О Б Я В Л Е Н И Е

              изх. № 08-01-1629/12.10.2021г.

На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 988/07.10.2021г. на Кмета на Община Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация) за УПИ I183 (ПИ с идент. № 47874.501.183) в кв. 41, по кадастралния и регулационен план с. Метличина, одобрен със Заповед № 2704/23.08.1930 г.

      В част регулация: Границата на имота да се коригира в съответствие   с улично-регулационната линия. Вътрешната регулационна  граница между УПИ I183 и УПИ II201 да се коригира в съответствие с кадастралните граници по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-1887/21.11.2018г. на ИД на АГКК. Не се предвижда промяна в зоната на застрояване – „Жм - жилищна с преобладаващо застрояване с малка височина".

 В част застрояване се предвижда: свободно застрояване, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 31 от ЗУТ.

            Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев" № 1.

Заповедта не подлежи на обжалване.

От Общината