На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е обнарадвано Обявление с изх.  № 08-01-1540/21.09.2021г. за изготвен проект ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) - I вариант на трасето за обект: Тръбопровод с помпена станция за напояване на ПИ с идентификатор № 84022.23.51 по КККР на с. Щипско, общ. Вълчи дол, обл. Варна.

Проектът е изложен в ст. № 203 в сградата на Община Вълчи дол- пл. Христо Ботев №1

Проектното трасе преминава през имоти:

                  В землището на с. Искър:

 • o ПИ с идентиф. с №  32860.23.34, НТП-Нива, частна собственост;
 • o ПИ с идентиф. с № 32860.23.37, НТП - За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, частна Общинска собственост;
  • ПИ с идентиф. № 32860.23.52, НТП-За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение,  Обществени организации;
  • ПИ с идентиф. № 32860.25.9, НТП- Изоставена орна земя, частна собственост;
  • ПИ с идентиф. № 32860.25.10, НТП- Пасище, Общинска публична;
 • o ПИ с идентиф. № 32860.26.5, НТП- Нива, частна собственост;
 • o ПИ с идентиф. № 32860.26.53, НТП- За селскостопански, горски, ведомствен път, Общинска публична;
 • o ПИ с идентиф. № 32860.26.54, НТП- За селскостопански, горски, ведомствен път, Общинска публична;
 • o ПИ с идентиф. № 32860.28.37, НТП- За селскостопански, горски, ведомствен път, Общинска публична;
 • o ПИ с идентиф. № 32860.28.38, НТП- За селскостопански, горски, ведомствен път, Общинска публична;
 • o ПИ с идентиф. № 32860.46.46, НТП- За местен път, Държавна публична;
 • o ПИ с идентиф. № 32860.46.47, НТП- За селскостопански, горски, ведомствен път, Общинска публична;
 • o ПИ с идентиф. № 32860.46.79, НТП- За селскостопански, горски, ведомствен път, Общинска публична;

 

В землището на с. Щипско:

 • o ПИ с идентиф. № 84022.10.39, НТП- За селскостопански, горски, ведомствен път, Общинска публична;
 • o ПИ с идентиф. № 84022.10.41, НТП- За селскостопански, горски, ведомствен път, Общинска публична;
 • o ПИ с идентиф. № 84022.23.51, НТП -Нива, частна собственост;
 • o ПИ с идентиф. № 84022.23.79, НТП- За селскостопански, горски, ведомствен път, Общинска публична;
 • o ПИ с идентиф. № 84022.23.82, НТП- За селскостопански, горски, ведомствен път, Общинска публична;

На основание чл.  128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения и искания по проекта до община Вълчи дол в тридесет дневен  срок от обявлението.

От Общината

ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) - I вариант на трасето за обект: Тръбопровод с помпена станция за напояване на ПИ с идентификатор № 84022.23.51 по КККР на с. Щипско, общ. Вълчи дол, обл. Варна...