ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

 П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

 

І. Продажба на имоти, частна общинска собственост

 1. ПИ с идентификатор 61265.13.9, с площ 984 кв.м., НТП нива, ІІІ категория, по КККР на с. Радан Войвода АОС №4141/17.05.2021г.,

Начална продажба цена 1500,00 лв.               

Депозита е в размер на 300,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 61265.13.10 с площ 978 кв.м., НТП нива, ІІІ категория по КККР на с. Радан Войвода, АОС №4142/17.05.2021г.,

Начална продажба цена 1500,00 лв.               

Депозита е в размер на 300,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 61265.13.11 с площ 1051 кв.м., НТП нива, ІІІ категория по КККР с. Радан Войвода, АОС №4143/17.05.2021г.,

Начална продажба цена 1600,00 лв.               

Депозита е в размер на 320,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 61265.13.12 с площ 1027 кв.м., НТП нива, ІІІ категория по КККР на с. Радан Войвода, АОС №4144/17.05.2021г.,

Начална продажба цена 1550,00 лв.               

Депозита е в размер на 310,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 61265.13.13 с площ 2013 кв.м., НТП нива, ІІІ категория по КККР на с. Радан Войвода, АОС  №4145/17.05.2021г.,

Начална продажба цена 3000,00 лв.               

Депозита е в размер на 600,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 61265.13.14, с площ 1984 кв.м., НТП нива, ІІІ категория по КККР на с. Радан Войвода, АОС №4146/17.05.2021г.,

Начална продажба цена 3000,00 лв.               

Депозита е в размер на 600,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 61265.13.15, с площ 981 кв.м., НТП нива, ІІІ категория по КККР на с. Радан Войвода, АОС №4147/17.05.2021г.,

Начална продажба цена 1500,00 лв.               

Депозита е в размер на 300,00 лв.       

 1. ПИ с идентификатор 61265.13.31 с площ 1103 кв.м., НТП нива, ІІІ категория по КККР на с. Радан Войвода, АОС №4148/17.05.2021г.,

Начална продажба цена 1650,00 лв.               

Депозита е в размер на 330,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 61265.14.16 с площ 883 кв.м., НТП нива, ІІІ категория по КККР на с. Радан Войвода, АОС №4111/19.04.2021г.,

Начална продажба цена 1350,00 лв.               

Депозита е в размер на 270,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 61265.14.17 с площ 493 кв.м., НТП лозе, ІІІ категория по КККР на с. Радан Войвода, АОС №4112/19.04.2021г.,

Начална продажба цена 800,00 лв.                 

Депозита е в размер на 160,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 61265.14.20 с площ 1094 кв.м., НТП лозе, ІІІ категория по КККР на с. Радан Войвода, АОС №4113/19.04.2021г.,

Начална продажба цена 1600,00 лв.               

Депозита е в размер на 320,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 61265.14.23 с площ 506 кв.м., НТП лозе, ІІІ категория по КККР на с. Радан Войвода, АОС №4114/19.04.2021г.

Начална продажба цена 800,00 лв.                 

Депозита е в размер на 160,00 лв.

ІІ. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, считано от стопанската 2021/2022 г., на имоти частна общинска собственост, както следва

 1. Част от ПИ с идентификатор 80529.23.4 с площ 5100 кв.м., целият с площ 10905.м., НТП: нива, ІІ категория по КККР на с. Червенци, АОС №4183/22.07.2021 г.

Начална тръжна цена за годишен наем – 255,00 лв.             

Депозита е в размер на 127,50 лв.

 1. Част от ПИ с идентификатор 80529.23.5 с площ 4600 кв.м., целият с площ 11101кв.м., НТП: нива, ІІ категория по КККР на с. Червенци, АОС №4184/22.07.2021 г.

Начална тръжна цена за годишен наем – 230,00 лв.             

Депозита е в размер на 115,00лв.

ІІІ. Отдаване под наем за срок от 3 (три) години на имот публична общинска собственост

 1. Тротоарно пространство с площ 16 кв.м., разположено между о.к.79 и о.к.80 по кадастрален и регулационен план на с. Генерал Киселово, одобрен със Заповед №4422/04.09.1970 г., южно от УПИ ХV в кв.25 (ПИ с идентификатор 14667.501.234 по КККР на с Генерал Киселово, одобрен със Заповед РД-18-34/31.05.2021 г. на ИД на АГКК) и съгласно схема по чл.56 от ЗУТ, одобрена от Главен Архитект на Община Вълчи дол.

Начална тръжна цена за месечен наем – 40,00лв. без ДДС 

Депозита е в размер на 20,00 лв.

Търгът ще се проведе на 14.09.2021 г. от 10.00 часа в заседателна зала на Община Вълчи дол– гр. Вълчи дол, пл. „Хр. Ботев” №1.

Цена на тръжната документация: 20,00 лв. без ДДС, която следва да се заплати в сграда на ОбА Вълчи дол, находяща се в гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” 1, партер, център за услуги и информация, или по банков път по сметка на Община Вълчи дол, IBAN: BG 78 UNCR 7000 8423 4787 63, BIC: UNCR BGSF. Вид плащане 44 70 00.

Тръжната документация може да бъде закупена в сградата на общинска администрация - Вълчи дол, пл. "Христо Ботев" 1, ет. 2, ст. 211 от 23.08.2021 г. до 17:00 ч. на 10.09.2021 г.

Краен срок за приемане на документация за участие в търга - 17:00 ч. на 10.09.2021 г.

За справка и информация Милка Янева ет.2, стая 211 на ОбА Вълчи дол, тел. 05131/2315 вътр. 212.