроводна мрежа гр. Вълчи дол, обл. Варна” – втора категория, на основание чл. 154, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, състоящо се в етапно изграждане, както следва:

 

I ЕТАП:

 

-          ул.”Алеко Константинов”/о.т.215-о.т.9204-о.т.175/:

 

-          ул.”Росица”/о.т.149-о.т.65/:

 

-          ул.”Марица”/о.т.167.т.168/:

 

-          ул.”Тунджа”/о.т.152-о.т.151-о.т.150/:

 

-          тупик към ул."Ж. Карамфилова"/т.59’-т.59”/.

 

II ЕТАП:

 

ул.”Марица”/о.т.164-от.165-о.т.166-о.т.167/:

 

III ЕТАП:

 

-          Водоснабдяване:ул. Драгоман; ул. Георги Димитров, без участък от о.т. 2-о.т.3-о.т.8-о.т.22; ул. Дунав; ул. Урожай, без участък от о.т. 21-о.т.40; ул. Оборище; ул. Климент; ул. Гео Милев; ул.  Люлин; ул. Радецки; ул. Асен Златаров, без участък от о.т. 40-о.т.41-о.т.42-о.т.43; ул. Пирин; ул. Янтра; ул.  Васил Коларов, без участък от о.т. 50-о.т.51; ул. Толбухин, без участък от о.т. 76-о.т.50-о.т.49-о.т.49'-о.т.43-о.т.39-о.т.26-о.т.12-о.т.14; ул. Бузлуджа, без участък от о.т. 42-о.т.51; ул. Витоша; ул. Хаджи Димитър; пл. Освобождение; ул. Трети март; ул. Бригадирска; ул. Катюша; пл. Христо Ботев; ул. Средна гора; ул. Камчия; ул. Любен Каравелов; ул. Черно море; ул. Иван Вазов; ул. Аврам Гачев; ул. Алеко Константинов; ул. Н.Й. Вапцаров; ул. Ген. Скобелев; ул. Странджа; ул. Лиляна Димитрова; ул. 23-ти септември; ул. Елин Пелин; ул. Христо Смирненски; ул. Антон Иванов; ул. Цанко Церковски; ул. Стефан Караджа; ул. Стара Планина; ул. Кирил и Методий; ул. Марица; ул. Росица; ул. Тунджа; ул. Димитър Благоев; ул. Александър Стамболийски; ул. Георги Мамарчев; ул. Родопи; ул. Шипка; ул. Жечка Карамфилова; ул. Малчика; ул. Тодор Каблешков;

 

-          Канализация: ул.”Христо Смирненски”;  ул.”Никола Вапцаров”; ул.”Антон Иванов”;  ул.”Стара планина”;  ул.”Цанко Церковски”;  ул.”Стефан Караджа”;  ул.”Иван Вазов”;  ул.”Черно море” ;ул.”Любен Каравелов” ;ул.”Аврам Гачев”; тупик от ул.”Любен Каравелов”; ул.”Катюша”; ул.”Бригадирска”; ул.”Трети март”; по пл.”Христо Ботев” до ул.”Александър Стамболийски; ул.”Хаджи Димитър”; пл.”Освобождение”; бул.”Васил Левски”; ул.”Васил Коларов”; ул.”Георги Димитров”; улица от о.т.3-о.т.4-о.т.5; улица от о.т.5-о.т.254-о.т.255; улица от о.т.12-о.т.14 към о.т.6; ул.”Дунав”; ул.”Асен Златаров”; ул.”Урожай”; ул.”Пирин”; ул.”Климент”; по ул.”Гео Милев” о.т.32-о.т.57-о.т.72; ул.”Жечка Карамфилова”; ул.”Георги Мамарчев”; ул.”Родопи”; ул.”Шипка”; ул.”Росица”; ул.”Тодор Каблешков”; тупик от ул.”Тодор Каблешков”; участък от ул.”Оборище”;

 

IV ЕТАП:

 

-          Дъждовна канализация: От ул. Радецки” / от о.т.33/, по ул. „Асен Златаров”/до о.т.44/, по ул. „Добруджа” в посока о.т.29 до съществуващо дере и по него до съществуващ водосток под ж.п. линията Варна-Добрич.

 

V ЕТАП:

 

-          Дъждовна канализация на останалата част на гр. Вълчи дол, съгласно одобрен идеен проект.

 

ОТ ОДОБРЕНИЯ ИДЕЕН ПРОЕКТ ОТПАДАТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

 

-          Канализационното отклонение по ул.”Толбухин” /о.т.49-о.т.50/, Кл.34-Б ф300мм /ID/PE  SN8 L=73.45м 

 

-                       Канализация по ул.”Георги Димитров”, о.т.70-о.т.970

 

-                       Канализация по ул.”Трети март” , о.т.970-о.т.9187

 

-                       Канализация по ул.”Бузлуджа” ,    о.т.11-о.т.24-38-42-51

 

-                       Канализация по ул.”Хаджи Димитър”,  о.т.72-о.т.84-984

 

-                       Канализация по ул.”Васил Коларов” , о.т.51-о.т.50

 

-                       дъждовна канализация по ул.”Родопи”,  о.т. 145-о.т.147

 

            Горните допълнения към  Строително разрешение № 16/31.07.2012 г., презаверено на 15.12.2018г. са направени въз основа на оценка за съответствие от НСН „БУЛ ИНВЕСТ КОНТРОЛ” ЕООД, гр. София; Презаверен Идеен Инвестиционен проект за строеж на „Разширениена канализационна и реконструкция на водопроводна мрежа гр. вълчи дол , одобрен  на 29.10.2020г. и Презаверен Работен проект за изпълнение на Етап I, одобрен  на 29.10.2020 г. Предварителен договор за присъединяване към водопроводната и/или канализационна система от 02.08.2019г.; Разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона № РСПП-5 от 01.08.2019г. и № РСПП-6 от 01.08.2019г.от Агенция „Пътна инфраструктура” Областно пътно управление-Варна; Становище с рег. № 819000-24031/08.05.2020 г. на Министерство на вътрешните работи, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”- Варна и Съгласувателно писмо с РИОСВ - Варна изх. № 08-01-4190/1/ от 11.07.2012 г.

 

Съгласно разпоредбите на чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „б“ от ЗУТ и чл. 4, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи, обект: „Разширение на канализационна и реконструкция на водопроводна мрежа гр. Вълчи дол, обл. Варна” е определен като ВТОРА КАТЕГОРИЯ СТРОЕЖ.

 

С осъществяване на инвестиционното намерение няма да се променя съществуващата пътна инфраструктура. Няма да се изгражда допълнителна инфраструктура като пътища, улици, газопровод, електропровод и др.

 

Няма да се използват взривни вещества.

 

Инвестиционното намерение не засяга защитени територии и защитени зони, няма трансгранично въздействие.

 

По време на строителството използваните природни ресурси ще бъдат строителни  материали и вода.

 

По време на строителството и експлоатацията  не се очаква генериране на опасни за околната среда, за населението и животинския свят отпадъци. Не се предвижда да се генерират отпадъчни води.