ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

 на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

 О Б Я В Я В А

 П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

 Продажба на имоти, частна общинска собственост:

 1.ПИ с идентификатор 69701.16.116 с площ 96363 кв.м., с начин на трайно ползване: скали в земеделска територия, номер по предходен план: 016116, находящ се в землище с. Страхил, общ. Вълчи дол, обл. Варна, АОС №3898/06.04.2020 г.

 Начална тръжна цена – 19 369,00 лв.                                  Депозита е в размер на 3873,80 лв.

 2. ПИ с идентификатор 32860.23.29 с площ 7596 кв.м., с начин на трайно ползване: нива в земеделска територия, ІІІ категория, номер по предходен план: 023029, находящ се в землище с.Искър, общ.Вълчи дол,обл. Варна,АОС №4075/10.02.2021г.

 Начална тръжна цена: 4 831,00 лв.                                      Депозита е в размер на 966,20 лв.

 3. ПИ с идентификатор 12574.501.1544 с площ 676 кв.м., с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.) в урбанизирана територия, номер по предходен план: УПИ V в кв.87по кадастралната карта на гр.Вълчи дол, обл. Варна, АОС №3834/22.10.2019 г.

 Начална тръжна цена: 3 940,00 лв. без ДДС                     Депозита е в размер на 788,00 лв.

 4. ПИ с идентификатор 12574.501.298 с площ 331 кв.м., с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.) в урбанизирана територия, ведно с построената в имота жилищна сграда, масивна, едноетажна с идентификатор 12574.501.298.1 със застроена площ 74 кв.м., номер по предходен план: УПИ ХІХ-298 в кв.29 по кадастралната карта на гр.Вълчи дол, обл. Варна, АОС №4037/26.11.2020 г.

 Начална тръжна цена: 7650,00 лв. от които за дворно място 889,00 лв. без ДДС, сграда и прилежащ терен в имота 6761,00лв.                                              Депозита е в размер на 1530,00 лв.

 Търгът да се проведе на 08.04.2021 г. от 10:00 часав заседателна зала на Община Вълчи дол– гр. Вълчи дол, пл. Хр. Ботев №1.

 Цена на тръжната документация: 20,00 лв. без ДДС, която следва да се заплати в сграда на ОбА Вълчи дол, находяща се в гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” 1,партер, център за услуги и информация, или по банков път по сметка на Община Вълчи дол, IBAN: BG 78 UNCR 7000 8423478763, BIC: UNCR BGSF. Вид плащане 44 70 00.

 Тръжната документация може да бъде закупена в сградата на общинска администрация - Вълчи дол, пл. "Христо Ботев"1, ет. 2, ст. 211 от18.03.2021 г. до 17:00 часа на06.04.2021г.

 Краен срок за приемане на документация за участие в търга - 17:00 часа на 06.04.2021г.

 За справка и информация Милка Янева ет.2, стая 211 на ОбА Вълчи дол, тел. 05131/2315 вътр. 212.