ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за:

І. Продажба на имоти, частна общинска собственост

 1. ПИ с идентификатор 21717.100.112 с площ 1199 кв.м., НТП: лозе, ІІІ категория по КККР на с. Добротич, АОС № 4100/12.04.2021 г.

             Начална продажба цена 1900,00 лв.                                                    Депозита е в размер на 380,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 21717.100.136 с площ 1776 кв.м., НТП: лозе, ІІІ категория по КККР на с. Добротич, АОС № 4101/12.04.2021 г.

             Начална продажба цена 3000,00 лв.                                                    Депозита е в размер на 600,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 48524.70.83 с площ 2520 кв.м., НТП нива, ІІІ категория по КККР на с. Михалич, АОС №4026/03.11.2020 г.

            Начална продажба цена 3290,00 лв.                                                   Депозита е в размер на 658,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 12574.16.12 с площ 1296 кв.м., НТП лозе, ІV категория по КККР на гр. Вълчи дол, АОС №4097/06.04.2021 г.

          Начална продажна цена 1580,00 лв.                                            Депозита е в размер на 316,00 лв.

ІІ. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот, частна общинска собственост, както следва

   - Сграда на транспорта с идентификатор 61265.501.241.1 с площ 38 кв.м., находяща се в ПИ с идентификатор 61265.501.241 по КККР на с. Рад. Войвода, АОС №3848/07.11.2019 г.

Начална тръжна цена за месечен наем 79,04 лв. без ДДС.               Депозита е в размер на 39,52 лв.

ІІІ. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, считано от стопанската 2021/2022 г., на имоти частна общинска собственост, както следва

 1. ПИ с идентификатор 69170.49.7 с площ 20668 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, по КККР на с. Ст. Караджа, АОС №4057/06.01.2021 г.

Начална тръжна цена за годишен наем – 1033,40               Депозита е в размер на 516,70 лв.

 1. ПИ с идентификатор 14670.501.278 с площ 8723 кв.м., НТП: за друг вид застрояване в урбанизирана територия по КККР на с. Ген. Колево, АОС №4140/13.05.2021 г.

     Начална тръжна цена за годишен наем – 436,15 лв.         Депозита е в размер цена на 218,08 лв.

3 ПИ с идентификатор 14670.501.279 с площ 8497 кв.м., НТП: за друг вид застрояване в урбанизирана територия по КККР на с. Ген. Колево, АОС №4139/13.05.2021 г.

     Начална тръжна цена за годишен наем – 424,85 лв.                 Депозита е в размер на 212,43 лв.

 1. ПИ с идентификатор 14670.501.1 с площ 2175 кв.м., НТП: незастроен имот за жилищни нужди в урбанизирана територия по КККР на с. Ген. Колево, АОС №4162/30.06.2021 г.

    Начална тръжна цена за годишен наем – 108,75 лв.                     Депозита е в размер на 54,38 лв.

 1. ПИ с идентификатор 14670.501.2 с площ 2384 кв.м., НТП: незастроен имот за жилищни нужди в урбанизирана територия по КККР на с. Ген. Колево, АОС №4163/30.06.2021 г.

     Начална тръжна цена за годишен наем 119,20 лв.                       Депозита е в размер на 59,60 лв.

 1. ПИ с идентификатор 14670.501.3 с площ 1229 кв.м., НТП: незастроен имот за жилищни нужди в урбанизирана територия по КККР на с. Ген. Колево, АОС №4164/30.06.2021 г.

    Начална тръжна цена за годишен наем 61,45 лв.                          Депозита е в размер на 30,73 лв.

 1. ПИ с идентификатор 14670.501.4 с площ 1282 кв.м., НТП: незастроен имот за жилищни нужди в урбанизирана територия по КККР на с. Ген. Колево, АОС №4165/30.06.2021 г.

     Начална тръжна цена за годишен наем 64,10 лв.                         Депозита е в размер на 32,05 лв.

 1. ПИ с идентификатор 14670.501.317 с площ 2169 кв.м., НТП: незастроен имот за жилищни нужди в урбанизирана територия по КККР на с. Ген. Колево, АОС №4166/30.06.2021 г.

     Начална тръжна цена за годишен наем 108,45 лв.                      Депозита е в размер на 54,23 лв.

 1. ПИ с идентификатор 14670.501.318 с площ 1291 кв.м., НТП: незастроен имот за жилищни нужди в урбанизирана територия по КККР на с. Ген. Колево, АОС №4167/30.06.2021 г.

     Начална тръжна цена за годишен наем 64,55 лв.                         Депозита е в размер на 32,28 лв.

 1. ПИ с идентификатор 14670.501.319 с площ 2450 кв.м., НТП: незастроен имот за жилищни нужди в урбанизирана територия по КККР на с. Ген. Колево, АОС №4168/30.06.2021 г.

     Начална тръжна цена за годишен наем 122,50 лв.                       Депозита е в размер на 61,25 лв.

 1. ПИ с идентификатор 14670.501.320 с площ 2475 кв.м., НТП: незастроен имот за жилищни нужди в урбанизирана територия по КККР на с. Ген. Колево, АОС №4169/30.06.2021 г.

       Начална тръжна цена за годишен наем 123,75 лв.                     Депозита е в размер на 61,88 лв.

 1. ПИ с идентификатор 14670.501.321 с площ 3503 кв.м., НТП: незастроен имот за жилищни нужди в урбанизирана територия по КККР на с. Ген. Колево, АОС №4170/30.06.2021 г.

       Начална тръжна цена за годишен наем 175,15 лв.                     Депозита е в размер на 87,58 лв.

Търгът ще се проведе на 16.08.2021 г. от 10.00 часа в заседателна зала на Община Вълчи дол– гр. Вълчи дол, пл. „Хр. Ботев” №1.

Цена на тръжната документация: 20,00 лв. без ДДС, която следва да се заплати в сграда на ОбА Вълчи дол, находяща се в гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” 1, партер, център за услуги и информация, или по банков път по сметка на Община Вълчи дол, IBAN: BG 78 UNCR 7000 8423 4787 63, BIC: UNCR BGSF. Вид плащане 44 70 00.

Тръжната документация може да бъде закупена в сградата на общинска администрация - Вълчи дол, пл. "Христо Ботев" 1, ет. 2, ст. 211 от 26.07.2021 г. до 17:00 ч. на 13.08.2021 г.

Краен срок за приемане на документация за участие в търга - 17:00 ч. на 13.08.2021 г.

За справка и информация Милка Янева ет.2, стая 211 на ОбА Вълчи дол, тел. 05131/2315 вътр. 212.