ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

 

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

 

О Б Я В Я В А

 

П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

 

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за:

 

І. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, считано от стопанската 2021/2022 г., на имоти частна общинска собственост, както следва: 

 

1. ПИ с идентификатор 05978.23.136с площ 11195 кв.м., НТП: нива, ІХ категория, находяща се в землището на с. Бояна, АОС №3734/19.09.2018 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 391,83 лв.                    Депозита е в размер на 195,92 лв. 

 

2. ПИ с идентификатор 12574.50.51с площ 2895 кв.м., НТП: нива, ІV категория, находяща се в землището на гр. Вълчи дол, АОС №4117/26.04.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 115,80 лв.                   Депозита е в размер на 57,90 лв. 

 

3. 716 кв.м., идеална част от ПИ с идентификатор 12574.29.187целият с площ 6548 кв.м., НТП: нива, ІV категория, находяща се в землището на гр. Вълчи дол, АОС №4115/26.04.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 28,64 лв.                                Депозита е в размер на 14,32 лв. 

 

4. ПИ с идентификатор 12574.42.44с площ 9287 кв.м., НТП: нива, ІV категория, находяща се в землището на гр. Вълчи дол, АОС №4116/26.04.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 371,48 лв.                   Депозита е в размер на 185,74 лв. 

 

5. ПИ с идентификатор 12574.18.3 с площ 20962 кв.м., НТП: нива, ІІ категория, находяща се в землището на гр. Вълчи дол, АОС №4055/06.01.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 1048,10 лв.                 Депозита е в размер на 524,05 лв. 

 

6. Част от ПИ с идентификатор 12574.39.23с площ 3600 кв.м., целият с площ 10920 кв.м. НТП: нива, VІ категория, находяща се в землището на гр. Вълчи дол, №4134/13.05.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 126,00 лв.                    Депозита е в размер на 63,00 лв. 

 

7. ПИ с идентификатор 21717.15.46с площ 15473 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Добротич, АОС №4054/06.01.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 773,65 лв.                    Депозита е в размер на 386,83 лв. 

 

8. ПИ с идентификатор 21717.10.146с площ 13233 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Добротич, АОС №3606/11.12.2017 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 661,65 лв.                    Депозита е в размер на 330,83 лв. 

 

9. ПИ с идентификатор 35506.10.75с площ 11501 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Калоян, АОС №4052/05.01.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 575,05 лв.                    Депозита е в размер на 287,53 лв. 

 

10. ПИ с идентификатор 48524.42.51с площ 1444 кв.м., НТП: деградирала орна земя, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Михалич, АОС №4119/26.04.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 72,20 лв.                                Депозита е в размер на 36,10 лв. 

 

11. ПИ с идентификатор 48524.42.52с площ 2947 кв.м., НТП: деградирала орна земя, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Михалич, АОС №4120/26.04.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 147,35 лв.                   Депозита е в размер на 73,68 лв. 

 

12. ПИ с идентификатор 53093.13.1с площ 12000 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Оборище, АОС №4058/06.01.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 600,00 лв.                    Депозита е в размер на 300,00 лв. 

 

13. ПИ с идентификатор 39983.66.2с площ 5092 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Крумово, АОС №4076/12.02.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 254,60 лв.                    Депозита е в размер на 127,30 лв. 

 

14. ПИ с идентификатор 39983.77.6с площ 22301 кв.м., НТП: нива, ІV категория, находяща се в землището на с. Крумово, АОС №4077/12.02.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 892,04 лв.                    Депозита е в размер на 446,02 лв. 

 

15. ПИ с идентификатор 39983.75.22с площ 6909 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Крумово, АОС №4078/12.02.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 345,45 лв.                    Депозита е в размер на 172,73 лв. 

 

16. ПИ с идентификатор 84022.11.158 с площ 3569 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Щипско, АОС №4121/26.04.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 178,45 лв.                   Депозита е в размер на 89,23 лв. 

 

17. ПИ с идентификатор 84022.21.11с площ 2376 кв.м., НТП: нива, Х категория, находяща се в землището на с. Щипско, АОС №4123/26.04.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 83,16 лв.                                Депозита е в размер на 41,58 лв.  

 

18. ПИ с идентификатор 84022.21.12 с площ 1600 кв.м., НТП: нива, Х категория, находяща се в землището на с. Щипско, АОС №4124/26.04.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 56,00 лв.                                Депозита е в размер на 28,00 лв. 

 

19. ПИ с идентификатор 84022.21.13 с площ 2019 кв.м., НТП: нива, Х категория, находяща се в землището на с. Щипско, АОС №4125/26.04.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 70,67 лв.                                Депозита е в размер на 35,34 лв. 

 

20. ПИ с идентификатор 84022.21.16с площ 2037 кв.м., НТП: нива, ІІ категория, находяща се в землището на с. Щипско, АОС №4126/26.04.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 101,85 лв.                   Депозита е в размер на 50,93 лв. 

 

21. ПИ с идентификатор 84022.21.18 с площ 1791 кв.м., НТП: нива, ІІ категория, находяща се в землището на с. Щипско, АОС №4127/26.04.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 89,55 лв.                                Депозита е в размер на 44,78 лв. 

