На основание чл.124 б,ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 322/30.03.2021г. на Кмета на Община Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация) за  УПИ II 392XI392, кв. 109  по предходен кадастрален и регулационен план  на с. Щипско, одобрен със Заповед № 65/10.03.1993г. съответно: част от ПИ с идентификатор № 84022.501.392 и част от ПИ с идентификатор № 84022.501.740 по КККР на с. Щипско, одобрен със Заповед № РД-18-34/22.01.2019 г. на ИД на АГКК.

 

            Плана предвижда двата имота: УПИ II 392и УПИXI392 в кв. 109  да се обединят , като новообразувания получи нов номер УПИ XVIII 392, вътрешните регулационни граници на УПИ XVIII 392 дасе поставят в съответствие с кадастралните граници, съгласно действащите КККР на с. Щипско,уличната регулация да се приложи, съгласно одобрен кадастрален и регулационен план на с. Щипско, одобрен със Заповед № 65/10.03.1993г.

 

 

 

Проекта да се разработи с обхват УПИ I385, II392, XI392 и XII391, кв. 109  по плана на с.Щипско.

 

Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

 

Заповедта не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

                                                                                                      От Общината: