ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

 

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

 

О Б Я В Я В А

 

П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

 

Продажба на имоти, частна общинска собственост:

 

1. Имот идентификатор 35506.1.144, с площ 829 кв.м., АОС № 4019/22.10.2020 г., номер по предходен план: 001144, с начин на трайно ползване: лозе, находящ се в землището на с. Калоян.

 

Начална тръжна цена: 667,00 лв.                             Депозита е в размер на 133,40 лв.

 

2. Имот с идентификатор 35505.1.145, с площ 1815 кв.м., АОС №4020/22.10.2020 г., номер по предходен план:001145., с начин на трайно ползване:  лозе,  находящ се в землището на с. Калоян.

 

Начална тръжна цена: 1461,00 лв.                           Депозита е в размер на 292,20 лв.

 

3.Имот с идентификатор 06416.68.32, с площ  5239 кв.м., АОС №4013/22.10.2020 г.,номер по предходен план: 068032, с трайно ползване нива,  находящ се в землището на с. Брестак.

 

Начална тръжна цена: 5 611,00 лв.               Депозита е в размер на 1122,20 лв.

 

4. Имот с идентификатор 06416.82.27, с площ 2785 кв.м.,АОС №4015/22.10.2020 г., номер по предходен план: 082027, с начин на трайно ползване: нива, находящ се в землището на с. Брестак.

 

Начална тръжна цена: 3 373,00 лв.                    Депозита е в размер на674,60 лв.

 

5.Имот с идентификатор 06416.92.19, с площ 3034 кв.м.,  АОС №4014/22.10.2020 г., номер по предходен план: 092019, с начин на трайно ползване: нива, находящ се в землището на с. Брестак.

 

Начална тръжна цена: 3 714, 00 лв.                   Депозита е  размер на 742,80 лв.

 

6. Имот с идентификатор 06416.105.16, с площ 6881 кв.м.,АОС №3753/16.10.2018 г., номер по предходен план: 000229, с начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение, находящ се  в землището на с.Брестак.

 

Начална тръжна цена: 5 161,00 лв                                Депозита е в размер на 1032,20 лв.

 

7.Имот с идентификатор 06416.82.23, с площ 5390 кв.м.,АОС № 3535/31.05.2017 г., номер по предходен план: 082023, с начин на трайно ползване: нива, находящ се  в землището на с. Брестак,

 

Начална тръжна цена:4 554,00 лв.                              Депозита е в размер на 910,80 лв.

 

8. Имот с идентификатор 06416.82.24, с площ 5354 кв.м.,АОС № 3536/31.05.2017 г., номер по предходен план:082024, с начин на трайно ползване:  нива, находящ се в землището на с. Брестак.

 

Начална тръжна цена:4 524,00 лв.                            Депозита е в размер на 904,80 лв.

 

9. Имот с идентификатор 47874.45.21, с площ 3403 кв.м.,АОС №4016/22.10.2020 г., номер по предходен план: 045021, с начин на трайно ползване: нива, находяща се в землището на с. Метличина.

 

Начална тръжна цена: 4 257,00 лв.                         Депозита е в размер на 851,40 лв.

 

10. Имот с идентификатор 47874.48.18, с площ 2244 кв.м.,АОС №4018/22.10.2020 г., номер по предходен план: 048018, с начин на трайно ползване: нива, находящ се  в землището на с. Метличина.

 

Начална тръжна цена: 1800,00 лв.                              Депозита е в размер на 360,00 лв.

 

11.Имот с идентификатор 47874.48.13, с площ 416 кв.м.,АОС №4017/22.10.2020 г., номер по предходен план 048013, находящ се  в землището на с. Метличина.

 

Начална тръжна цена: 334,00 лв.                                 Депозита е в размер на 66,80 лв.

 

Търгът да се проведе на 20.01.2021 г. от 10.00 часав заседателна зала на Община Вълчи дол– гр. Вълчи дол, пл. Хр. Ботев №1.

 

Цена на тръжната документация: 20,00 лв. без ДДС, която следва да се заплати в сграда на ОбА Вълчи дол, находяща се в гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” 1,партер, център за услуги и информация, или по банков път по сметка на Община Вълчи дол, IBAN: BG 78 UNCR 7000 8423478763, BIC: UNCR BGSF. Вид плащане 44 70 00.

 

Тръжната документация може да бъде закупена в сградата на общинска администрация - Вълчи дол, пл. "Христо Ботев"1, ет. 2, ст. 211 от04.01.2021 г. до 17:00 ч. на18.01.2021г.

 

Краен срок за приемане на документация за участие в търга - 17:00 ч. на 18.01.2021г.

 

За справка и информация Милка Янева ет.2, стая 211 на ОбА Вълчи дол, тел. 05131/2315 вътр. 212.