І. Продажба на имоти, частна общинска собственост

  1. ПИ с идентификатор 84022.501.215 с площ 1100 кв.м., НТП: незастроен имот за жилищни нужди в урбанизирана територия, по КККР на с. Щипско, АОС №3855/25.11.2019 г.

             Начална продажба цена 5600,00 лв. без ДДС            Депозита е в размер на 1120,00 лв.

  1. ПИ с идентификатор 12574.501.1577 с площ 1170 кв.м., НТП: ниско застрояване (до 10м.) в урбанизирана територия, по КККР на гр. Вълчи дол, АОС №3809/03.07.2019 г.

              Начална продажна цена 5900,00лв. без ДДС        Депозита е в размер на 1180,00 лв.

  1. ПИ с идентификатор 32442.40.8 с площ 29039 кв.м., НТП: Овощна градина в земеделска територия, ІІІ категория, по КККР на с. Изворник, АОС №4086/22.03.2021 г.

              Начална продажна цена 41293,00 лв.                    Депозита е в размер на 8 258,60 лв.

  1. ПИ с идентификатор 32442.19.13 с площ 3533 кв.м., НТП: нива в земеделска територия, ІІІ категория, по КККР на с. Изворник, АОС №4172/30.06.2021 г.

              Начална продажна цена 5434,00 лв.                      Депозита е в размер на 1086,80 лв.

ІІ. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, считано от стопанската 2021/2022 г., на имоти частна общинска собственост, както следва:

  1. Част от ПИ с идентификатор 14670.501.305 с площ 8106 кв.м., целият с площ 28367 кв.м., НТП: за друг обществен обект, комплекс в урбанизирана територия по КККР на с. Генерал Колево, АОС №4178/22.07.2021 г. и АП №4189/10.08.2021 г.

Начална тръжна цена за годишен наем – 405,30 лв.  Депозита е в размер на 202,65 лв.

  1. Част от ПИ с идентификатор 14670.501.306 с площ 5100 кв.м., целият с площ 44217кв.м., НТП: за друг обществен обект, комплекс в урбанизирана територия по КККР на с. Генерал Колево, АОС №4179/22.07.2021 г.

Начална тръжна цена за годишен наем – 255,00 лв.  Депозита е в размер на 127,50 лв.

  1. ПИ с идентификатор 14670.501.287 с площ 3018 кв.м., НТП: за друг обществен обект, комплекс в урбанизирана територия по КККР на с. Генерал Колево, АОС №4220/16.09.2021 г.

Начална тръжна цена за годишен наем – 150,90 лв.    Депозита е в размер на 75,45 лв.

Търгът ще се проведе на 11.11.2021 г. от 10.00 часа в заседателна зала на Община Вълчи дол– гр. Вълчи дол, пл. „Хр. Ботев” №1.

Цена на тръжната документация: 20,00 лв. без ДДС, която следва да се заплати в сграда на ОбА Вълчи дол, находяща се в гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” 1, партер, център за услуги и информация, или по банков път по сметка на Община Вълчи дол, IBAN: BG 78 UNCR 7000 8423 4787 63, BIC: UNCR BGSF. Вид плащане 44 70 00. Тръжната документация може да бъде закупена в сградата на общинска администрация - Вълчи дол, пл. "Христо Ботев" 1, ет. 2, ст. 211 от 21.10.2021 г. до 17:00 ч. на 09.11.2021 г.

Краен срок за приемане на документация за участие в търга - 17:00 ч. на 09.11.2021 г.

За справка и информация Милка Янева ет.2, стая 211 на ОбА Вълчи дол, тел. 05131/2315 вътр. 212.