 

22. ПИ с идентификатор 84022.22.103с площ 3760 кв.м., НТП: нива, ІІ категория, находяща се в землището на с. Щипско, АОС №4128/26.04.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 188,00 лв.                   Депозита е в размер на 94,00 лв. 

 

23. ПИ с идентификатор 84022.22.208 с площ 4202 кв.м., НТП: нива, ІІ категория, находяща се в землището на с. Щипско, АОС №4129/26.04.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 210,10 лв.                   Депозита е в размер на 105,05 лв. 

 

24. ПИ с идентификатор 84022.27.144с площ 5064 кв.м., НТП: нива, ІV категория, находяща се в землището на с. Щипско, АОС №4130/26.04.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 202,56 лв.                   Депозита е в размер на 101,28 лв. 

 

25. ПИ с идентификатор 84022.22.258с площ 573 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Щипско, АОС №4131/26.04.2021 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 28,65 лв.                                Депозита е в размер на 14,28 лв. 

 

26. ПИ с идентификатор 39373.48.2с площ 4988 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Кракра, АОС №3429/26.08.2016 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 249,40 лв.                   Депозита е в размер на 124,70 лв.  

 

27. ПИ с идентификатор 39373.48.3с площ 1206 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Кракра, АОС №3430/26.08.2016 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 60,30 лв.                                 Депозита е в размер на 30,15 лв. 

 

28. ПИ с идентификатор 39373.48.4с площ 1784 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Кракра, АОС №3431/26.08.2016 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 89,20 лв.                                 Депозита е в размер на 44,60 лв. 

 

29. ПИ с идентификатор 39373.48.5с площ 3842 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Кракра, АОС №3432/26.08.2016 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 192,10 лв.                   Депозита е в размер на 96,05 лв. 

 

30. ПИ с идентификатор 39373.48.6с площ 4602 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Кракра, АОС №3433/26.08.2016 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 230,10 лв.                  Депозита е в размер на 115,05 лв. 

 

31. ПИ с идентификатор 39373.48.7с площ 3582 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Кракра, АОС №3434/26.08.2016 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 179,10 лв.                  Депозита е в размер на 89,55 лв. 

 

32. ПИ с идентификатор 39373.48.8с площ 2678 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Кракра, АОС №3435/26.08.2016 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 133,90 лв.                   Депозита е в размер на 66,95 лв. 

 

33. ПИ с идентификатор 39373.48.9с площ 1630 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Кракра, АОС №3436/26.08.2016 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 81,50 лв.                                 Депозита е в размер на 40,75 лв. 

 

34. ПИ с идентификатор 39373.48.10с площ 1691 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Кракра, АОС №3437/26.08.2016 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 84,55 лв.                       Депозита е в размер на 42,28 лв. 

 

35. ПИ с идентификатор 39373.48.12с площ 5264 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Кракра, АОС №3438/26.08.2016 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 263,20 лв.                  Депозита е в размер на 131,60 лв. 

 

 36. ПИ с идентификатор 39373.48.16с площ 4016 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Кракра, АОС №3439/26.08.2016 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 200,80 лв.                  Депозита е в размер на 100,40 лв. 

 

37. ПИ с идентификатор 39373.48.21с площ 6503 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Кракра, АОС №3440/26.08.2016 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 325,15 лв.                   Депозита е в размер на 162,58 лв. 

 

38. ПИ с идентификатор 39373.48.38с площ 9009 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Кракра, АОС №3442/26.08.2016 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 450,45 лв.                  Депозита е в размер на 225,23 лв. 

 

39. ПИ с идентификатор 39373.48.40с площ 4304 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находяща се в землището на с. Кракра, АОС №3444/26.08.2016 г.

 

Начална тръжна цена за годишен наем 215,20 лв.                  Депозита е в размер на 107,60 лв. 

 

40. Част от ПИ с идентификатор 39373.37.18 с площ 50000 кв.м., целият с площ 92873 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, находящ се в землището на с. Кракра, АОС №358/12.12.2000 г. и АП №3448/26.08.2016 г.,

 

Начална тръжна цена за годишен наем – 2500,00 лв.                 Депозита е в размер на 1250,00 лв. 

 

Търгът ще се проведе на 10.06.2021 г. от 10.00 часа в заседателна зала на Община Вълчи дол– гр. Вълчи дол, пл. „Хр. Ботев” №1.

 

Цена на тръжната документация: 20,00 лв. без ДДС, която следва да се заплати в сграда на ОбА Вълчи дол, находяща се в гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” 1,партер, център за услуги и информация, или по банков път по сметка на Община Вълчи дол, IBAN: BG 78 UNCR 7000 8423478763, BIC: UNCR BGSF. Вид плащане 44 70 00.

 

Тръжната документация може да бъде закупена в сградата на общинска администрация - Вълчи дол, пл. "Христо Ботев"1, ет. 2, ст. 211 от19.05.2021 г. до 17:00 ч. на 08.06.2021 г.

 

Краен срок за приемане на документация за участие в търга - 17:00 ч. на 08.06.2021 г.

 

За справка и информация Милка Янева ет.2, стая 211 на ОбА Вълчи дол, тел. 05131/2315 вътр. 212.